Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 حقيقت دوره سوم- شماره 79  سه-شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۱۸ فوريه ۲۰۲۰       
جهادگرای خطرناک در کاخ سفید منتظر نشستن بر جایِ ترامپ

جهادگرای خطرناک در کاخ سفید منتظر نشستن بر جایِ ترامپ

 

کنار گذاشته شدن ترامپ به هیچ وجه امر مسلمی نیست. اما در صورتی که در نتیجة به اصطلاح «کارکردِ پیوستة سیستم» از ریاست جمهوری کنار گذاشته شود و نه در نتیجة مبارزات تودهای کلیت رژیم سرنگون شود، آنگاه مایک پنس که معاون ترامپ است رئیسجمهور خواهد شد. تاکنون ترامپ چهرة علنی این رژیم فاشیستی بوده است و در مقایسه با وی، مایک پنس نرم گفتار و ساکت بوده است. در حالی که ستون فقرات پشت پرده و رئیس عملیاتِ اصلی همین پنس بوده است. او در همة کارها، از قطع بیمة پزشکی تا ممنوعیت پناهندگان سوری و تهدید کرة شمالی به جنگ، گام به گام همراه ترامپ بوده است. وی مانند ترامپ از سرکوب پلیسی محلات سیاه و لاتین تبار که از طریق بازرسی دائمی ساکنین آن صورت میگیرد، حمایت میکند. او خواهان نظامی شدن «جنگ علیه مواد مخدر» است. او گفته است، نباید به کودکانی که در خاک آمریکا به دنیا میآیند و پدران و مادران آنها فاقد اقامت رسمی آمریکا هستند، حق شهروندی داد.

مایک پنس کسی نیست که فقط از ترامپ الهام میگیرد. او رهبر جنبش فاشیستهای مسیحی است که از حمایت یک جناح بسیار قدرتمند در طبقة حاکمة آمریکا برخوردار است. هدف این جنبش، استقرار یک رژیم تئوکراسی مسیحی در آمریکا و ادارة جامعه توسط قوانین و اخلاقیات انجیلی است. این نیروها معتقدند علت مشکلاتی که آمریکا در جهان با آن مواجه است، انحراف آمریکا «از راه خدا» است و احیای «عظمت» آمریکا در گرو آن است که حکومت، مدارس، محاکم و در نهایت کل جهان بر اساس «طرح الهی» (البته آنطور که خودشان تفسیر میکنند) تجدید سازمان یابد. رک و صریح بگوییم، پنس نسخة مسیحی طالبان افغانستان است که قصد دارند یک نظم بنیادگرایانة دینی را تحمیل کنند.

جهانبینی فاشیست مسیحی

 

پنس یک مسیحی اوانجلیک است و همواره میگوید (2)، «من به ترتیب، یک مسیحی، یک محافظه کار و یک جمهوریخواه هستم». به عبارت دیگر، این طور نیست که نگرش مذهبیاش بر نقطه نظرات سیاسیاش «تأثیر» میگذارد بلکه نقطه نظرات سیاسیاش کاربست دیدگاه مذهبیاش است. علاوه بر این، مایک پنس صرفاً در مورد منبع و مأخذ نظراتش حرف نمیزند بلکه استدلال میکند که چرا قانون و جامعة آمریکا باید مبتنی بر «کلام خدا» باشد.

در سال 2006، پنس در کنگرة آمریکا سخن گفت و از متممی بر قانون اساسی آمریکا حمایت کرد که ازدواج را پیوند میان یک مرد و یک زن تعریف میکرد. او گفت، «من به اینجا آمدهام تا از نهادی که ستون فقرات جامعة ماست دفاع کنم: ازدواج سنتی» و دلیل عمدة دفاع از آن این است که «خداوند آن را در میان انسانها حاکم کرده است». او در ادامة سخنانش گفت، «همیشه پیامدِ آغازِ انحطاط در ازدواج و خانواده، فروپاشی اجتماعی بوده است».

پس استدلال اول پنس این است که اگر آنچه را «خداوند حکم کرده است» اجرا نکنیم جامعه فرو میپاشد! فقط کمی در مورد پیامدهای این گفتمان، در پرتو احکام هولناک بسیاری که «خداوند» در انجیل دستور داده است تأمل کنید: کشتار همجنسگرایان، کشتن زنانی که هنگام ازدواج باکره نیستند، به قتل رساندنِ کودکان مللِ رقیب... و غیره و غیره.

دوم، حرف پنس، استدلالی است برای برده کردن و انقیاد زنان (همچنین آزار الجی بی تی ها)، زیرا معنای «ازدواج سنتی» و «ارزشهای سنتی» که مورد حمایت پنس است این است که نقش و هدف عمدة زن در زندگی زاییدن و پرورش کودکان است. به اعتقاد پنس، غفلت زنان در تن دادن به این نقش و غفلت مردان در اِعمال این نقش به «فروپاشی اجتماعی» منتهی خواهد شد.

در کل، به اعتقاد پنس جامعه باید بر پایة قانون مسیحیت و ازدواج سنتی دینی و نقشهای سنتی که دین و قانون مسیحیت برای زنان و مردان و کودکان مقرر کرده است سازمان یابد و جامعة نمونه باید دارای چنین اساسی باشد. این است سنگ بنای افق و سیاست اجتماعی ترسناکِ پنس.

برنامة فاشیست مسیحی پنس

 

برنامة او چند بُعد دارد اما اینجا در ابتدا روی نقطه نظرات وی در مورد زنان، خانواده و ال جی بی تی ها تمرکز خواهیم کرد.

پنس معتقد است حکومت باید در مقابل کار مادران در بیرون از خانه، مانعتراشی کند. در نامهای که در سال 1997 به روزنامة «ایندیاناپولیس استار» نوشت گفت، کارِ مادران در بیرون از خانه باعث میشود کودکان «صاحب مهارتهای زبانی و فکری شوند اما از نظر رشد احساسی عقب بمانند». و نتیجه گرفت «ما نیاز به مناظرة ملی در مورد این مسئله داریم که چه کسی (اشارهاش به زنان است) نسل بعدی آمریکاییها را پرورش خواهد داد». وی اضافه کرد، برای تسهیل این امر باید سیاستهای مالیاتی وضع کنیم.

پنس مخالفِ آموزش جوانان در مورد جلوگیری از بارداری است. در سال 2002، او به شدت از وزیرکشورِ وقت (کولین پاوول) انتقاد کرد زیرا وی به جوانان رهنمود داده بود برای این که در مقابل بیماریهای مقاربتی مصون باشند از کاندوم استفاده کنند. پنس آن روز را «روزی تأسفبار» اعلام کرد و گفت، به جای این حرفها باید به جوانان یاد داد که از سکس «امتناع» کنند و به دروغ ادعا کرد کاندوم در مقابل این بیماریها «حفاظ بسیار ضعیفی است».

پنس به طرزی بیمارگونه مخالف حق سقطجنین است. او میگوید قانون «رو در مقابل وید» را باید به «زبالهدانی تاریخ انداخت». (قانونی که حق سقطجنین را به رسمیت شناخت). زمانی که پنس فرماندار ایالت ایندیانا بود، هشت قانون ضد سقطجنین را امضاء کرد از جمله، قانونی که دفنِ جنینهای سقط شده را اجباری میکند (و به این ترتیب، جنین را تبدیل به یک شخص حقوقی میکند)، قانونی که شرکتِ زنانِ خواهان سقطجنین را در کلاسهایی اجباری می کند که به آنان در آن کلاسها گفته میشود تخمک بارور شده، یک انسان است قانونی که سقطجنین را به علت وجود نقصان در جنین، ممنوع میکند و غیره. پنس همراه با فرد دیگری متممِ «شخصیت» را برای تصویب به کنگره ارائه دادند. این متمم، تخمک بارور شده را به عنوان یک شخصیت حقوقی به رسمیت میشناخت و در واقع یک زمینهچینی بود برای قاتل شناختن کسانی که خدمات سقطجنین به زنان ارائه میدهند، قاتل شناختن زنان به خاطر مصرف قرص «یک روز بعد» برای سقطجنین و زنانی که جنینشان ناخواسته سقط میشود. در حال حاضر در السالوادور سالانه صدها زن طبق اصل قانونی مشابهی، متهم به قتل میشوند.

اما پنس منتظر تصویب چنین قانونی نشد. در دورة فرمانداری او در ایالت ایندیانا، زن جوانی به نام «پوروی پاتل» هنگامی که به علت سقط ناخواسته در بیمارستان بستری بود دستگیر شد؛ به این اتهام که با استفاده از دارو، محرک سقطجنین شده و به جرم «جنین کُشی» و غفلت از نوزاد، به بیست سال زندان محکوم شد. وی دو سال در زندان به سر برد تا این که دادگاه برخی از اتهامات (اما نه همة آن) را رد کرد و دو سال زندان را برای «جرم» او کافی دانسته و وی را آزاد کرد.

پنس مخالف سرسخت نهاد «تنظیم خانواده» است که در ایالات متحده آمریکا بزرگترین تأمین کنندة بهداشت زنان در زمینة باروری است، زیرا این نهاد خدمات سقطجنین و کنترل حاملگی ارائه میدهد. او با تمام قوا برای قطع کمکهای مالی فدرال (دولت مرکزی) از جمله پرداخت بیمة «مدیکیر» و «مدی اید» (بیمههایی درمانی دولتی) به «تنظیم خانواده» بابت زنانی که در آنجا درمان شدهاند تلاش میکند. او میگوید، «اگر این نهاد میخواهد در زمینة ایدز خدمات ارائه دهد نباید درگیر بیزنس ارائة خدمات سقطجنین باشد.»!

پنس مخالف سرسخت حقوق ال جی بی تی ها بوده و گفته است، تصمیم دادگاهها مبنی بر حمایت از ازدواج همجنسگرایان تصمیمی «شوم» است. در مورد قانونی که در سال 2007 تصویب شد و تبعیض علیه همجنسگرایان در اماکن کار را غیرقانونی کرد میگوید: « جنگی است علیه آزادی و دین در اماکن کار». او در سال 2000 هنگامی که کاندیدای ورود به کنگرة آمریکا بود، پیشنهاد کرد دولت فدرال باید «به نهادهایی که کارشان یاری دادن به کسانی است که میخواهند رفتار جنسی خود را تغییر دهند» کمک مالی کند. منظور پنس، نهادهای «تراپی بازگشت» است که از طریق کارهای وحشیانه و غیرعلمی و قلدری و گاه شکنجة جوانان گِی (همجنسگرایان مرد) سعی میکنند آنان را وادار به «انتخاب» یک رفتار جنسی متفاوت کنند.

پنس معتقد است «ایمان مسیحیت در جهان به محاصره افتاده است». در یازدهم ماه مه 2017 در کنفرانسی با میزبانی فرانکلین گراهام که یک اسلام هراس بدنام است سخنرانی کرد. در این کنفرانس، پنس سوگند خورد «آمریکا بار دیگر در کنار پیروان مسیح خواهد ایستاد». پس از آن، گراهام اعلام کرد مسیحیان در خودِ آمریکا از طرف «طرحِ گی- لزبین» تحت فشار و آزار هستند و خوشوقت است از این که میشنود، ترامپ/پنس به زودی «دشمنان صلیب را مغلوب خواهند کرد».

افتادن فرماندهی کل جامعه به دست فاشیستهای مسیحی و معنای آن

پیشاپیش و قبل از به قدرت رسیدن رژیم ترامپ/پنس، فاشیستهای مسیحی در سراسر آمریکا صاحب قدرت و نفوذ زیادی بودند و همیشه به زنان، ال جی بی تی ها، مسلمانان، و تفکر انتقادی حمله میکردند. اما قادر نبودند کلیت الگوی اجتماعیشان و سازماندهی جامعه بر اساس تئوکراسی مسیحی را اجرایی کنند. آنها توسط دادگاهها، نیروهای دیگر در طبقة حاکمه که با برنامة آنها توافق نداشتند و نیز مخالفت و مقاومت تودهها عقب رانده میشدند.

آنان میتوانند از طریق کنترلِ قوة اجرایی و همچنین کنگره، فرمانداری اکثریت ایالتها و دادگاه عالی قضایی، این موانع را با خشونت کنار بزنند و آنچه را تاکنون پیشروی فضای ارتجاعی در سطح جامعه بوده است و به صورت قوانین و اعمال سرکوبگرانة یک خط در میان،در برخی مناطق اجرا شده است را به سرعت تبدیل به «قانون سرزمین» کنند و دولت ایالات متحده آمریکا با تمام قوای قهریهای که در اختیار دارد آن را اِعمال کند.

این فرآیند با سرکردگی ترامپ پیشاپیش آغاز شده است. هرچند یک افق مذهبی، موتور محرکة ترامپ نیست اما او کاملاً با فاشیستهای مسیحی متحد شده است و آنها بخش اعظم مدیریت دولتی به ویژه کابینة او را تشکیل میدهند. اگر جای ترامپ را با پنس عوض کنند، میتوانیم انتظار داشته باشیم که رژیم حاکم به شدت بر سرعت اجرایی کردن افق و برنامة فاشیستی مسیحی بیفزاید. •

پانوشت:

 

(1) Revolution #492 May 22, 2017     Vice President Mike Pence: The Dangerous Holy Warrior Waiting in the Wings            May 21, 2017 | Revolution Newspaper | revcom.us

(2) Roe v. Wade

(3) “The Truth About Right-Wing Conspiracy... And Why Clinton and the Democrats Are No Answer”

“The Fascists and the Destruction of the ‹Weimar Republic›...And What Will Replace It”

www.revcom.us

(4) لینچ: اعدام خیابانی سیاهان به دست اوباش سفید نژادپرست

 

      
بازگشت
htm  pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در