Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 حقيقت دوره سوم- شماره 59  سه-شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ ژانويه ۲۰۲۰       
فراخوان زنان مبارز و انقلابی

فراخوان زنان مبارز و انقلابی

 


فراخوان اولِ زنان چپ برای برگزاری نشستی در شهر هامبورگ از تاریخ  6 تا 8 آوریل 2012

 

به جرات می ‏توان گفت که طی سی و دوسال حاکميت جمهوری زن ستيز اسلامی زنان پويا ترين قشر اجتماعی بودند که بطور دائم عليه اين رژيم مبارزه و مقاومت کرده اند. تمام عمرننگين جمهوری اسلامی با اين تخاصم اجتماعی رقم خورده است و همه‏ی گروه‏ها، احزاب، جريانات سياسی و طبقاتی مختلف را مجبور  به موضع گيری کرده است.

 

  جناح رفرميست و محافظه کار جنبش زنان که نماينده‏ی ديدگاه‏ها و منافع زنان طبقات مرفه جامعه است خواهان اصلاحات جزئی در قوانين جمهوری اسلامی است و آن را «راه» دست‏يابی زنان ايران به «آزادی و برابری» می ‏داند.

 

  اما گرايشات راديکال و انقلابی زنان که از همان فردای 8 مارس 1357 پا به ميدان مبارزه سازمان‏يافته عليه جمهوری اسلامی گذاردند گام ابتدائی و اوليه در راه رهائی زنان را در سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و جدائی قطعی دين از دولت مي‏دانند. اين جناح از جنبش زنان علاوه بر موضع‏گيری روشن در مورد اين‏که رسيدن زنان به هيچ سطح از «آزادی و برابری» در چارچوب جمهوری اسلامی ممکن نيست، در شرايطی که "دعوای "ميان امپرياليسم و بنيادگرائی اسلامی صحنه سياست جهانی را رقم می ‏زد (و کماکان مولفه مهمی از اوضاع جهان است) با صراحت اعلام کرد که هر دوی اين‏ها نماينده‏ی نظام‏های اجتماعی ‏ُی هستند که فرودستی زن و ستم جنسيتی بخشی لاينفک از آنان است و جنبش زنان بايد مستقل از هر دو تکامل يابد و برای رهائی خود مبارزه کند.

 

 تفاوت ميان دو راه و دو افق و دو برنامه در جنبش زنان به خصوص در ده‏سال اخير برجسته‏تر از هر زمان ديگر شده است. با اين وصف هنوز توازن قوا به نفع گرايش راديکال و انقلابی برهم نخورده است. اين امر در شرايطی که جامعه‏ی ما مي‏تواند به سرعت به سوی يک تعيين تکليف سياسی برود خطر مهمی برای جنبش رهائی زنان است. زيرا نيروهای بورژوائی جنبش زنان به طور قطع تلاش خواهند کرد انرژی مبارزاتی زنان ايران را دست‏مايه‏ی بازسازی نظام ستم و استثمار کهن در اشکالی نوين کنند.

 

  مبارزه برای برهم زدن اين توازنِ قوا کماکان در دستور کار ما است. اما دست يابی به آن در گرو حرکت متمرکزتر و تکاپوی بيشتر زنان کمونيست است.  هر چند زنان کمونيست همواره هسته‏ی مرکزی و سازش‏ناپذير و پي‏گير گرايش راديکال در جنبش  را تشکيل داده‏اند اما برنامه و افق کمونيستی در جنبش زنان آنچنان که بايد پژواک نيافته و همواره در پس پرده قرار گرفته است. حال آن‏که در زمينه‏ی رهائی زنان از قيد ستم، کمونيسم راديکال‏ترين فکر و تلاش تاريخ بشر بوده است. رهائی انسان از جهنمِ جامعه‏ی طبقاتی و رهائی کامل زن از قيد ستم کاملا به يکديگر وابسته اند و اين دو با رسيدنِ جامعه بشری به کمونيسم (که در آن نه از روابط سنتی مالکيت اثری است و نه از افکار سنتی) متحقق خواهند شد.

 

  ما در آستانه‏ی دگرگونی های سياسی و اجتماعی ناگزيری ايستاده ايم. بدون شک زنان نيروی اجتماعی بزرگ و تاثير گذاری در تغيير و تحولات سياسی آينده ايران خواهند بود. اما سوال اين‏جاست که به نفع چه طبقه و برنامه‏ای عمل خواهند کرد؟ آيا قادر خواهند شد برنامه، افق و سمتی را در پيش گيرند که منطبق بر رهائی کامل زنان باشد؟ آيا قادر خواهند شد تشخيص دهند که عميق‏ترين منافع آنان در دگرگونی انقلابی نظام سياسی، اقتصادی، اجتماعی و ايدئولوژيک در ايران است؟ 

 

 اين مسئله به طور تعيين کننده وابسته به دخالت‏گری زنان کمونيست انقلابی در جنبش زنان است. دخالت‏گری نظری و عملی آنان ميتواند در جابه‏جايی تناسب قوای موجود در جنبش زنان نقش بالائی ايفا کند و از اين طريق بر کل صحنه‏ی سياسی و صف‏آرائی طبقاتی در ايران تاثير گذارد. بايد با جديت افق و برنامه کمونيستی در مورد امر رهائی زنان را شفاف کنيم و دست به تلاشی عظيم و جسورانه در فراگير کردن آن بزنيم تا برنامه و افق کمونيستی تبديل به قطب تاثير گذاری در جامعه شود.

 

به جرات می توان گفت اگر کمونيسمِ واقعی تبديل به قطب تاثير گذاری در جنبش زنان نشود مبارزات زنان ايران برای رهائی کامل در نيمه راه مانده و حتا می توان گفت انرژی رها شده از اين مبارزات دست مايه‏ی نوسازی نظام ستم و استثمار در اشکال جديد خواهد شد.

 

در شرايطی که توده های مردم بيزار از شکاف‏های طبقاتی، فقر، استثمار ، ستم دينی و جنسيتی، رواج جهل و سنت های عقب مانده، بی حقوقی و ستم‏گری ملی دست به اعتراض، شورش و مبارزه مي‏زنند، افق و برنامه‏ی انقلاب کمونيستی مي‏تواند خشم زنان را به نيروی قدرتمندی در راه سرنگونی جمهوری اسلامی تبديل کند. اين حرکت نه فقط در ايران بلکه در کل خاورميانه و جهان گام مهمی در جهت رهائی بشريت بوده و مسير حرکت مبارزات رهائی بخش را روشنائی خواهد بخشيد.

 

 اما بر کسی پوشيده نيست که گرايشات گوناگونی در ميان زنان کمونيست هست. در نتيجه، فرآيند شفافيت بخشيدن به افق و برنامه کمونيستی در زمينه مبارزه رهائي‏بخش زنان ضرورتا نيازمند دامن زدن به بحث و جدل و جوشش فکری است. برای فراگير کردن دورنمای کمونيسم و دامن زدن به بحث در ميان زنان راديکال وانقلابی و کل جامعه بر آنيم که کنفرانس‏هائی را به حول: جنبش رهايی زنان نياز به کدام افق دارد؟ ساختار ستم بر زن در کارکرد نظام کنونی حاکم بر جهان چه جايگاهی دارد؟ مبارزه عليه آن در برنامه و افق کمونيستی چه جائی دارد؟  کدام پراتيک مشخص جهت بر هم زدن توازن قوای موجود در جنبش زنان مورد نياز است. و ...  سازماندهی کنيم.( زمان و محل اولين کنفرانس در اطلاعيه ای جداگانه منتشر خواهد شد.)

 

فريده رضائی،آذر درخشان، زمان مسعودی، صديقه محمدی، ثريا فتاحی و ليلا پرنيان

 

29/10/2011

 

Zanane.chap@live.com


 

 

      
بازگشت
htm  pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در