Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 گزيده مقالات   پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
مبارز بلندآوازه و خستگی ناپذیر: باب آواکیان

مبارز بلندآوازه و خستگی ناپذیر: باب آواکیان، 1969، 1979 و 2003

فیلمی کوتاه با گردآوری پاره هایی از سخنرانی های باب آواکیان

 

از بینندگان علاقمند و آشنا به زبان انگلیسی دعوت می کنیم که برای دوبله ی این فیلم کوتاه به زبان فارسی داوطلب شوند. برای این کار با صفحه ی فیس بوک حزب کمونیست ایران (م.ل.م) یا با آدرس آن مکاتبه کنید.

 

معرفی باب آواکیان:

باب آواکیان، رهبر حزب کمونیست انقلابی در آمریکا است. او از رزمندگان قدیمیِ جنبش آزادی بیان Free Speech Movement و خیرش های انقلابی در دهه ی 1960 و اوایل 1970 است. وی از نزدیک با حزب پلنگان سیاه همکاری می کرد. در اواسط دهه ی 1970 پیشتاز جنبش انقلابی مائوئیستی در آمریکا شد و در سال 1975 تشکیل حزب کمونیست انقلابی را رهبری کرد و امروز یکی از رهبران مهم جنبش کمونیستی بین المللی است. در 25 سال گذشته، آواکیان مجموعه ای از آثار بسیار مهم را تولید کرده است. رویکرد آواکیان به مارکسیسم آن است که مارکسیسم یک علم زنده است که باید مرتبا خود را مورد پرسش قرار دهد.

آواکیان جامع ترین تشرح را از خدمات تئوریک مائوتسه دون به مارکسیسم تدوین کرده است. او پیگیرانه و مستمر به جمعبندی از دستاوردهای عظیم و همچنین شکست ها، کمبودها و اشتباهات تجربه انقلاب پرولتری در قرن بیستم پرداخته است -- به ویژه درس های ژرف انقلاب فرهنگی پرولتاریایی را تحلیل و مدون کرده است. او به موضوعاتی چون استراتژی انقلاب در ایالات متحده و برای جنبش بین المللی پرداخته و تحلیل کرده است که چرا انقلاب در داخل ایالات متحده نه تنها ضروری بلکه امکان پذیر است.   

آواکیان از این طریق و دیگر پژوهش های انتقادی، نگرشی نوین را در مورد سوسیالیسم و کمونیسم پیش آورده است که راهگشایی حیاتی برای مارکسیسم و پروژه ی کمونیسم می باشد. او درک کمونیستی از وظایف و تضادهای اِعمال قدرت انقلابی را عمیق تر و گسترده تر کرده و نشان داده است که چگونه می توان توده های مردم را در حاکمیت بر جامعه و تغییر انقلابی آن رها و توانمند کرد.

وی در نوشته های اخیر خود به نقش بایسته و پرهیزناپذیرِ دگراندیشی در جامعه ی سوسیالیستی پرداخته و نشان داده است که چگونه این امر به دانش عمیق تر در مورد جامعه سوسیالیستی، روحیه ی نقادانه ای که باید در نسوج جامعه ی سوسیالیستی رسوخ کند و مبارزه دایمی برای دگرگون کردن جامعه ی سوسیالیستی به سوی کمونیسم خدمت می کند. او بر اهمیت عرصه های فکری و فرهنگی در فرآیند انقلاب و در جامعه سوسیالیستی تاکیده کرده و مشکلات تاریخی جنبش کمونیستی بین المللی را در درک این مساله و اتخاذ رویکرد درست نسبت به آن تجریه و تحلیل کرده است. آواکیان در آثاری همچون فتح جهان (یا: پرولتاریای بین المللی باید جهان را فتح کند و خواهد کرد)، پرش از روی دو مانع بزرگ: افکاری در مورد فتح جهان  ابعاد بین المللیِ انقلاب کمونیستی را به طریقی مفهوم سازی کرده است که پیامدهای ژرف برای مبارزه جهانی دارد.

نوشته های آواکیان پهنه ی وسیعی را در بر می گیرد: از مباحث مربوط به دین و آته ئیسم و اخلاق تا محدودیت های دموکراسی کلاسیک تا بسکتبال. اغلب ادعا شده است که حزب پیشاهنگ با تلاش های جستجوگرانه، نقادانه و ابداع گر ناسازگار است. آواکیان نشان می دهد که این ادعایی دروغین است.

حس عمیق او نسبت به مبارزات توده ها و احساسات آنان از تجربه ی زندگی و افق انقلابی اش مایه می گیرد و همواره انگشتش بر روی نبض جنبش های اعتراضی در جامعه است. آواکیان یک رهبر انقلابی است که در مورد رهبریت گفته است: «اگر روحیه ی شاعرانه نداشته باشید یا حداقل یک جنبه ی شاعرانه نداشته باشید، خیلی خطرناک است که جنبش مارکسیستی را رهبری کنید یا رهبر یک دولت سوسیالیستی باشید.»

باب آواکیان رهبر آرمان گرای یک حزب پیشاهنگ مائوئیستی یعنی حزب کمونیست انقلابی است که افقِ کسب قدرت سیاسی و تغییر بنیادین جامعه در آمریکای امپریالیستی را دنبال می کند و این انقلاب را پاره ای از فرآیند جهانیِ مبارزه انقلابی می داند که هدف نهایی آن تحقق کمونیسم در جهان است -- جامعه ای بدون روابط استثمارگرانه و ستم گرانه و ساختارهای سیاسی، نهادها و افکار و فرهنگ منطبق بر آن روابط استثمارگرانه و ستم گرانه.

 

Click on  hier : "Legendary freedom fighter and long distance runner..." Bob Avakian 1969, 1979 and 2003 (9:30 video)

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 مبارز بلندآوازه و خستگی ناپذیر: باب آواکیان، 1969، 1979 و 2003
 نوشته
 حزب کمونیست انقلابی آمریکا
 در تاريخ
 2014-11-13
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در