Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 گزيده مقالات   پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ ژوئن ۲۰۲۰                    
 
سخنانی در باره ی گفتگوی تاریخی میان باب آواکیان و کورنل وست در باره انقلاب و دین

سخنانی در باره ی گفتگوی تاریخی میان باب آواکیان و کورنل وست در باره انقلاب و دین

 

این گفتگو فوق العاده ضروری و مورد نیاز است

طی اعصار احساسات دینی منبع از خودگذشتگی های بسیار بوده است که موجب تقویت همدردی و تلاش برای ایجاد عدالت اجتماعی شده است. اما هم زمان، دینِ سازمان یافته ابزار شستشوی مغزی برای کنترل اذهان توده ها بوده است و با صراحت باید گفت که یکی از شیطانی ترین نیروها در جهان مدرن است که خشونت و عدم تساهل با کسانی که فکری متفاوت دارند را تقویت کرده است. جالب است ببینیم این دو مغز متفکر بزرگ در مورد نقش دین در بازسازی جامعه چه می گویند.

متیو شیپ، آهنگساز و نوازنده، عضو کمیته میزبانِ برنامه ی گفتگوی باب آواکیان/کورنل وست

Matthew Shipp—Musician and composer, Host Committee

for the Cornel West/Bob Avakian Dialogue

 

بگذار گفتگو آغاز شود!

اگر دانش، قدرت است ما نیاز داریم که به طور فعال و مداوم به تبادل افکار بپردازیم تا بتوانیم این دانش را مهار کنیم و به طور مفید در خدمت تغییر به کار گیریم. بحث میان کورنل وست و باب آواکیان جهت درستی را نشان می دهد و الگوی درخشانی در زمینه ی گذر به ورای عدم توافق ها و یافتن زمینه مشترکی است که توسط رنج آنان که بیش از هر کس نیازمند این تغییر هستند، تعریف شده است. بدون چنین گفتگویی و بدون دانش و درکی که از این گفتگو فراهم می شود، شانسی در گذر به ورای تفاوت هایمان و به سوی انتخاب های سالم برای همه نخواهیم داشت. پس گفتگو را آغاز کنیم!

آنتونی ب. پین، استاد علوم انسانی دانشگاه رایس، عضو کمیته ی میزبان

Anthony B. Pinn—Agnes Cullen Arnold Professor of Humanities, Rice University; Director of Research, The Institute for Humanist Studies (Washington, DC); Host Committee for the Cornel West/Bob Avakian Dialogue

 

گفتگویی غیر معمول، سخن رانانی غیر معمول

علت علاقه ی من به این گفتگو آن است که یک گفتگوی معمولی و متعارف نیست و طرفین نیز افراد متعارفی نیستند. این گفتگو، با افکار به دقت تنظیم شده و اهلی شده در باره ی این که کجا هستیم و به چه نیاز داریم متفاوت است. فکر می کنم شاخص هر دو نفر، کورنل وست و باب آواکیان آن است که در حال گشودن افق جدیدی هستند. ...

ساسکیا ساسن، پروفسور جامعه شناسی در رابرت اس. لیند، کمیته ی فکر گلوبال در دانشگاه کلمبیا. عضو کمیته میزبان

Saskia Sassen—Robert S. Lynd Professor of Sociology, co-chair Committee on Global Thought, Columbia University. Host Committee for the Cornel West/Bob Avakian Dialogue

 

«رد پای خود را در ساحل تاریخ بگذارید»

جوانان این محله (گابرینی گرین) لازم است بدانند که این گفتگو می تواند فرصت تاریخی آنان باشد که رد پای خود را در ساحل تاریخ بگذارند. سخنرانی هایی که ملکام ایکس و مارتین لوترکینگ کردند تاریخی شدند. این نیز می تواند مانند آن ها باشد.

فردی که در گابرینی گرین بزرگ شده است (گابرینی گرین، یکی از پروژه های خانه ی فقرا در شیکاگو)

 

مدتهای مدیدی است که طرفین این شکاف انتظار چنین گفتگویی را می کشند

... در زمانه ای که اعمال انقلابی پشتوانه ی تعصبات دینی دارد و در میان ثروت بیکران تشکیلات دینی، فقر افسارگسیخته و بیماری گسترش می یابد، گوش دادن به دو تن از برجسته ترین متفکرین مفاهیم انقلاب سیاسی و مسیحیت رادیکال که تلاش می کنند میان این مفاهیم به ظاهر مجزا زمینه ی مشترکی بیابند، به موقع است. ...

ویلی جی. پارکر؛ پزشک، فعال عدالت بازتولید و فراهم کننده ی سقط جنین

Willie J. Parker—MD, MPH; Reproductive Justice advocate and abortion provider

زمانی که آب و روغن یک جا جمع می شوند

من مایلم که سخنان این دو متفکر درخشان را بشنوم. زمانی که آب و روغن یک جا جمع می شوند، به هم می رسند و سپس جدا می شوند و ما هم چیزی از این مخلوط دستگیرمان می شود که به میان کامیونیتی های خود ببریم. برای همین به این گفتگو می روم.  خانم ... استاد دانشگاه میدوست

رهایی انقلابی و دین

هر دو نفر جوانی خود را در خدمت رهایی خلق های تحت ستم گذرانده اند. هردوی آن ها مورد بدگویی قرار گرفته و به سخره گرفته شده اند. ... انگیزه ی آنان همانند انگیزه ی آنانی است که در طول تاریخ خود را وقف رهایی بشریت کرده اند. هرچند درک های متفاوتی از معنویت دارند اما در نهایت هر دو به بشریت ایمان دارند. ...

ران جاکوبس، رهایی انقلابی و دین

Ron Jacobs, Revolutionary Emancipation and Religion first published in Dissident Voice

 

نگاهی رادیکال تر به این که کجا هستیم ... من را جذب می کند

می خواهم به این گفتگو در باره انقلاب و دین میان کورنل وست و باب آواکیان بروم زیرا می خواهم کاملا نسبت به جنبش کمونیستی آگاه بشوم و معتقدم اگر کمونیست بودم بهتر می توانستم جوانان دیگر را تحت تاثیر قرار دهم. انقلاب ماشینی است که قطعات مختلف دارد که مردم هستند. ما می خواهیم که همه ی این قطعات به حداکثر ممکن کار کنند تا ماشین انقلاب با حداکثر قدرت کار کند. من با آگاهی به این که خدمت من به جامعه می تواند به شکل گرفتن صلح، نیک بختی و برابری بر روی کره زمین کمک کند، با کمال میل زندگی خود را می دهم. من یک خدانشناس آفریقایی آمریکایی هستم و فکر می کنم که لازم است به گفتگو در باره انقلاب و دین گوش دهیم. اگر این گفتگو رخ ندهد، وضع موجود به آن شکل که هست محکمتر در جان جامعه نفوذ می کند. ما نیاز به این جلسه داریم همانطور که شُش های ما نیاز به هوا دارد.

جوان 25 ساله ی اهل سیاتل این نامه را برای کمک به جمع آوری کمک مالی برای تامین سفر افراد مختلف به نیویورک جهت شرکت در این گفتگو نوشته است

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 سخنانی در باره ی گفتگوی تاریخی میان باب آواکیان و کورنل وست در باره انقلاب و دین
 در تاريخ
 2014-11-09
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در