Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 گزيده مقالات   شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ ژوئن ۲۰۲۰                    
 

فرزانه، زنی که به خاطر پشت کردن به سنت ارتجاعی ازدواج اجباری به قتل رسید!

روز سه شنبه  27 ماه می در مقابل دادگاه عالی لاهورپاکستان، فرزانه پروین به قتل رسید. نزدیک به 20 نفر از اعضای فامیل فرزانه، همراه با پدر و برادرهایش در روز روشن با سنگ مغزش را متلاشی کردند. فرزانه 25 ساله که سه ماه حامله بود در پیاده رو جان سپرد. "جرم" فرزانه این بود که بر خلاف تصمیم خانواده و ازدواج اجباری که برای او در نظر گرفته بودند، با مردی که دوست داشت ازدواج کرده بود.

بنا بر گزارشاتی که تا کنون در باره این قتل منتشر شده است، پلیس که درمحل حضور داشت و شاهد این بود که فرزانه زیر باران مشت و لگد و سنگ در هم می پیچد و با این که بارها از جانب فرزانه و همسرش اقبال از آنان طلب کمک شد، دخالت نکرد. چرا که نیروی سرکوبگر پاکستان خود حافظ نظامی است که بردگی زن یکی از پایه های اصلی آن را تشکیل می دهد. برای مردان خانواده فرزانه، قانون حفظ ناموس  است و برای پلیس و دادگاه و کل دولت حاکم ، حفظ نظام زن ستیز.

هر ساله در پاکستان هزاران زن توسط خانواده برای حفظ  "ناموس"، "لکه دار شدن دامن خانواده"، "سرپیچی از قوانین اسلامی"، " پشت کردن به سنت ازداوج اجباری" و..... به قتل می رسند. در این کشور هماهنگی حیرت انگیزی بین مردان پوسیده در عقاید و ارزش های اسلامی زن ستیز جامعه و دستگاه دولتی ضد زن بر قرار است.

ترویج اخلاقیات مذهبی، تدوین مجموعه ای از قوانین زن ستیز که دست هر مردی را برای سرکوب و ستم بر زنان باز می گذارد نمی تواند نتیجه ای جز افزایش خشونت بر زنان آن هم در خشن ترین شکل آن قتل ناموسی داشته باشد. با این پشتوانه است که پدر فرزانه پس از قتل دخترش اعلام می کند که " من دخترم را کشتم چرا که او بدون اجازه ما ازدواج کرد و به این وسیله به کل خانواده توهین کرد. من از کشتن اش پشیمان نیستم." در تفکر و ایدئولوژی اسلامی، زن جزئی از مایملک مرد است. این مردان خانواده هستند که می توانند هر بلائی را بر سرشان برای حراست از قانون و شریعت و سنت و فرهنگ عقب مانده و پوسیده انجام دهند.

خشونت گسترده علیه زنان حربه نظام طبقاتی پدر- مردسالار  برای تحکیم و تثبیت فرودستی زنان است. به همین جهت در نظام حاکم بر پاکستان این خشونت نه قابل مهار و نه  با اقدامات حک و اصلاح از بین خواهد رفت. تنها راه رهایی زنان از خشونت سیستماتیک دولتی، اجتماعی و خانگی سرنگونی نظامی است که پایه هایش بر بردگی زنان استوار شده است.

سازمان زنان هشت مارس(ایران- افغانستان)- انگلستان

29 می 2014

www.8mars.com

zan_dem_iran@hotmail.com

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 فرزانه، زنی که به خاطر پشت کردن به سنت ارتجاعی ازدواج اجباری به قتل رسید!
 در تاريخ
 2014-06-03
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در