Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 گزيده مقالات   پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
مهرانگیز جهانشاهی مبارز انقلابی در گذشت!

 مهرانگیز جهانشاهی مبارز انقلابی در گذشت!

مطلع شدیم که در دهم فوریه ، مادر جهانشاهی پس از مدتها مقاومت در مقابل بیماری سرطان در سن 86 سالگی در شهر ونکور کانادا چشم از جهان فرو بست.

مهرانگیز جهانشاهی مادر رفیق جانباخته ، بیژن فتاحی بود که در سال 1361 بعد از قیام آمل توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اعدام شد.

مادر جهانشاهی بعد از اعدام فرزندش و اذیت و آزارهای جمهوری اسلامی در سال 1363 به کانادا مهاجرت کرد . او نویسنده و یک فعال سیاسی ، اجتماعی آگاه و مبارز بود و از زمان اقامت خود در کانادا در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری و سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار فعال بود و در این رابطه مصاحبه های رادیویی ، تلویزیونی و همچنین سخنرانی های زیادی انجام داده است. . از جمله کتابهایی که نوشته : "یادها "  "گذر عمر " و "برگهای زندگی" . مجموعه اشعاری هم در وصف  سربداران و سایر انقلابیون و آزادیخواهان نوشته است. مادر حهانشاهی معتقد بود که باید در مورد مبارزه سربداران و درس های قیام آمل بیشتر نوشته شود وبه نسل جوان و کسانی که در این مورد اطلاعی ندارند منتقل شود و خود همواره تلاش می کرد به هر طریقی چه در داستانها و اشعاری که نوشته بود و چه در مصاحبه ها و سخنرانی های خود یادی از سربداران بکند . 

در همین راستا بعد از اینکه کتاب " پرنده نو پرواز" که گفتگو با یکی از رفقای شرکت کننده در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام آمل است ، منتشر شد. در یک ابتکارفردی جالب اقدام به خلاصه کردن کتاب کرد و همان خلاصه را به زبان انگلیسی ترجمه کرد و هر دو را بصورت یک کتاب دو زبانه منتشر کرد . البته نه بصورت انتشار بیرونی بلکه بصورت دستی به جوانان و اطرافیان خود داده بود .

او در ابتدای کتاب این چنین می نویسد: " مطلبی که همیشه ذهنم را بخود مشغول کرده بود در کتاب پرنده نو پرواز از آنچه که لازم بود بدانم ، یافته ام... اکنون سالهاست که از جریان نبرد سربداران در شهر آمل می گذرد.... پس از گذشت سالها داستان نبرد این دلاوران مبارز در کتابی با نام پرنده نو پرواز به چاپ رسید...... به عنوان مادر یک جانباخته پس از خواندن حماسه دلاوران سربدار ، احساس غرور کردم . احساسی تؤام با درد و رنج بود. آرزو کردم دیگر مبارزان راه آزادی رشادت سربداران را الگوی مبارزه خود قرار دهند ، از شجاعتشان یاد کنند و بر خود ببالند.....از مرگ نهراسیدن و صفحات تاریخ ایران را با نامشان مزین کردند. از آنجایی که همگان از نحوه مبارزه سربداران آگاه نیستند و از سویی کتاب در دست همگان نیست لذا بر آن شدم که صفحاتی را خلاصه کرده بنویسم. می بایست این کتاب در دسترس عموم قرار گیرد تا ملت ایران از نحوه مبارزات دلاوران سربدار آکاه شوند و هرگز خاطره آن عزیزان را فراموش نکنند........"

یاد و خاطره مادر جهانشاهی همیشه با ما خواهد بود

یادش گرامی باد

 17 فوریه 2018

فعالین حزب کمونیست ایران (م ل م ) تورنتو

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 مهرانگیز جهانشاهی مبارز انقلابی در گذشت!
 در تاريخ
 2018-02-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در