Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 گزيده مقالات   چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ ژوئن ۲۰۲۰                    
 
گزارش شرکت فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

گزارش شرکت فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

در تجمعات دفاع از خیزش اعتراضی مردم ایران در نروژ، سوئد و فنلاند

فعالین و هواداران حوزه اسکاندیناوی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)روزشنبه ۶ ژانویه ۲۰۱۸ / ۱۲ دی ۱۳۹۶ در تجمعات علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از خیزش فرودستان ایران در شهرهای اسلو نروژ (روبروی سفارت ایران)، هلسینکی فنلاند (سه مجسمه جلوی استوکمان) و استکهلم سوئد (سرگل استوری) شرکت کردند. در این تجمعات بعضی احزاب، سازمانها و گروه های سیاسی عمدتا چپ ایرانی و اروپایی مانند حزب کمونیست ایران، حزب حکمتیست، حزب کمونیست کارگری، حزب چپ سوئد، چریکهای فدایی خلق و غیره حضور داشتند و تعداد تجمع کنندگان  در هر تجمع و تظاهرات از ۵۰۰ نفر تا ۱۰۰ نفر متغیر بود.

رفقای ما بر اساس خط سیاسی حزب که در بیانیه تحلیلی مورخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ و با عنوان «با جمهوری اسلامی بجنگیم، مردم را برای انقلاب سازماندهی کنیم! مرگ بر جمهوری اسلامی، نبرد برای جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران» فشرده شده بود، در این تجمعات شرکت کردند و علاوه بر افشاگری علیه جنایات جمهوری اسلامی و تأکید بر عادلانه و بر حق بودن خیزش فرودستان ایران، بر ضرورت طرح آلترناتیو کمونیستی برای به ثمر رساندن مبارزات توده های مردم و بنای یک جامعهٔ سوسیالیستی نوین تأکید کردند. مرزبندی با آلترناتیوهای ارتجاعی سلطنتی و طرفدار امپریالیستها و همچنین امپریالیسم آمریکا و روسیه بخش دیگری از محتوی و مضمون کار تبلیغی و ترویجی رفقای ما بود.

بیانیه حزب به دو زبان فارسی و انگلیسی میان شرکت کنندگان در تجمعات و تظاهراتها و عابرین محلی توزیع شد و رفقا به تشریح محتوی بیانیه ها و اهداف استراتژیک حزب در جنبش جاری پرداختند.

پلاکاردهایی که توسط رفقا حمل میشد، عمدتا پلاکاردهای طراحی شده توسط خود هواداران حزب بود که در سایت حزب نیز قابل دسترسی است. تأکید بر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، ضرورت بدیل و آلترناتیو کمونیستی به شکل جنبشی برای انقلاب کمونیستی و تشکیل دولت و جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران، تأکید بر حقوق ملل تحت ستم در ایران و مرزبندی با شوینیسم ارتجاعی آریایی و پان ایرانیست، مرزبندی با مرتجعین از شیخ و شاه تا ترامپ و پوتین، تأکید بر اهمیت مبارزه برای رهایی زنان، مرزبندی با تمامی جناح های جمهوری اسلامی از جمله دولت روحانی و اصلاح طلبان و تأکید بر حقوق همجنسگرایان و ال.جی.بی.تی از محورهای اصلی پلاکاردها بود. از این میان، دو پلاکارد نه به شیخ و شاه ونه ترامپ و پوتین و کدام طرف ایستاده‌اید که در‌واقع بیان دو جبهه شامل مردم در یک طرف و تمام جناحهای حکومتی در طرف دیگر بود بیش از دیگر پلاکاردها جلب توجه کرد و از سوی دیگر تظاهر کنندگان غیر حزبی هم حمل شد.

همچنین رفقای ما ضمن همراهی با شعارهای مترقی که از سوی تریبون مرکزی پخش می‌شد در مواردی خود پشت تریبون رفته و تعدادی از شعارهای مندرج بر پلاکاردهای مان را هم سر دادند که از سوی جمعیت جواب میگرفت. عمده شعارها عبارت بودند از:

مرگ بر جمهوری اسلامی – اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا – نه شاه میخوایم نه رهبر، نه بد میخوایم نه بدتر – نه میر میخوایم نه رهبر، نه بد میخوایم نه بدتر، مرگ بر اصل ولایت فقیه – سقف و کتاب و گندم، قدرت به دست مردم – مرگ بر این حکومت زن ستیز – مرگ بر این حکومت ضد زن – نه شاه میخوایم نه ملا، انقلاب انقلاب – نه شاه میخوایم نه ملا، مرگ بر حزب الله – چه غزه چه ایران، مرگ بر ستمگران – چه ایران چه غزه، کشتن انسان بسه – زن شورش رهایی، تا نبرد نهایی – کارگر بیدار است از استبداد بیزار است – توده ها بیدارند، از اصلاحات بیزارن – زندانی سیاسی آزاد باید گردد – کردستان کردستان گورستان فاشیستان – خیابان عصیان، جای زنان همینجا است و غیره.

فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) در اسکاندیناوی و شمال اروپا

دی ۱۳۹۶/ ژانویه ۲۰۱۸

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 گزارش شرکت فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م )
 در تاريخ
 2018-01-17
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در