Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 گزيده مقالات   پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ ژوئن ۲۰۲۰                    
 
بجنگ تا بجنگیم - گزارش ارسالی توسط فعالین نشریه آتش از تظاهرات و تجمعات جنبش فرودستان در تهران

بجنگ تا بجنگیم

گزارش ارسالی توسط فعالین نشریه آتش از تظاهرات و تجمعات جنبش فرودستان در تهران

 

روز اول ۱۱/۱۰/۱۳۹۶

تهران : تقاطع خیابان جمالزاده و انقلاب عده ای ازجوانان که صورت های خود را پوشانده اند شروع به سردادن شعارمرگ بر دیکتاتورکردن و از مردم میخواهند به آنها بپیوندند. دراین میان بنظرم میرسد شعاری را که شب قبل رفقا در دانشگاه... دادند را مطرح کنم «آخوند سرمایدار پول مارو پس بیار». شعار به سرعت پخش میشود. مردم با تعجب به جمع جوانان خیره شده اند، تعدادی دست میزنند، تعدادی کم کم به جمع می پیوندند. جوانان با چپ کردن سطل های زباله سعی در مسدود کردن خیابان دارند. به سمت میدان انقلاب حرکت میکنم. هرچه به سمت دانشگاه نزدیکتر میشوم بر تعداد نیروهای انتظامی امنیتی افزوده میشود. دانشجویان جلوی سردر دانشگاه تجمع کرداه ند و شروع به شعار دادن میکنند: «مرگ بر دیکتاتور. اصلاح طلب ، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا. مرگ بر اصلاح طلب چه درحصر چه درقصر. مرگ بر دولت سرمایه دار». به سمت چهارراه ولی عصر که میروم دسته های یگان ویژه به مردم یورش میبرند و با باتوم سعی در متفرق کردن مردم دارند. مردم در ورودی مترو جمع شده اند و شروع به شعار دادن کرده اند. «آخوند خدایی میکند مردم گدایی میکنند».  چهارراه کالج و خیابان انقلاب به سمت میدان فردوسی صحنه جنگ تمام عیاری بین مردم و نیروی سرکوبگر یگان ویژه میشود تعدادی را دستگیر میکنند.

روز دوم :۱۲/۱۰/۱۳۹۶

تهران :بلوار کشاورزومیدان ولیعصر 

به همراه دوستی به طرف میدان ولی عصر به راه میافتیم. تعدادزیادی نیروی ضد شورش و یگان ویژه میدان را محاصر کرده اند. در میان راه تعدادی زیادی از مردم را میبینی که مشخص است برای تظاهرات امده اند. هیجان عجیبی بین مردم است. مردم به هم لبخند میزنند. عده ای در حال راه رفتن بحث میکنند. جلوی دانشگاه امیرکبیر تعداد زیادی ماشین نیروی انتظامی و ماشین های اطلاعات پارک کرده. لباس شخصی ها مردم را با دقت زیر نظر دارند. تعدادی را نگه میدارند و تفتیش میکنند. به چهارراه ولی عصر که میرسیم گارد و لباس شخصی ها هجوم میاورند. مردم را با گازفلفل و باتوم میزنند. عده ای را دستگیر میکنند. مردم شروع به شعار دادن میکنند.«مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه ای». هر کسی به سمتی میدود باز تعدادی فریاد میزنند نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. مردم به یک باره می ایستاند. به سمت خیابان انقلاب میرویم سرتاسر خیابان تا میدان انقلاب را انواع و اقسام نیروهای امنیتی اطلاعات، یگان ویژه، نیروهای سپاه ثارالله پوشانده اند. اما مردم همچنان شعار میدهند. باز هم هجوم میاورند. مردم با نیروهای سرکوبگر درگیر میشوند. باز هم گاز اشک آور، اسپری فلفل و باتوم است که بر سر مردم فرود میاید ولی مردم انگار دیگر ترسی ندارند .

روز سوم ۱۳/۱۰/۱۳۹۶

تهران : خیابان کارگرتقاطع خیابان انقلاب

امروز تعداد نیروهای امنیتی اطلاعاتی بسیار زیادتر از روزهای قبل است. برخوردهای بیشتر و خشن تری با مردم میکنند. تعداد زیادی نیروی گارد ویژه اطراف دانشگاه تهران را محاصر کرده اند. تمام کوچه های منتهی به دانشگاه رو نیروهای یگان و لباس شخصی ها محاصر کردن. داخل دانشگاه و جلوی سردر دانشگا،ه دانشجوهای بسیجی تجمع کردن و شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه و شعارهای در حمایت از حکومت سر میدهند. ولی کمی پایین تر جلوی درب دانشکده هنر، دانشجویان چپ جمع شده اند و شعار میدهند: «دانشجویان بیدارن با کارگران همراهند. مرگ بر دولت سرمایه دار . نان مسکن آزادی». به سمت چهار راه ولیعصر می روم. تعداد زیادی از مردم جلوی پارک دانشجو تجمع کرده اند و شروع به شعاردادن میکنند: مرگ بر خامنه ای. مرگ بر دیکتاتور. باز هم هجوم گاز اشک آور است و حمله نیروهای بسیجی و لباس شخصی. تعداد زیادی را دستگیر میکنند. مردم با پرتاب سنگ از خود دفاع می کنند ولی از هر طرف نیروهای امنیتی حمله ور میشوند. در طی مسیربه سمت میدان انقلاب، در طول خیابان همه جا درگیری بین مردم و نیروهای سرکوبگر در جریان است به میدان میرسیم میدان انقلاب صحنه غریبی دارد. سیل ماشین های آبپاش، ماشین های زرهی و ماشینهای سیاه گارد نوپو یگان ویژه پاسداران. بیشتر شبیه به صحنه فیلمهای جنگی است. مقداری پیاده تا خیابان اسکندری میرویم در راه نرسیده به مترو انقلاب مردم تجمع کرده اند. گارد سعی دارد مردم را با تهدید متفرق کنند.  در میان هیاهو، صدای رسای دو دختر بلند میشود: «به توچه کثافت تو چکاره ای؟ مگه خیابون مال پدرته؟ بلند نمیشم خودت گمشو عوضی. غلط میکنی دستت به من بخوره». نیروهای گارد خشکشان زده است. انتظار چنان برخورد قاطعی را نداشتند. مردم  دور سربازان گارد حلقه میزنند: «ولش کن به شما چه بیشرفها؟ مگه مردم اسیرن؟ خودتون گم شین». سرهنگی که فرمانده دسته اوباش نیروی انتظامی است، میگوید مردم را ول کنید.

 

روز چهارم ۱۴/۱۰/۱۳۹۶

تهران : خیابان حافظ تقاطع خیابان انقلاب

امروز هم مثل دیروز خیلی شلوغ است تعداد زیادی از مردم جمع شده اند. چهارراه کالج و میدان فردوسی را به صورت کامل محاصره کرده‌اند و قدم به قدم نیروی گارد و لباس شخصی ایستاده اند. حتی به اندازه روشن کردن یک سیگارهم به مردم اجازه ایستادن نمیدهند. تمام ورودی های ایستگاه مترو چهاراه ولی عصر را بسته اند. حتی ورودی زیرگذر چهارراه را بسته اند. ترافیک سنگینی به وجود آمده است. مردم مرتب بوق میزنند و این ماموران را کلافه کرده. مردم را به سمت خیابانهای فرعی سوق میدهند. جوانی میگوید میخواهند خیابان انقلاب را خلوت کنن تا دانشگاه را سرکوب کنند. از کوچه پس کوچه ها خود را به خیابان قدس میرسانم دانشگاه و خیابان منتهی به دانشگاه شدیدا کنترل میشود. دانشجویان درب دانشگاه را شکسته اند و میخواهند به خیابان بیایند. گارد و لباس شخصی ها میخواهند به هر طریقی مانع شوند. داخل دانشگاه گاز اشک آور پرتاب کرده اند. دانشجویان هم با سنگ پاسخ میدهند. تعدادی از ماموران زخمی میشوند گارد به داخل دانشگاه یورش میبرد و سه دانشجو را از میان دانشجویان با زور می رباید. دانشجویان فریاد میزنند: «حکومت زور نمیخوایم پلیس مزدور نمیخوایم. مرگ بر روحانی مرگ بر جمهوری اسلامی». سوار بی ار تی میشویم. مردم در حال صحبت درمورد مسائل پیش آمده هستند. جوانی با گوشی همراه خود از بیرون و نیروها عکس میگیرد. از بیرون اتوبوس دونفر  به اتوبوس نزدیک میشوند و با مشت محکم به درب بسته اتوبوس میکوبند: توغلط میکنی عکس میگیری پیاده شو. عده ای شروع به بد و بیراه گفتن به آنها میکنند. مرد مسنی میگوید : ۴۰ سال است که هر صدای مخالفی را خفه کردن. جوانی که درحال فیلم برداری بود میگوید: این بار دیگه نمیتوانند مردم را خفه کنند. اینبار کارشون تمام است. مردم دیگه نه خاتمی میخوان نه موسوی نه احمدی نژاد. مردم دیگه حکومت اسلامی نمیخوان. اینها باید برن. دختری میگوید: این کثافتها باید به دست مردم سرنگون بشن. من و دوستم از اول تمام تظاهرات ها بودیم امروز هم با باتوم زدن توی سینم وگرفتنمون دوستش میگوید کلی سرو صدا کردیم سرشون و جیغ زدیم ولمون کردن اینها از زنها میترسن. تا دختری رو میگیرن اگه سرو صدا کنه از ترس اینکه مردم جمع بشن ولش میکنن. مردم نترسید همه باید باهم باشیم، باید متحد باشیم و با هم شعار بدیم مرگ بر خامنه ای ما دوباره داریم میریم چهارراه ولی عصر تا بازم هم شعار بدیم بسه هر چقدر ساکت موندیم .

ادامه ۱۴/۱۰/۱۳۹۶

تهران جلوی زندان اوین

امشب به همراه تعدادی از دوستان به مقابل زندان اوین رفتیم. بسیار شلوغ بود و اکثراً خانواده‌های دستگیر شدگان جمع شده بودند. در ابتدای ورودمان تعدادی از خانوادها به پیشواز میان. در میان چهره های مهربان خانواده ها، چهره مادری بیشتر از همه نظرم را جلب می کند. مادری با چهره ای ساده و صمیمی. حال و احوال میکنیم و از حال رفقا سراغ میگیریم. میگوید هیچ خبری از بچه ها نمیدن و چند نفر از خانوادها را هم فراخوانده اند و تهدید به بازداشت کردن. همینطور که مشغول پرس و جو هستیم از گوشه سمت راست جایی که خانواده ها تجمع کردن صدای ترانه ای آشنا به گوش میرسد. صدای کمانچه و شعر لری دایه دایه وقت جنگه، وقت دوستی با تفنگه. تعدادی از دراویش گنابادی هستند و تعدادی از رفقا که به مناسبت تولد دانشجوی زندانی محمد شریفی مقدم کیکی تدارک دیده اند و با موسیقی در حال برگزاری مراسم هستند. جمعیت بیشتر میشوند.  دوستی شمعی با عدد ۲۶ را روشن میکند. چهره مادری که ابتدا دیده بودم مادر محمد بود. ساده و مصمم مثل پسرش. محمد امشب پشت دیوارهای بلند اوین  ۲۶ ساله شد.

 

روز پنجم: ۱۵/۱۰/۱۳۹۶

تهران : میدان فردوسی

از ظهر تا بعد از ظهر بیرون هستم اما خبری نیست. ساعت یازده شبه دوستی زنگ میزند گوشی را که بر می دارم اولین چیزی که به گوش میرسد صدای شعارمرگ بر دیکتاتور است.  رفیقی خبر از شلوغی خیابان جمهوری و تقاطع انقلاب میدهد. خودم رو به میدان جمهوری میرسانم. جمعیت بسیار زیادی جمع شده اند و یک صدا در حال شعاردادن هستند: مرگ بر خامنه ای ، مرگ بر دیکتاتور ، اقا خدایی میکنه ،مردم گدایی میکنه. به میان مردم می‌روم و با همراهی تعدادی جوان شروع به دادن شعارمیکنم: «مرگ بر دولت سرمایه دار. حکومت ضد زن نمیخوایم نمیخوایم. نه شاه میخوایم نه رهبر نه بد میخوایم نه بدتر». مردم هم تکرار میکنند. تعدادی از مردم شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر میدهند. سریع به فکرم میرسد شعار «هم غزه هم تهران سرکوب زحمت کشان» را بگوییم. جمعیت یک صدا فریاد میزنند وتکرار میکنند. نیم ساعت شعارمیدهیم. بعد سروکله نیروهای بسیجی و انتظامی پیدا میشود. سریع شروع به پرتاب گاز میکنند و چند نفری بازداشت میشوند. مردم برای آزادی دیگران به سمت نیروهای گارد هجوم میاورند. درگیری شدت میگیرد. امشب نشان داد که جنبش مردم نخوابیده و حالا مردم حتی شب  هم در خیابان می مانند .

روزششم: ۱۷/۱۰/۱۳۹۶

تهران : میدان ولی عصر

امروز از صبح باز نیروهای سرکوب را افزایش داده اند. دور میدان ولیعصر هم دوباره ماشین آبپاش و گارد گذاشتنه اند. لباس شخصی ها، مردم مخصوصا جوان ها رو زیر نظر دارند. اطراف دانشگاه هم باز محاصره شده. میدان فردوسی سوار ماشین میشوم. در تاکسی جوانی شروع به صحبت میکند و از وضعیت اقتصادی شاکی است. میگوید وضع کارحسابی به هم ریخته است. راننده میگوید: خدا ازشون نگذره همه رو بدبخت کردن من باید از صبح تا شب بدوم آخرش هم همیشه باید دستم خالی باشه.  میگویم: خدا کجا بود؟ آقای که بغل دست من نشسته می پرسه: یعنی میگی خدا نیست؟ اینها همه رو از دین هم زده کردن. بهش میگم: نه دوست عزیز اتفاق اینها باهمین دین مردم رو بدبخت کردن ولی این نیست که دین رو وسیله کرده باشن چون دین در ذاتش دقیقا همین چیزیه که جمهوری اسلامی میگه و اینها برداشت غلطی از دین ندارن ورفتار حاکمیت درست خود دینه وتا زمانی که مذهب تو جامعه هست وضع مردم همینه باید این سیستم پوسیده رو سرنگون کرد. راننده میگوید: ما یک بار انقلاب کردیم نتیجه اش این  شد. به نظرت این بار درست میشه؟ میگویم: اگه بدونیم چی میخوایم درست میشه. جوان دانشجو اضافه می کند: ما جوانها میدونیم چی میخوایم، ما آزادی میخوایم، کار میخوایم، آسایش میخوایم ولی دیگه دین و خرافات نمیخوایم.

ساعت ۱۰ شب اخباررودنبال میکنم. خیابان آزادی شلوغ شده. سریع راه می افتم نزدیک دانشگاه شریف تعدادی از مردم و جوانها جمع شده اند و شعار می دهند: میمیریم، میمیریم ایران رو پس میگیریم. نان صلح آزادی. مرگ بر دیکتاتور. ولی خیلی سریع پراکنده میشوند. به سمت خیابان انقلاب حرکت میکنم شاید انقلاب خبری باشد. ساعت حدود ۱۰:۳۰ تقاطع توحید ازدحام جمعیت نظرم را جلب میکند. تعداد زیادی زن و مرد جوان تجمع را شروع کرده اند. شعارمیدهند: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. دانشجویی زندانی آزاد باید گردد. هم سوریه هم تهران ستم به زحمتکشان. حکومت زور نمیخوایم پلیس مزدور نمیخوایم. حجاب اجباری نمیخوایم نمیخوایم. جمعیت بسیار زیادی به سمت نواب به راه می افتد. مردم شعار میدهند: مرگ بر خامنه ای و آزادی حق مسلم ما است. حدود یک ساعت مردم در نبود نیروی سرکوبگر راهپیمای میکنند و با پیدا شدن نیروهای گارد ویژه و بسیجی ها مردم شروع به گفتن شعار بسیجی برو گمشو میدهند. بسیج به مردم یورش میاورد چند نفری را بشدت میزند. تعدادی بازداشت میشوند. جنگ و گریز در خیابان های منتهی به توحید و آزادی جریان دارد. ساعت حدود ۱ شب در راه بازگشت دو دختر جوان را میبینم که کاغذهایی را که روی آن با ماژیک چیزی نوشته را به درو دیوار میچسبانند. جلو میروم، میترسند. خودم رو معرفی میکنم و می گویم اگر کمک میخواهند حاضرم همراهی شان کنم. روی کاغذها نوشته شده: سرمایه داران اسلامی ثروت های جامعه را تاراج میکنند و کارگران روز به روز فقیرتر میشوند باید کاری کرد. هروز اخبار اعلام میکند اغتشاش گران اموال عمومی را تخریب میکنن ولی تاراج سرمایه های ملی و حق کارگران اموال عمومی نیست. اموال عمومی چیست؟ دیگر بس است. چهل سال ظلم حاکمان حکومت سرمایه داری اسلامی زنده باد انقلاب کارگران وزحمتکشان.

به یاد فعالیت رفقای خودمان می‌افتم که در همین مدت نزدیک به هزار نسخه از بیانیه تحلیلی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) درباره خیزش اخیر را تکثیر و به صورت شبنامه در مناطق و شهرهای مختلف پخش کرده اند.

 لبخندی میزنم وبه طرف خانه میروم. در تمام این مدت شاهد تصاویر بسیاری بوده ام. از همبستگی و شجاعت مردم در مواجه با سرکوبگران و اینکه چگونه در فاصله کوتاهی بخشی از مردم از زیر نفوذ جناح های حاکمیت خارج شده اند. یکی از تفاوتهای عمده خیزش ۹۶ با اعتراضات ۸۸  در این بود که خیزش اخیر به واقع انقلاب و جنبش پابرهنگان و گرسنگان است و چه قدرت عظیمی دردل توده های زحمتکش و کارگران خسته از حاکمیت سرمایه داری اسلامی ایران نهفته و چگونه با شعله ای کوچک، آتشفشان خشم مردم شعله‌ور شده و شهر به شهر پیش میرود. دیدیم که باز هم هرجا درگیری و فریادی بر سر بیداد بود، زنان در خط مقدم تمام نبردها حضور داشتند و با شجاعت مثال زدنی، خواست آزادی و برابری  را فریاد زده اند .

زند باد جنبش فرودستان!

سرنگون باد حکومت جهل و خرافه  سرمایه داری اسلامگرایان!

پیش به سوی جمهوری سوسیالیستی نوین!

دی ۱۳۹۶

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 بجنگ تا بجنگیم
 در تاريخ
 2018-01-14
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در