Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 گزيده مقالات   شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ ژوئن ۲۰۲۰                    
 
گزارشی از تجمع حمایتی خیزش های ایران هامبورگ

گزارشی از تجمع حمایتی خیزش های ایران هامبورگ

تظاهراتی با فراخوان کلی ضدجمهوری اسلامی در روز شنبه در مرکز شهر هامبورگ انجام شد. اما به نظر می رسید که نیروی فراخوان دهنده گروه های لیبرال و ملی و نزدیک به سلطنت طلبان بودند. البته  نزدیکی به سلطنت طلبی در اعلامیه فراخوان نمود نداشت حتی در شعارها به وضوح دیده نمی شد. اما حضور بلامانع افراد با پرچم شیرخورشید و حتی تعداد انگشت شمار عکس رضا پهلوی نشان از تمایلات سلطنت طلبی آنها بود. عباراتی نظیر جمهوری ایرانی از یک همه باهمی از جنس راست حکایت داشت که در نهایت با حضور شریعتمداری در انتهای برنامه این مجموعه کامل می شد.

جمعی از هوادارن و فعالین حزب کمونیست ایران (م ل م) به همراه تعدادی از رفقای انترناسیونال در این تظاهرات شرکت کردیم. در این تظاهرات پلاکاردهایی در مورد مسئله زنان، ملل ایران، ال جی بی تی ها و مرزبندی با مرتجعین داخلی و خارجی حمل شد. بنری که رفقا حمل کردند عبارت بود از «با جمهوری اسلامی بجنگیم، مردم را برای انقلاب سازماندهی کنیم».

از اولین لحظاتی که بنر بالا برده شد حمله شدید لفظی از طرف مسئولین انتظامات به رفقای ما شد. مسئولین انتظاماتی که از گروه فراخوان دهندگان بودند بدون توجه به اینکه رفقای انترناسیونال ما فارسی بلد نیستند با فریاد می گفتند که ما نمی توانیم بنر از طرف احزاب چپ داشته باشیم. این تهدیدات لفظی به کشمکش فیزیکی از اطراف برگزار کنندگان منجر شد و در آن با چتر بر سر یکی از رفقای ما زدند و با ضربه آرنج، کبودی مختصری در پهلوی یکی از رفقای زن بین الملل ایجاد کردند. در نهایت با دخالت یکی از رفقای ایرانی و فردی از مسئولین برگزار کننده، کشمکش خاتمه یافت و ما توانستیم حضور خود را تحمیل کنیم و بنر را باز کنیم اما دائما تاکید می کردند که بنر را تا حد ممکن پشت جمعیت و حتی با کمی فاصله از آنها نگه داریم. برخورد بعضی از شرکت کنندگان هم بسیار تهاجمی بود تا آنجا که حتی یکی از رفقایی که اطلاعیه های حزب را پخش می کرد را سلطنت طلبان تهدید به کتک زدن کرده بودند. شعارها نیز گویای روحیه شوینیستی (خودبرتربینی ملی) و ضد اقوام و ملل دیگر داشت. مثلا شعار «ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم» و یا «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» بارها تکرار شد و حتی وقتی مورد اعتراض رفقای ما قرار گرفت، چندبار متوالی گفته شد. شعاری که حکایت از فرصت طلبی راست این گروه داشت «اکنون، اینجا، همبستگی انترنالیسیتی» بود که به زبان آلمانی تکرار می شد. گویا مردم آلمان باید انترنالیست باشند و از مردم ایران حمایت کنند ولی زمانی که مسئله غزه و لبنان و یا حتی سوریه طرح می شود، فدای جان در راه ایران ارزشی والا و عامل همبستگی است. شرم آور بودن شعار آنها آنجا پررنگ تر دیده می شد که به صف رفقای ما نگاه می کردی که متشکل از عرب و کرد و ترک و فارس بود. متاسفانه به ما حتی اجازه طرح یک شعار هم داده نشد. آهنگ هایی که پخش می شد عمدتا در وصف ایران و وطن و وطن پرستی بود و همه به فارسی و انگلیسی و آلمانی.

بخش پایانی تظاهرات با سخنرانی شریعت مداری پایان یافت و او در انتهای سخنرانی اش از حمایت کمونیست ها تشکر کرد. به عبارت دیگر تاکید کرد که این تظاهرات متعلق به آنها بوده و ما صرفا در حاشیه از آنها حمایت کردیم.

طنز ماجرا این بود که یکی از رفقای ما آهنگ انترناسیونال را به متصدی پخش موسیقی داده بود و او نیز با دو دلی پخش کرده بود. مسئول اصلی برگزار کننده که از این موضوع عصبانی شده بود قصد داشت آهنگ را قطع کند ولی شریعت مداری توصیه کرده بود؛ اکنون که انتهای این برنامه است و این آهنگ پخش می شود بهتر است آن را قطع نکنید. نکته جالب توجه این که عده ای بدون آنکه بدانند این آهنگ چه تفکری را نمایندگی می کند و موضع آن در مقابل ناسیونالیسم چیست؛ پرچم های شیرخورشید خود را در همراهی با این آهنگ حرکت می دانند.

آنچه روشن است ضدیت راست از هر جناحی با چپ ها به طور عامل و به خصوص کمونیست ها در این اوضاع و این گونه تظاهرات است. در شرایطی که بی بی سی مرتبا از رضا پهلوی به عنوان رهبر این جنبش صحبت می کند زنگ خطر قدرت گیری راستی که این چنین وقیح است که هوادارانش در کشوری دیگر به سرکوب نظرات متفاوت می پردازند پیشاپیش به صدا در آمده است. ضروری است که چپ از هر طیفی آب به آسیاب ریختن راست را چه به شکل انفعال در مقابل وقایع و یا بهانه "اتحاد با مردم" متوقف کند و صفی هر چند کوچک از پیشروان تشکیل دهند و بر سر مواضع خود  در مقابل راست تاکید کند.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 گزارشی از تجمع حمایتی خیزش های ایران هامبورگ
 در تاريخ
 2017-12-28
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در