Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 مسئله ی ملی   دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ مارس ۲۰۲۰                    
 
سكوت معني دار مدافعان قلابي حقوق بشر در مقابل كشتار و سركوب مردم کردستان

سكوت معني دار مدافعان قلابي حقوق بشر در مقابل كشتار و سركوب مردم کردستان

 

 

در مورد خيزش خاموش ناشدني كردستان

 

خيزش توده هاي مردم در كردستان در پاسخ به جنايات پايان ناپذير رژيم اسلامي همچنان ادامه دارد. شهر از پي شهر بپا مي خيزد. يكپارچه به نهادهاي رژيم حمله مي برد. آزادي را فرياد مي كند. ستم ديرينه طبقاتي و ملي را به چالش مي طلبد. و به مردم سراسر ايران پيام رزمندگي و مبارزه جويي مي دهد. اين خيزش فقط عكس العمل به قتل بيرحمانه شوان قادري در مهاباد نيست. اين پاسخي به همه جناح هاي رژيم اسلامي و بازيهاي بد و بدترشان هم هست. اين پاسخي به همه فريبكاراني است كه مي خواهند مردم را به دنبال اين يا آن جناح افتادن قانع كنند. اين پاسخ به كليت نظامي است كه جوجه پاسدار عضو كميته ترور كاملا برازنده مقام رياست جمهوريش است.

 

وقوع خيزش سراسري كردستان با مبارزه اي كه براي آزادي زندانيان سياسي به راه افتاده، مصادف شده است. موج جديد مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي در روزهاي قبل از برگزاري انتخابات با تجمع در برابر زندان اوين آغاز شد. اعتصاب غذاي اكبر گنجي و سپس چند زنداني ديگر، اين موج را بر مسير ديگري انداخت. يك جريان حساب شده در داخل و خارج از كشور براي «قهرمان تراشي» و تبليغ استراتژي و تاكتيكهايي كه اكبر گنجي براي تحولات ايران مطرح كرده، به راه افتاده است. اگر چه بسياري از فعالين جريان دفاع از گنجي در صف مخالفان رژيم اسلامي جاي دارند و خود قرباني فشار و سركوب استبداد مذهبي هستند، اما سياست پشت اين حركت همان است كه زماني مردم را به پاي صندوق راي در دفاع از خاتمي كشيد. زماني ديگر در همدستي با مقامات آلماني، كنفرانس برلين را براي خواب كردن و به تسليم واداشتن اپوزيسيون جمهوري اسلامي تدارك ديد. و همين چند هفته پيش، بخشي از ساده انديشان مسالمت جو را به چاله معين و چاه رفسنجاني انداخت. با تاكيد بر اينكه رژيم جمهوري اسلامي حق دستگيري، شكنجه و سلب حقوق هيچكس منجمله همراهان و همدستان ديرينه خود نظير اكبر گنجي را ندارد،  اعلام مي كنيم كه جريان دفاع از گنجي ادامه همان پروژه رفراندم است. بازيگرانش عمدتا همانها هستند. با اين تفاوت كه امروز وزنه كاخ سفيد و مراكز قدرت اروپا هم پشت آن قرار گرفته است.

نكته جالب توجه اينست كه سياستگزاران جريان دفاع از گنجي و همصدايان بين المللي آنان در شرايط كنوني در مورد خيزش كردستان سكوت كرده اند! انگار نه انگار صدها نفر در شهرهاي مختلف كردستان زنداني شده اند. چندين نفر به خاك و خون كشيده شده اند. انگار نه انگار حقوق بشري در كردستان لگد مال شده است. علتش اين است كه اين مردم مبارز، «خودي» نيستند. مبارزات رزمنده و راديكال آنان، «خودي» نيست. مبارزاتشان از نظر طبقات حاكمه، مرتجعان خارج از قدرت و محافل امپرياليستي، خطرناك و بي ثبات كننده است. سكوت اين مدافعان قلابي حقوق بشر در مقابل كشتار و سركوب مبارزه عمومي مردم كردستان، خيلي معني دار است.

اگر مي خواهيد حرف پشت اين سكوت را كلمه به كلمه بشنويد به صحبتهاي اخير چهره بدنامي به نام عليرضا نوري زاده در تلويزيونهاي ماهواره اي رجوع كنيد. به گفته او، مردم كردستان طرفدار مبارزه مسالمت آميزند ولي يك جريان مشكوك كرد كه ساخته و پرداخته دست پ كا كا (حزب كارگران كردستان تركيه) است و توسط جناح خامنه اي تقويت مي شود، بين مردم شهرهاي مختلف كردستان رخنه كرده و بانك آتش مي زند، ماشين هاي نيروي انتظامي را داغان مي كند و دست به حركات قهرآميز مي زند، تا رژيم بهانه سركوب بدست آورد!!! اين عنصر مرتجع و يار سابق به قول خودش «بر و بچه هاي خوب اطلاعاتي» با حرفهايش مي خواهد مردم ساير نقاط ايران را نسبت به مبارزات كردستان بدبين كند. به خيال خام خود مي خواهد كاري كند كه مردم از اين مبارزات نياموزند و الهام نگيرند و به سر مزدوران سركوبگر و نهادهاي رژيم اسلامي بلايي را نياورند كه در كردستان بر سرشان آمده است.

 

مبارزه قهرمانانه مردم كردستان جزيي از مبارزات سراسري همه مردم ايران براي كسب آزادي و در هم شكستن بندهاي ستم است. دفاع از اين مبارزه و آموختن از آن، وظيفه همه آزاديخواهان است. بدون اين اتحاد و همبستگي مبارزاتي، بدون مرزبندي با همه دشمنان مردم و قدرتهاي امپرياليستي، راه آزادي هموار نخواهد شد. 

 

حزب کمونیست ایران (م ل م)

17 مرداد 1384  

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 سكوت معني دار مدافعان قلابي حقوق بشر در مقابل كشتار و سركوب مردم کردستان
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 1905-08-08
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در