Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زندان   سه-شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ می ۲۰۲۰                    
 

برگزاري سالگرد كشتار تابستان 67 در گلزار خاوران

 

مراسم باشكوهي با شركت بيش از هزار نفر بر سر مزار جانباختگان گمنام خلق در گلزار خاوران برگزارشد. شركت كنندگان به ياد هزاران نفر از زندانيان سياسي كه در مرداد و شهريور سال 67 اعدام شدند، بر مزار دلاوران خلق در خاوران، گل گذاشتند، شعر و سرود خواندند و عزم كردند تا نگذارند خاطره آن عزيزان و آرمان هاي عدالت جويانه و آزاديخواهانه شان از يادها برود. 15 سال است كه خانواده هاي جانباختگان عليرغم سركوب شديد جمهوري اسلامي، هر سال در گلزار خاوران و ساير گورهاي دسته جمعي زندانيان سياسي گرد هم مي آيند تا اين جبهه از مبارزه عليه جمهوري اسلامي را تداوم بخشند. درود بي پايان بر آنان.

گلزار خاوران بايد به ميعادگاه سياسي جوانان مبارز تبديل شود. بسياري از مبارزين نسل جوان گلزار خاوران را نمي شناسند. حال آنكه اين مكان، فشرده اي از تاريخ كشمكش و جدال خونين ميان اردوي استبداد و ارتجاع و پوسيدگي با اردوي  آزادي و ترقي و عدالت و سوسياليسم در ايران است. گلزار خاوران شهادت دهنده آنست كه جمهوري اسلامي اول چه كساني را از ميان برداشت تا بتواند بدون مانع خلقهاي ايران را به اسارت بكشد، قلمها را بشكند، زنان را برده كند، اكثريت را به ورطه فقر براند و اعوان و انصارش را چاق و چله كند، چوب حراج بر كشور بزند و فرسنگها آنرا عقب براند.

گلزار خاوران مزار آن گروه از زندانيان سياسي است كه جمهوري اسلامي پس از اعدام، بطور گمنام در اين مكان به خاكشان سپرد. اينان زنان و مرداني هستند كه در كشتار بزرگ زندانيان سياسي در تابستان 1367 و يا قبل از آن به قتل رسيدند. رژيم جمهوري اسلامي كه نماد و فشرده تمام افكار پوسيده و تبعيض گرايانه در ايران است، اين مكان را كه محل به خاكسپاري بهائيان است، بعنوان گور دسته جمعي زندانيان سياسي انتخاب كرد تا غرور خانواده هاي جانباختگان را جريحه دار كند. غافل از آنكه بازماندگان سربلند اين جانباختگان خوب مي دانند كه در كشور ما اردوي نجاست و پليدي همانا جمهوري اسلامي و اعوان و انصارش است. حال آنكه اقليتهاي مذهبي بخشي لاينفك از اردوي مردم مايند و خود بدليل مذهب متفاوتشان تحت ستم و ظلم و تبعيض اين اوباش اسلامي مي باشند. تلاشهاي قرون وسطائي جمهوري اسلامي كاملا نتايج ضد خود را توليد كرد و اين گلزار به مايه افتخار كساني كه دلبندانشان در اينجا دفن اند، تبديل شد. سالهاي سال ميان خانواده ها و اوباش رژيم بر سر اين قطعه خاك تاريخي كشمكش بود؛ خانواده ها بر سر مزار دلبندانشان نشانه گذاشتند و بولدوزرهاي رژيم آنها را با خاك يكسان كردند؛ اوباش جمهوري اسلامي آنجا را «لعنت آباد» خواندند و خانواده هاي زندانيان سياسي و مبارزين آنجا را «گلزار خاوران». و اين گلزار خاوران است كه پيروز شد!

مرتجعين محكوم به مرگند. زنده باد خاطره دلاوران خلق. خلق به حساب خونهائي كه بر زمين ريخته شد، خواهد رسيد. 

 

حزب كمونيست ايران (ماركسيست - لنينيست - مائوئيست)

11شهريور 1382

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 برگزاري سالگرد كشتار تابستان 67 در گلزار خاوران
 در تاريخ
 2003-08-23
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در