Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زندان   سه-شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ می ۲۰۲۰                    
 
کشتار رهبران انقلابی مائوئیست توسط ارتش فاشیستی ترکیه

کشتار رهبران انقلابی مائوئیست توسط ارتش فاشیستی ترکیه

 

به نقل از سرویس خبری جهانی برای فتح- 23 ژوئن 2005

 

 

روز 16 ژوئن گروهی از رهبران مهم حزب کمونیست مائوئیست (ترکیه – کردستان شمالی) و رزمندگان چریک ارتش رهائی بخش که تحت رهبری این حزب می باشد، به کمین نیروهای ارتش ترکیه افتاده و کشتار شدند. این انقلابیون در حال رفتن به یک جلسه بسیار مهم بودند و ساعت 11 شب مشغول استراحت بودند که سه هلیکوپتر جنگی سیکورسکی آنان را زیر آتشبار بیرحمانه خود گرفت و سپس 1000 سرباز که این گروه را محاصره کرده بودند وارد عملیات شدند تا کار را تمام کنند. نام 17 تن از انقلابیون مائوئیست که در این کشتار فاشیستی جان باختند عبارتند از: جعفر جانگوز، آیدین همبیات، علی رضا صبور، جمال چکماک، کنعان چاکیج، اوکان اونسل، برنا سایگیلی اوئنسل، آلاتین آتش، اوکش کارااوغلو،  تایلان ایلدیز، ابراهیم آک دنیز، بینالی گولر، دورسون تورگوت، گلناز ایلدیز، احمد پرکتاش، چاقداش جان و ارسین کانتار.

    مطبوعات ترکیه اخبار این کشتار را سه روز پی در پی با عناوین درشت چاپ کردند. مطبوعات دست راستی زوزه می کشیدند که "بدون شک یک ضربه مهلک" بر مائوئیستها وارد آمده است. روزنامه ملیت با خوشحالی پیش بینی می کرد  که "مائوئیستها با یک ضربه تمام شدند".

     اما شرکت هزاران نفر در مراسم تشیع جنازه این رهبران جانباخته تودهنی محکمی به اینان بود. و نشان داد که نفرت مردم از این رژیم چقدر عمیق است.  هفت تن از این جانباختگان در درسیم دفن شدند که هزاران نفر تابوت های آنان را در حالیکه پرچم سرخ حزب کمونیست مائوئیست تابوتها را پوشانده بود همراهی کردند. 4 نفر دیگر در شهر استانبول دفن شدند در حالیکه مردم یک پرچم سیصد متری حزب را حرکت می دادند. 3 نفر دیگر در آنکارا دفن شدند و 3 دیگر جانباخته در شهرهای دیگر. جلسات یادبود و راهپیمائی های اعتراضی  در کشورهای مختلف اروپا برگزار شد که هزاران تن از هواداران حزب و همچنین دیگر احزاب و گروه های انقلابی ترکیه در آنها شرکت کردند.

     در درسیم در مراسم تدفین این جانباختگان برادر زاده آیدین همبیات گفت: «بدن عموی مرا متلاشی کردند و روشن است که او هنگام اسیر شدن زخمی بود و گلوله ای از پشت به سرش شلیک شده و اعدام شده است.» گروه های حقوق بشر و مترقی این حمله را محکوم کرده  و آنرا یک کشتار نامیده اند و از رژیم ترکیه خواسته اند که فورا نام 3 نفری که دستگیر شده اند را آشکار کند.

 

     سازمان خارج کشور حزب کمونیست مائوئیست، اطلاعیه ای صادر کرده و گفت: « برای ما روشن است که ضربه سختی به حزب خورده است. اما چنین ضرباتی در طول مبارزه طبقاتی رخ می دهند. ما بر اساس ایدئولوژی علمی خود و با تکیه بر ریشه هایمان در میان توده های تحت ستم از این ضربه سربلند خواهیم کرد و پرچم سرخ را در بلند ترین قله های جنگ خلق برافراشته خواهیم کرد...شک نیست که رفقای جانباخته مان نیز از ما می خواستند که در چنین مواقعی اشک خود را تبدیل به خشم علیه دشمن کنیم.»

 

حزب کمونيست ايران ( مارکسيست – لنينيست – مائوئيست )

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 کشتار رهبران انقلابی مائوئیست توسط ارتش فاشیستی ترکیه
 نوشته
 سرویس خبری جهانی برای فتح
 در تاريخ
 2005-06-23
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در