Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ آوريل ۲۰۲۰                    
 
در باره ایران تریبونال

در باره ایران تریبونال

جلسه اول ایران تریبونال پس از چند سال تلاش و زحمت مبتکرین و دست اندر کاران آن با موفقیت در تاریخ 18 تا 22 ژوئن در لندن تشکیل شد.

با گذشت بیش از ربع قرن از تلاش های مستمر در داخل و خارج کشور برای مستند کردن و افشای جنایت های هولناک جمهوری اسلامی در دهه ی 1360 علیه زندانیان سیاسی و کشتار هزاران تن از آنان در تابستان 1367 هنوز مرور این واقعه، تکان دهنده است و هنوز ابعاد واقعی آن از اعماق تاریخ بیرون نیامده است. همین امر گواه آن است که تلاش هایی چون ایران تریبونال، که جمعی از شاهدان این جنایت را در خارج کشور گرد آورده و تلاش کرده است تا صدای ده ها هزار داغدار دیگر در سراسر ایران باشد بسیار ضروری است.

این کارزار مانند هر تلاش و مبارزه ی مهمی که دشمن را هدف گیری می کند به ناگزیر با سنگ اندازی ها و مانورهای دشمن و همچنین با تنش های درون صفوف اپوزیسیون چپ مواجه شده است. تمیز دادن این ها از یک دیگر از ضرورت های حیاتیِ هر مبارزه ای است. حل صحیح تضادهای درون خلق و ایجاد دیواری نفوذ ناپذیر میان این تضادهای درونی با تضادی که با دشمنان غدارمان داریم بسیار مهم است زیرا درهم تنیده شدن این دو و یکی را به جای دیگری گرفتن می تواند موجب سراشیب و پژمردگیِ یک مبارزه شود. به اعتقاد ما اتهام های بی اساس و نارفیقانه به این کارزار و جواب های ناروا به این اتهامات فضای مسمومی را به وجود آورده است که به هیچ وجه شایسته ی یک مبارزه ی عادلانه نیست. ما خود را موظف می دانیم اعلام کنیم: حزب ما کارزار ایران تریبونال را نه پروژه ی امپریالیستی می داند و نه تغذیه شده توسط ارگان ها و نهادهای امپریالیستی. این اتهامات پایه و اساس ندارد و هیچ سند و مدرکی دال بر آن را ندیده ایم و به طور جدی از کسانی که چنین مواضعی را می گیرند می خواهیم به جای این اتهام های فرسایشیِ بیهوده، درگیرِ مسائلِ سیاسی مربوط به کارزار شوند.

اما بررسی انتقادیِ سیاست ها و افق ها و نحوه ی اجرای این کارزار را حق هر کس می دانیم و از سخنگویان و دست اندر کاران کارزار انتظار داریم که نه تنها مانع رشد و گسترش چنین روندی نشوند بلکه به بحث و گفتگو در این باره دامن زنند تا با ایجاد فضای مثبت نقد و بررسی، سلامت راه را تضمین کرده، مانع از رسوخ گرایش های پراگماتیستی و توهم پراکنی نسبت به نهادهای بین المللیِ امپریالیستی شوند.  

به نوبه ی خود از شاهدانی که جسورانه و صادقانه جنایت های جمهوری اسلامی را بیان کردند و با افشاگری های موثر کاری کردند که کارگزاران رژیم، برای اولین بار، مجبور به اعتراف به جنایت بزرگ سال 1367 شدند قدردانی می کنیم و امیدواریم که در حل اصولی و صحیح  موانع و مشکلاتِ ناگزیرِ راه، پایداری به خرج دهند.

هرگونه تحلیل و نظر بیشتر را در این باره به طور رسمی اعلام خواهیم کرد: با امضای حزب یا با درج مواضع مورد تائید حزب در سایت رسمی آن.

 حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) – 25 اوت2012

www.sarbedaran.org

Haghighat@sarbedaran.org  

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 در باره ایران تریبونال
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2012-08-25
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در