Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ مارس ۲۰۲۰                    
 
زلزله زرند

زلزله زرند

 

مردم داغديده ايران هنوز از غم و اندوه تراژدی زلزله بم  رهائی نيافته بودند که فاجعه ای ديگر بوقوع پيوست.

اوائل روز سه شنبه 4اسفند  ساعت 5/55 صبح زلزله ای به شدت 4/6 درجه در مقياس ريشتر شهر زرند و روستاهای اطراف واقع در استان کرمان به وقوع پيوست که صدها کشته و هزاران زخمی بحای گذاشت.

رئيس جمهور منفور و دوروغگوی رژيم در سفر يکروزه خود به زرند در پاسخ به سؤال خبرنگاري از يك نشريه منطقه‌اي زرند در خصوص ادعاي امريكا براي كمك‌رساني به زلزله زدگان اين منطقه گفت: ما دارايي‌هايي در آمريكا داريم كه مدتهاست آمريكا آنها را بلوكه كرده و اگر مي‌خواهد دست ما در امداد رساني و بازسازي باز باشد و ادعاي خيرخواهانه‌ي آنها اثبات شود، اين دارايي‌ها را آزاد كند.

اين يعنی ما برای مردم کاری نمی توانيم بکنيم دستمان بسته است و با هر برف، زلزله و سيل مردم محکوم بمرگ هستند! يعنی اينکه اينهمه غارت و چپاول برای جيب گشاد خودمان و آقا زاده هامان  بس نبوده  است!

در جريان اين فاجعه يكبار ديگر اين حقيقت به اثبات رسيد كه جان مردم براي گردانندگان رژيم پشيزي نمي ارزد. اينان فقط به حفظ قدرت ظالمانه و منافع استثمارگرانه خويش مي انديشند. آنان يك مشت دزدان سرگردنه و قاتلان ضد مردم هستند بنابراين دليلي ندارد كه براي حفاظت از مردم سر كيسه را شل كنند. سرمايه داران گردن كلفت جمهوري اسلامي هرگز سهمي از سودهاي عظيمي را كه با استثمار اين مردم بدست مي آورند، براي حفاظت از آنان هزينه نخواهند كرد. مرتجعين حاكم براي حفظ حاكميت فاسد خود هزينه هاي نظامي و امنيتي سرسام آور مي كنند، زندان مي سازند، مامورين امنيتي استخدام و به جاسوسي مردم مي گمارند، اما آنجا كه حيات و ممات كارگران و دهقانان در ميان است، هرگز سر كيسه را شل نمي كنند.

 

صدها كشته و هزاران زخمي و بيخانمان زلزله زرند نخستين قربانيان فجايع طبيعي در ايرا ن نيستند و آخرين نيز نخواهند بود. مردم ايران نيز تنها كساني در جهان نيستند كه از اينگونه فجايع در رنجند. هر ساله صدها هزار تن از توده هاي مردم زحمتكش خاصه در كشورهاي عقب مانده و تحت سلطه امپرياليسم، قرباني زلزله، سيل و قحطي مي شوند. اين بيشك گونه اي از جدال مداوم بشريت با طبيعت و ناملايماتش است. اما در جامعه طبقاتي، مانع عمده در اين جدال،  طبقات استثمارگر و دولتهاي آنند. تلفات جاني و مادي عظيم كه در هر يك از اين وقايع طبيعي به مردم وارد مي شود مستقيما به اين مسئله مربوط است كه منابع، امكانات، علوم و ثروتهاي مادي در انحصار اقليتي استثمارگر در سطح يك كشور و در سطح جهان است. اين تلفات بخشي از كاركرد نظام سياسي و اقتصادي سرمايه داري است.

 در دوران جاهليت، بشر در مواجهه با نيروي قهر طبيعت دست به آسمان بلند مي كرد و از يك نيروي ناموجود ياري مي طلبيد. اما اكنون بشر اسرار نهان زمين را كشف كرده و موفق شده نيروهاي قهري طبيعت را مهار يا خنثي كند. توده هاي مردم با سرنگون كردن دولتهاي ارتجاعي و با رها شدن از چنگال نظام بهره كشي انسان از انسان، مي توانند آگاهانه و قدرتمند با بلاياي طبيعي مقابله كنند. به سخن ديگر، براي محدود كردن ابعاد هولناك لطمات زلزله بايد انقلاب كرد. دشمنان طبقاتي بايد سرنگون شوند تا انرژي و قدرت خلاقه و مهارت و استعدادهاي مردم براي خدمت بخودشان، آزاد شود. توده هاي مردم تنها با داشتن قدرت سياسي، با داشتن حكومتي كه نماينده اراده و منافعشان باشد مي توانند قدرت مخرب زلزله ها را خنثي كنند، خشكسالي را مغلوب و سيلها را مهار كنند.

 

حزب کمونيست ايران ( م – ل – م )

25/2/2005

 

www.sarbedaran.org

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 زلزله زرند
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2005-02-25
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در