Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ مارس ۲۰۲۰                    
 
به مصاف با توطئه کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم به پا خیزیم

به مصاف با توطئه علیه  زندانیان سیاسی توسط رژیم به پا خیزیم!

 

شب گذشته یکشنبه 8 مرداد اکبر محمدی دانشجوی مبارزی  که از خیزش 18 تیر 1378 تا کنون در زندان به سر می برد ، در زندان اوین جان باخت! او که از چند وقت پیش در اعتراض به دستگیری مجدد و شرایط سختی که مزدوران رژیم برای زندانیان به وجود آورده بودند دست به اعتصاب غذای خشک زده بود و در حالی که در شرایط جسمی سختی به خاطر سالها شکنجه و آزار  قرار داشت بدون تسلیم شدن در مقابل ددمنشی های رژیم  در گذشت.

این جنایت در زمانی به وقوع پیوست که رژیم طی یک سال گذشته دست به دستگیری ، شکنجه و اذیت و آزار بسیاری از فعالین شناخته شده جنبش دانشجویی ، کارگری ، زنان ، سرکوب ملیتهای تحت ستم و احکام اعدام برای دستگیر شدگان وقایع خوزستان و بلوچستان و سایر مناطق ایران زده است.

اگر جنایت رژیم در کارزار کشتار هولناک سال 1367 متعاقب شکست اش در جنگ ارتجاعی ایران و عراق به وقوع پیوست این بار رژیم با توجه بحران اخیر در خاورمیانه و جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطین و لبنان می خواهد دست به جنایتهای دیگری در داخل بزند .

بیشک این جنایات نشان از اعلان ورشکستگی و درمانده گی رژیمی سرپا پوسیده است تا شاید چند صباحی دیگر به زندگی کثیف خود ادامه دهد. اما زهی خیال باطل!

طرحها و نقشه های سبعانه رژیم که نشان از درمانده گی اوست نباید بی پاسخ بماند و نمی ماند . ما کارگران ، دانشجویان ، زنان و جوانان را فرا می خوانیم که مراسم یاد بود اکبر محمدی را به محلی برای افشای جنایات رژیم بدل سازند . این مبارزه باید به صحنه مبارزه پر شور سیاسی عمومی تبدیل شود و تنها با یک انقلاب راستین و مستقل از امپریالیستها و مرتجعین  می توان به این جنایات پاسخ در خور را داد.

 

گرامی باد خاطره دانشجوی مبارز اکبر محمدی!

مرگ بر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی!

زنده باد انقلاب!

زنده باد کمونیسم!

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)

9 مرداد 1385

2006-07-31

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 به مصاف با توطئه علیه زندانیان سیاسی توسط رژیم به پا خیزیم!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2006-07-31
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در