Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ آوريل ۲۰۲۰                    
 
برما نبخشد فتح و شادي

برما نبخشد فتح و شادي

خدا، نه شه، نه قهرمان

 

درود بر زنان شورشگري كه حجاب، اين سمبل اسارت زنان را به آتش كشيدند!

درود بر دانشجوياني كه شجاعانه حق مزدوران رژيم را كف دستشان گذاشتند!

 

تهران ديشب هم شاهد جنگ و گريزهاي خياباني بود. مردم بار ديگر در دفاع از فرزندان دانشجوي خود به خيابانها آمدند و با مزدوران رژيم به درگيري پرداختند.

در اتوبان كردستان دو موتور بسيجي توسط مردم به آتش كشيده شد و مردم با پريدن از روي آتش آن به پايكوبي پرداختند.

در خوابگاه ولنجك دانشجويان با كوكتل مولوتف ماشين بسيج را به آتش كشيدند.

يكي ديگر از انصار حزب الله توسط دانشجويان دستگير و بشدت مضروب شد.

در اين مبارزه انقلابي نقش زنان برجسته بود. زنان در شمار زياد پا بميدان گذاشتند و ارزشهاي ضد زن اسلامي را لگد مال كردند. در برخي از صحنه هاي درگيري هاي ديشب، عده اي از زنان در حاليكه شعار مي دادند «آزادي انديشه با ريش و پشم نمي شه! آزادي انديشه با مانتو و مقنعه نمي شه!» روسري و مقنعه را  از سر كنده و در شعله هاي آتش افكندند. اين حركات جسورانه و عادلانه زنان كه ستم ديده ترين ستمديدگان جامعه مايند، نقش بسيار مهمي در دميدن بر شور و اشتياق توده هاي مردم به مبارزه در راه آزادي و رهائي دارد. 

هر آنجائيكه مزدوران رژيم خواستند از اين جسارت زنان انتقام بگيرند، جواب درخوري از مردم - اعم از زن و مرد – دريافت كردند. نقش الهام بخش و دليرانه زنان در اين جنبش يك دستاورد مهم براي جنبش مردم و جنبش زنان ايران است.

اين دستاورد و دستاوردهاي ديگر سه شبانه روز گذشته به بهاي فداكاريها و از خود گذشتگي هاي زنان و مرداني بدست آمده است كه از ضرب و شتم، دستگيري و شكنجه و بازداشت و اصابت باتون و گلوله هاي پلاستيكي نهراسيدند و تا صبح صحنه نبرد را ترك نكردند.

براي مرتجعين اسلامي، براي اين «مردان برگزيده خدا» خشم زنان از آتش هر جهنمي سوزانتر است. هر روسري و حجابي كه از سر برداشته مي شود هر مقنعه و چادري كه در آتش سوزانده مي شود، آتش بر خيمه مرتجعين اسلامي است و لحظه مرگ حكومت مذهبي را نزديكتر مي كند.

هر زني كه دليرانه پرچم نبرد را در جنگ و گريزهاي خياباني بر دوش مي گيرد، با اين كار ضربه محكمي بر تفكرات مردسالارانه كه زن را فرودست مرد مي داند، مي زند..

مبارزه زنان ضربه مضاعفي بر جمهوري اسلامي كه عامل اصلي ستم مضاعف بر زنان است، مي زند. اين مبارزه هم قدرت سياسي جمهوري اسلامي را به مصاف مي طلبد هم ايدئولوژي زن ستيزانه قرون وسطائي شان را. به همين دليل است كه مزدوران و شحنه هاي دربار خامنه اي و خاتمي و اكبرشاه اين چنين بيمارگونه به زنان مبارز حمله مي كنند.

حركت ديشب نشان داد كه آزادي زنان بدست خود آنان و در صحنه واقعي نبرد با حافظان نظام مردسالار بدست مي آيد. نه وعده و وعيدهاي مزورانه دوم خرداديها، و حجاب رنگي دوران خاتمي،  نه دفاع رياكارانه جورج بوش، اين بنيادگراي مسيحي فاشيست، از «حقوق زنان ايراني» و نه  دروغهاي فرومايه «شير نر سلطنت پهلوي» در مورد آزادي زنان، هيچيك ارمغاني براي زنان ايران نداشته اند و نخواهند داشت. حق گرفتني است و نه دادني. آناني كه خود بانيان ستمگري اند نمي توانند مبشر برابري و آزادي باشند. 

حركت ديشب زنان و دختران در تهران نه تنها بايد فراگير شود بلكه بايد مورد حمايت بي قيد و شرط همه مردم قرار گيرد. زنان بويژه دختران جوان در دانشگاهها و محلات بايد دسته هاي دفاع از خود بوجود آورند و حق هر مزدور متعرضي را بر كف دستش بگذارند.

 

پيش به سوي حك شعار «آزادي و برابري زنان» در تارك جنبش آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مردم ايران!

پيش بسوي برگزاري هر چه باشكوه تر خيزش 18 تير!

زنجيرها را بگسليم؛ خشم زنان را به مثابه نيروي قدرتمندي در راه انقلاب رهاكنيم!

 

حزب كمونيست ايران (ماركسيست - لنينيست - مائوئيست)

23 خرداد 1382

www.sarbedaran.org

email: haghighat@sarbedaran.org

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 برما نبخشد فتح و شادي خدا، نه شه، نه قهرمان
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2003-06-13
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در