Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ آوريل ۲۰۲۰                    
 
نه آمريكا، نه دوخردايها

نه آمریكا، نه جمهوری اسلامی!

با دست خود گیریم آزادی در پیكارهای بی امان!

 

درود بر دانشجویانی كه ندای آزادی سر داده اند!

درود بر جوانانی كه شجاعانه مزدوران رژیم را به مصاف طلبیده اند!

درود بر زنانی كه قیود مرد سالاری را  زیر پاگذارده اند!

درود بر مردمی كه بی باكانه پتك آزادی را بر زنجیرهای پوسیده استبداد مذهبی فرود آورده اند!

 

شبانگاه سه شنبه بیست خرداد دانشجویان كوی دانشگاه تهران، اعتراض خود به خصوصی سازی دانشگاهها را به خیابانهای اطراف كوی كشاندند. آنان با سر دادن شعارهای ضد حكومتی جرقه یك مبارزه انقلابی، پرشور و مردمی را زدند و تا نیمه های شب به جنگ و گریز با نیروهای انتظامی و انصار حزب الله پرداختند. شعارهائی چون «مرگ بر جمهوری اسلامی» «مرگ برخاتمی» «خاتمی دروغگو، دروغگو»، «خاتمی ننگ به نیرنگ تو»، «مرگ بر آخوند انگلیسی»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» ، «بطری، آتش، فتیله، آخوند فردا ذلیله»، «شاه شاه اكبر شاه» «مردم چرا نشستین ایران شده فلسطین» و … سر دادند. شیشه بانكها و ساحتمانهای دولتی را شكستند و اموال دولتی را به آتش كشیدند. این تظاهرات كه با تعداد صد و پنجاه نفر شروع شده بود بسرعت توده ای شد و شور تازه ای به مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی دمید.

 

دانشجویان مبارز، جوانان انقلابی، زنان شورشگر، مردم دلیر:

دستتان خوش! عزمتان پیروز!

این است پاسخ به رژیمی كه مدتهاست عمرش بسر آمده است.

این است پاسخ به دوخردادی ها ورشكسته و سازشكاران ملی - مذهبی ای كه می خواهند زهر مسالت جوئی به خورد ما دهند. 

این است پاسخ به بزرگترین جنایتكار جهان یعنی امپریالیسم آمریكا كه خود را منجی ما جا می زند. امپریالیسم آمریكا نمی خواهد ما را نجات دهد بلكه می خواهد نظام ساخته و پرداخته خودش را از دست ما نجات دهد. و یك دارودسته مرتجع را بجای رژیم مرتجع جمهوری اسلامی، بر ما تحمیل كند. همانكاری كه در زمان انقلاب 57 كرد. آمریكا این بار می خواهد با تركیب كردن آدمهائی از جناح راست جمهوری اسلامی، و عده ای از دوخردادیهای ورشكسته و هراسان، و سلطنت طلبان از گور برخاسته و نوكران بانام و گمنام، نگهبانان جدیدی برای ایران بگمارد و به پشتوانه مستقیم و غیر مستقیم نیروی نظامی اش آن را بر ما تحمیل كند.  

تظاهرات دیشب فقط نشانه كوچكی از توان واقعی مردم ایران است. مردمی كه تجربه شكست یك انقلاب عظیم را بر دوش كشیده اند و اینبار می خواهند سرنوشت خویش را بدست گیرند. بی شك زمانیكه این اراده و توان مبارزاتی با آگاهی انقلابی و كمونیستی عجین شود، تركیب قدرتمندی بوجود می آید كه هیچیك از ترفندهای دشمنان تاریخی طبقه كارگر و خلقهای ایران در مقابل آن كار ساز نخواهد بود و آینده ای درخشان در پیشاروی ما قرار خواهد گرفت.

تظاهرات دیشب نشان داد كه جامعه در التهاب عمیقی بسر می برد. هر جرقه ای می تواند به حریقی بزرگ بدل شود. پیكارهای عظیمی در راهست و وظیفه همه نیروهای آگاه و انقلابی است كه برای آن آماده شوند.  

تظاهرات دیشب تهران فقط پیش درآمدی است بر آنچه كه باید در روز 18 تیر سالگرد خیزش دانشجوئی صورت گیرد. امسال سالگرد این خیزش قهرمانانه نمایش قدرتی است بین مردم با رژیم از یكسو و مردم با نیروهای سیاسی طرفدار آمریكا از سوی دیگر كه به خیال خود می خواهند سوار بر موج شوند. زهی خیال باطل!

در چنین شرایطی جنبش دانشجوئی می تواند و باید نقش تاریخی ایفاء كند.

دانشجویان و جوانان انقلابی:

بدور از چشم مزدوران رژیم و بدور از تشكلهای حكومتی در دانشگاهها متشكل شوید! با سازمان دادن دسته های رزمنده، چماقداران بزدل حزب اللهی را گوشمالی دهید! با سازمان دادن تظاهراتهای موضعی در گوشه و كنار شهرهای ایران و با شعارهای ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی به استقبال نبرد بزرگ 18 تیر بروید؛ تا زمینه برای یك نمایش قدرت عظیم به نفع مردم فراهم شود و مرگ رژیم جمهوری اسلامی نزدیكتر شود.

نه آمریكا نه به جمهوری اسلامی

مرگ بر جمهوری اسلامی و اربابان امپریالیستش!

زنده باد آزادی! زنده باد استقلال!

برافراشته باد پرچم ظفر نمون جنگ خلق!

حزب كمونیست ایران (ماركسیست - لنینیست - مائوئیست) - 21 خرداد ‏1382‏

www.sarbedaran.org

e-mail: haghighat@sarbedaran.org

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 نه آمریكا، نه جمهوری اسلامی! با دست خود گیریم آزادی در پیكارهای بی امان!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2003-06-11
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در