Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ آوريل ۲۰۲۰                    
 
غرد وقتي رعد مرگ آور

غرد وقتی رعد مرگ  آور                                   بر رهزنان و دژخیمان

در این عالم بر ما سراسر                                   تابد خورشید نور افشان

 

درود بر موج سراسری جنبش سیاسی دانشجویان و جوانان

این جنبش دانشجوست نه جنبش آمریكا!

خاتمی خاتمی ننگ به نیرنگ تو!

انصار جنایت می كند رهبر حمایت می كند!

توپ تانگ فشفشه، آخوند باید كشته شه!

 

جرقه مبارزه ای كه در كوی دانشگاه تهران زده شد موجب حریقی گسترده در سراسر كشور شد.

دیروز و دیشب، دانشجویان دانشگاه تبریز با شعار «این جنبش دانشجوست نه جنبش آمریكا» «خاتمی خاتمی مرگ به نیرنگ تو» و «انصار جنایت می كند رهبر حمایت می كند»  مبارزه را ادامه دادند و خواهان حمایت مردم شهر تبریز از خود شدند. در شیراز مردم به خونخواهی جوانی كه در درگیریهای روزهای قبل كشته شد به خیابانها ریختند؛ صد دختر جوان، روسریهای خود را بدور انداختند و به درگیری با حزب الله پرداختند. در كرمان جوانان در یكی از میادین شهر با شعار «توپ تانگ فشفشه، آخوند باید كشته شه» به تظاهرات پرداختند. اصفهان، شاهین شهر، مشهد، بندر عباس، كرمان همدان، میمه،  كرج و …. نیز شاهد دلاوری دانشجویان مبارز و جوانان انقلابی بود. علیرغم دست یازی رژیم جمهوری اسلامی به سركوب خشن و دستگیریهای گسترده و بر خلاف پندار های واهی آنان این موج مبارزاتی تداوم و گسترش یافت.

امواج مبارزاتی در شهرهای كوچك و بزرگ در هم می آمیزد و زمینه را برای بوجود آمدن موجهای سهمگین فراهم می آورد تا با قدرت و بدون ذره ای ترحم برج و باروی استبداد مذهبی را در هم كوبد. دیر نیست تا مردم دنیا صدای فروریختن كاخ مستبدین حاكم را بشنوند. عالیجنابان تخت و منبر نشین : غول از بطری بیرون آمده است و دیگر نمی توانید آنرا بازگردانید. مردم تصمیم گرفته اند كه كار شما را به پایان برسانند.

 

جورج بوش، این سردسته ژاندارمهای دنیا نیز صدای مردم ایران را شنید. در واقع صدای ناكارآمدی ماشین سركوب جمهوری اسلامی را شنید. جورج بوش در مورد خواستهای صریح دانشجویان خود را به كوچه علی چپ زد و در عوض «به حمایت از خواست مردم ایران برای ادغام در جهان مدرن» پرداخت. منظورش از «جهان مدرن»، امپریالیسم آمریكاست. یعنی نظامی كه مردم دنیا منجمله مردم ایران را به بردگی كشانده است. نظام «مدرنی» كه یا نیروهای سلطنتی را كه از گور دوهزار و پانصد ساله برخاسته اند بر ما حاكم می كند یا نیروهای اسلامی را كه از گور هزار و چهار صد ساله برخاسته اند. همبستگی جورج بوش با مردم ایران همانند همبستگی طناب دار با گردن محكوم است.

طنین مبارزه مردم تهران در سراسر كشور و پا به میدان گذاشتن توده ها در ابعاد وسیع تر، نشانه آنست كه یك جهش كیفی در اوضاع سیاسی كشور صورت گرفته است. هر چقدر این جنبش سراسری تر شود؛ هر چقدر بیشتر كارگران و زحمتكشان به آن بپیوندند؛ هر چقدر بیشتر خواستهای پایه ای مردم زحمكتش، زنان ستمدیده، ملل دربند در آن طنین انداز شود؛ هر چقدر بیشتر در مورد دشمنان رنگارنگ وضوح و روشنائی كسب كند؛ هر چقدر روشهای رادیكالتر و رزمنده تر اتخاذ كند، مرگ جمهوری اسلامی نزدیكتر می شود. جنبشی با كیفیت بالا، نه تنها مرگ جمهوری اسلامی را نزدیكتر می كند بلكه آنچنان زمینی بوجود می آورد كه هیچ تخم دو هزار و پانصد ساله و هزار و چهار صد ساله نتواند در ان بارور شود  و هیچ قدرت امپریالیستی نتواند بر آن سوار شود. ما نیازمند جنبشی هستیم كه نه تنها ناقوس مرگ جمهوری اسلامی را به صدا در آورد، بلكه فراتر رفته و در مقابل مرتجعین جدیدی كه منتظرند تا فرصت طلبانه بر تخت حكومت بجهند سدهای بلند ایجاد كند و اعلام كند: كور خوانده اید. ما نیازمند جنبشی هستیم كه چشم انداز سیاسی اش آنقدر روشن باشد كه بسادگی از همه پیچ و خمهائی كه دشمنان قدیم و جدید بر سر راهش می گذارند، گذر كند.  

 

رفقائی كه در سازمانها و گروه ها و محافل آگاه و انقلابی متشكل هستید:

 رفقائی كه مبارزین نسل گذشته هستید و خاطره سرخ یاران و تجارب گرانبهای نبردهای سخت گذشته را در دست دارید:

 وظیفه همه ماست كه فرصتهای انقلابی را دریابیم و بدشمن امان ندهیم. رفقا: بی مهابا به امر  سازماندهی مردم یاری رسانید؛ دسته های رزمنده از جوانان و زنان و كارگران برای گوشمالی انصار حزب الله یاری سازمان دهید؛ در  ارتقاء آگاهی ضد ارتجاع ضد امپریالیستی جنبش بكوشید؛ شبكه های خبررسانی در سطح محلی و سراسری سازمان دهید؛ و با ایجاد ستادهای مخفی مبارزات اقشار و طبقات گوناگون و مناطق مختلف را هماهنگ كنید؛ به انتقال تجارب انقلابی بپردازید و نبوغ و دانش جمعی توده ها را برای خنثی كردن طرح های دشمن شكوفا كنید. 

دوره ای هیجان انگیز ، حیاتی  و پیچیده در زندگی سیاسی كشور  شروع شده است. دوره ای كه مملو از وقایع غیر منتظره و پیش بینی نشده است. روزهای سرنوشت سازی را در پیش رو داریم؛ در روزهائی بسر میبریم كه ارزش چندین سال را در خود نهفته دارند.

 چه خوش است مشاهده كشتی شكسته جمهوری اسلامی و بی پناهی آخوندهائی كه بیست و پنج سال خون مردم ما را در شیشه كردند؛چه خوش است بر لبه كوه های صعب العبور راه پیمودن و راه گشودن بسوی قله ها!

 

پیش بسوی برگزاری هر چه باشكوهتر سالگرد خیز 18 تیر!

پیش بسوی سازماندهی توده ها!

 

حزب كمونیست ایران (ماركسیست - لنینیست - مائوئیست)

27 خرداد 1382

www.sarbedaran.org

emlai: haghighat@sarbedaran.org

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 درود بر موج سراسری جنبش سیاسی دانشجویان و جوانان
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2003-06-17
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در