Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ مارس ۲۰۲۰                    
 
بايد از ريشه براندازيم

بايد از ريشه براندازيم

كهنه جهان جور و بند

 

«اين جنبش دانشجوست نه جنبش آمريكا!»

 

درود بر دانشجويان كوي دانشگاه تهران كه با شعار فوق مرز روشني با امپرياليسم آمريكا، اين سردسته آدمكشان دنيا كشيدند!

درود بر دانشجويان و جوانان دلير شيرازي، اصفهاني و اهوازي و مشهدي …. كه به حمايت از خواهران و برادران خود برخاسته اند!

جاودانه باد خاطره سرخ جواني كه در شيراز بدست اراذل و اوباش حكومتي به قتل رسيد!

 

عليرغم يورش وسيع گله هاي حزب الله در گوشه و كنار كشور به دانشجويان و جوانان، كماكان خيزش مردم ادامه دارد. نه آتش زدن خوابگاهها، نه ضرب و شتم و چاقو زدن دانشجويان، قادر نيست جلوي موج بزرگي كه براه افتاده را بگيرد. دانشجويان و مردم به مقاومت ادامه مي دهند. اين موج را سر باز ايستادن نيست. همه جا شاهد رشد و نمو  روحيه نوين انقلابي و تعرضي، و زبانه كشيدن شعله هاي خشم در ميان مردم هستيم.

شعار ديشب دانشجويان مشت محكمي بر دهان امثال خامنه اي و رفسنجاني بود.  فرومايه ترين نوكران امپرياليسم به شريفترين و شجاعترين فرزندان اين آب و خاك انگ وابستگي به آمريكا مي زنند و آنها را فرزندان ساواكي ها قلمداد مي كنند.

بايد به اين فرومايگان گفت: اي «مردان برگزيده خدا و آمريكا» اين شما بوديد كه بيست و چهار سال پيش با حمايت قدرتهاي امپرياليستي و سازمان دادن بزرگترين اعمال جنايتكارانه انقلاب مردم را دزديديد و سركوب كرديد، رخت سلطنت بر تن كرديد و عصاي ساواك را در دست گرفتيد و هر زمان كه بيرحمانه عليه مردم تاخت و تاز مي كرديد، رسانه هاي خبري غرب خفقان مي گرفتند. اين فرومايگان: حالا كه ميان مردم منفور و تك افتاده ايد، تاريخ مصرف شما براي اربابان آمريكائي و اروپائي تان نيز تمام شده است و ديگر شما را براي چرخاندن  نظام دولتي ساخته و پرداخته شان در ايران، مناسبت تشخيص نمي دهند. كك به تنبانتان افتاده و حاضر به هر خفت و خواري هستيد چرا كه در مقابل تان مردمي بپاخاسته است كه بي هيچ ترديدي شما را روانه  گورستان تاريخ مي كنند. 

سران جمهوري اسلامي خود بهتر از هر كسي ميدانند كه اينبار چه آينده اي جلوي روي شان قرار دارد. از همين رو از راديكاليسم اخير جنبش دانشجوئي، از سراسري شدن آن و از پيوند سريع آن با مردم مثل بيد به خود مي لرزند. آنان از يكسو اراذل و اوباش را به جان دانشجويان و جوانان انقلابي مي اندازند و از سوي ديگر سعي مي كنند با اتكاء به تشكلاتي مانند «دفتر تحكيم وحدت انجمن هاي اسلامي» اين جنبش را مهار، اهدافش را محدود، روشهايش را ناموثر و كند كنند. دفتر تحكيمي ها كه نقش دلال رژيم را ميان دانشجويان را بازي مي كنند، مي خواهند دانشجويان را از قهر و غضب نيروهاي انتظامي و انصار حزب الله بترسانند و  اشكال مبارزاتي بي آزار در محدوده دانشگاهها جلوي رويشان قرار دهند و ويژگي برجسته و انقلابي چند شب اخير «عمل مستقيم در خيابان» و «پيوند با مردم در نبردهاي خياباني» را تحت الشعاع قرار دهند. اما جنبش دانشجوئي طي چند شب گذشته نشان داد كه نقاط قوت خود را به خوبي مي شناسد و مهارت آنرا كسب كرده كه  از آن بخوبي استفاده كند.

مقطع حساسي در زور آزمائي جنبش دانشجوئي و مردم از يكسو با مزدوران رژيم آغاز شده است. ما همگان را به پايداري بيشتر فرا مي خوانيم. ادامه پيروزمندانه اين جنبش تا 18 تير مي تواند بسياري از فتنه ها و نقشه هاي شوم آخوندها و امپرياليسم آمريكا را بر هم زند و  جنبش آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مردم ايران را فرسنگها جلو برده و تعميق بخشد. 

ما از همگان مي خواهيم كه به اشكال گوناگون به حمايت از جنبش اخير برخيزند و از هيچ چيز نهراسند. هيچگاه رژيم اسلامي در چنين وضعيت مفلوكي بسر نبرده است.

 

ما از كارگران مي خواهيم كه به حمايت رزمنده از اين جنبش برخيزند و لباس شخصي ها و نيروي هاي انتظامي را كه دانشجويان را محاصره كرده اند، محاصره كنند. اين يك نبرد مهم است. سنگر كارخانه ها را به خيابانها منتقل كنيد!

ما از زنان مي خواهيم كه در صف اول اين مبارزه قرارگيرند!

ما از ملل ستمديده كرد و بلوچ و عرب و آذري و تركمن مي خواهيم كه فعالانه از اين جنبش حمايت كنند!

ما از زحمتكشان روستائي بويژه در شهرستانها مي خواهيم كه اين جنبش را ياري دهند!

ما از ايرانيان خارج از كشور مي خواهيم كه در كشورهاي مختلف، بخصوص آمريكا، اخبار اين مبارزه را به ميان دانشجويان و جوانان انقلابي ببرند و همبستگي آنان را با جنبش دانشجوئي ايران برانگيزند!

 

پيش بسوي برگزاري هر چه باشكوهتر سالگرد خيزش 18 تير!

پايداري كنيد و از هيچ چيز نهراسيد!

خون انقلاب را خفه نمي كند، آنرا بارو مي سازد!

 

حزب كمونيست ايران (ماركسيست - لنينيست - مائوئيست)

25 خرداد 1382

www.sarbedaran.org

email: haghighat@sarbedaran.org

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 بايد از ريشه براندازيم كهنه جهان جور و بند «اين جنبش دانشجوست نه جنبش آمريكا!»
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2003-06-15
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در