Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ آوريل ۲۰۲۰                    
 
دميم آتش را و بكوبيم

دمیم آتش را و بكوبیم

تاوقتی كه آهن گرم است!

 

درود بر دانشجویانی كه بر آتش خشم مردم می دمند!

درود بر مردم دلیری كه به یاری فرزندان خود شتافته اند!

 

شب گذشته جنگ و گریزهای خیابانی با مزدوران جمهوری اسلامی در حوالی كوی دانشگاه تهران تا صبح ادامه یافت. دانشجویان و جوانان انقلابی با استفاده از تاریكی شب و با مهارتهائی كه كسب كرده اند در دسته های متحرك آتش مبارزه ای را كه سه شنبه شب روشن كرده بودند پایدار نگه داشتند. بسیاری از جوانان مبارز از پشت بام خانه های اطراف كوی دانشگاه با كوكتل مولوتف نیروهای انتظامی را مورد تهاجم قرار دادند. دانشجویان اینبار دارو دسته های حزب اللهی را گوشمالی دادند و سه تن از آنان را بازداشت كردند و خواستار آزادی كلیه دستگیر شدگان جنبش اخیر شدند.

مبارزه انقلابی دانشجویان پژواكی عظیم در جامعه یافت. شورش و قیام، جشن توده های ستمدیده است. گروه گروه مردم تهران در خیابانهای اطراف كوی دانشگاه این مبارزه را جشن گرفتند، به رقص و پایكوبی پرداختند و بر شیپور آینده ای دمیدند كه چیزی جز روانه كردن این رژیم قرون وسطائی به زباله دان تاریخ نیست.

در مقابل نمایندگان دو خردادی ، شكنجه گران و بازجویان دیروز، ریاكاران و نیرنگ بازان امروز، پا به میان گذاشتند تا سه گروگان انصار حزب الله را از دست دانشجویان برهانند. آنان می خواهند با اتكاء به «دفتر تحكیم وحدت» و چك و چانه زدن با دانشجویان آب سرد بر آتش این مبارزه بریزند.

خامنه ای در ورامین از ترس و عجز زوزه كشید كه نسبت به این خیزش انقلابی بیرحمی نشان خواهد داد. دانشجویان فراموش نكرده اند كه این فقیه مفلوك چگونه در مقابل عزم و اراده انقلابی دانشجویان در خیزش تیر ماه 78 به گریه افتاد. بیچاره و زبون! می خواهد اقیانوسی را با تور پاره پاره ماهیگیریش گیر بیندازد!

رضا پهلوی سرسپرده در نمك خوابیده آمریكا، از دانشجویان خواست كه خشونت به خرج ندهند و بهانه به دست ماموران انتظامی ندهند. او خشونت را روش زیانباری برای مقابله با قوای سركوبگر دانست. و آنرا موجب دور شدن قوای سركوبگر از مردم دانست! او در واقع از دانشجویان و مردم می خواهد كه راه را برای اتحاد و كنار آمدن وی و شركایش با قوای سركوبگر جمهوری اسلامی نبندند. چرا كه هم پدرش و هم اربابش همواره به قوای سركوبگر برای مهار و كنترل مردم نیاز داشته و دارند.

رسانه های غربی آگاهانه از ذكر شعارهای انقلابی دانشجویان علیه هردو جناح حكومتی و انعكاس اعمال رادیكال جوانان پرهیز می كنند. آنها به خوبی می دانند كه جنبش دانشجوئی قادر است نقش مهمی در روند تحولات سیاسی ایران بازی كند و نقشه و برنامه های امپریالیستها برای ایران را بر هم زند. آنها هواخواه جنبشی هستند، سر بزیر، مظلوم، آلت دست، گیج و ناروشن بر سر اهداف سیاسی خود و متوهم نسبت به دشمنان مردم، بویژه آمریكا. حال آنكه آنچه كه مردم ما نیاز دارد جنبشی است آگاه و انقلابی، دارای مرزبندی روشن با همه جناحهای حاكمیت و امپریالیسم آمریكا،  جنبشی كه تعرضی و سربلند است و بذرهای آگاهی و تشكل و مبارزه سازش ناپذیر را در سراسر كشور می پراكند، و در پیوند با منافع توده های تحتانی ترسیم گر راهی حقیقتا انقلابی و رهائی بخش است. گردد. چنین باد!

بی شك هر چقدر مبارزه امروز، انقلابی تر، رزمنده تر جلو رود راه برای ایفا چنین نقش تاریخی هموارتر خواهد شد. اینكار نیاز به فداكاری و جانفشانی آگاهترین فرزندان انقلابی خلق و پیوند جنبش كمونیستی با جنبش دانشجوئی دارد. باشد تا در چنین لحظاتی هر چه بیشتر شاهد درخشش جرقه های آینده باشیم.

 

هر چه شكوفاتر باد جنبش دانشجوئی!

زنده باد همبستگی مردم با جنبش دانشجوئی!

درود بر استقبال رزمنده از سالگرد خیزش دانشجوئی 18 تیر!

 

حزب كمونیست ایران (ماركسیست - لنینیست - مائوئیست)

 22 خرداد ‏1382-

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 تاوقتی كه آهن گرم است!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2003-06-12
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در