Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   سه-شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۱۸ فوريه ۲۰۲۰                    
 
سیل در کشور باز هم یک "آزمون الهی" یا کثافت جهان سرمایه داری

سیل در کشور باز هم یک "آزمون الهی" یا کثافت جهان سرمایه داری

 

در روزهایی که مردم در ایام سال نو و تعطیلی به سر می بردند بیش از بیست استان کشور دچار سیل زدگی شدند. سیل کنونی دامنه اش وسیع و تلفات آن فاجعه آمیز است. گلستان، استان فارس، لرستان، اصفهان، کرمانشاه و...  و دامنه آن در حال گسترش است. تلفات جانی این واقعه تاکنون 21 نفر و صدها زخمی بوده و هنوز آمار دقیقی از تلفات مالی و خسارات در دست نیست. شهرک صنعتی آق قلا ۱۶۸ هکتار وسعت دارد که در آن ۱۵۸ واحد فعال هستند. سیلاب و آبگرفتگی اخیر خسارت زیادی به این واحدها تحمیل کرده است. در واحدهای فعال شهرک صنعتی آق قلا حدود 2700 نفر شاغل هستند که وضعیت شغلی شان  با این خسارتها روشن نیست. بنابر اعلام سازمان دامپزشکی ایران، سیل اخیر به بخش های دام، طیور و آبزیان در استان گلستان حدود ۶۸ میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. تصفیه خانه فاضلاب و سیستم مخابرات و آب رسانی و تاسیسات برق صدمات زیادی دیده و باید در چند روز آینده منتظر بیماریهای واگیر بود. خانه های بسیاری که تنها سر پناه مردم و حاصل سال ها تلاش و کار مردم بوده است بر باد رفته و ویران شده است. «دروازه قرآن» شهر شیراز که زمانی مسیل رودخانه ای بود سال ها پیش به اتوبان تبدیل شد و امروز طبیعت با پیدا کردن مسیرش به گورستان انسان ها و صدها وسیله نقلیه تبدیل شده است. همه این حوداث با امکاناتی که بشر با علمش در اختیار دارد قابل پیش بینی بود ولی چیزی که در نظام جهانی سرمایه داری که رژِیم جمهوری اسلامی آن را نمایندگی می کند برایش اهمیتی ندارد جان انسان ها و زندگی شان است.  پاسخ رژیم جمهوری اسلامی پس از وقوع حادثه در استان گلستان اعزام صدها آخوند حوزه علمیه قم بود تا به مردم بگوید «این هم باز یک آزمون الهی است» و اعزام نیروهای امنیتی و سپاهی برای جلوگیری از متحد شدن مردم و گروه های داوطلب مردمی.

ایران کشوری است که به خشکی و کم آبی شناخته شده و امروز با تغییرات آب و هوایی دچار افزایش چنین صحنه های غم انگیزی شده است. بخش اعظم این تغییرات و تاثیرات مخرب زیست محیطی، به وسیله قدرت ویرانگر سرمایه داری و سازمان اجتماعی آن چندین و چند برابر شده است. با وقوع چنین حوادثی که در جهان کنونی هر روز با آن روبرو هستیم، باید این سوال را در اذهان به وجود بیاورد که علل وقوع چنین فجایعی چیست؟ عکس العمل دولت ها و نهادهای سرمایه داری که هر روزه در حال رقابت با یکدیگر هستند و آخرین تکنولوژی ها را در اختیار دارند چرا در مقابل چنین اتفاقاتی که بخش مهمی از حوادث در نتیجه کارکرد نظامشان است، سترون اند و در حال نابودی  طبیعت و بشریت هستند. درکشوری که رژیمی تئوکراتیک بر زندگی هشتاد میلیون انسان حاکم است، جواب ها از قبل روشن است: "این یک آزمون الهی است."

مردم ایران به شکل های مختلف از زلزله گرفته تا سیل و خشکسالی همه بلایای طبیعی را تجربه کرده اند و در شرایطی که با یک نظامی عقب مانده و ضدمردمی و ارتجاعی روبرو هستند و هر روزه شاهد غارت و اختلاس و دزدی مقامات رژیم هستند. هنگامی که مردم در حال غرق شدن هستند، مقامات در سفرهای نوروزی برای دیدار آقازاده هاشان در خارج از کشور به سر می برند و این سوال به ذهن مردم خطور می کند که «آیا این مملکت منابع مالی و امکانات برای مقابله با این شرایط را ندارد»؟ مگر ما "دولت نداریم"؟ و باز برای صدمین بار تنها پاسخی که از صدا و سیمای رژیم اسلامی و نماز جمعه ها و از دهان مسئولانش با وقاحت و فریبکارانه بیرون می آید این است: «اين يك آزمون الهي است!». در مورد سیل در استان گلستان، غارت زمین های جنگلی توسط مراکز قدرت در جمهوری اسلامی و تبدیل جنگل ها و زمین های مزروعی به زمین های شهری خانه سازی،  نابودی باقی مناطق جنگلی به علل گوناگون از جمله تخلیه زباله های شهری و مسموم شدن آب رودخانه ها در نتیجه ی سرازیر شدن سموم دفع آفات نباتی از «دستاوردهای» نظام جمهوری اسلامی در زمینه محیط زیست و به طور مشخص تاسیس شهرک صنعتی  آق قلا که تاسیسش به زمان رفسنجانی برمی گردد یکی از نتایج سیل اخیر است.

مردم می توانند درک روشن و علمی در مورد علل طبیعی و اجتماعی از بروز چنین وقایعی پیدا کنند و هنگامی که به این آگاهی دست یابند می توانند به ریشه ها بروند و در پی چاره باشند. نتیجه چنین آگاهی چیزی جز سرنگونی نظام سرمایه داری همراه با همه حاکمینش و جایگزینی نظامی نوین نخواهد بود. این وظیفه ما کمونیستها است که علمِ انقلاب و رهایی را با مبارزاتِ مردم پیوند بزنیم، آنها را سازماندهی کنیم و سیلابهای خروشان مبارزاتِ قهرمانانة مردم را در مسیر یک انقلاب واقعی به پیش برانیم. روند تکامل و پیشرفت جامعه بشری آنچنانکه به زندگی بهتر همه بشریت و حفظ و بقای محیط زیست منجر شود، توسط قانون مندی های حاکم بر شیوه تولید سرمایه داری متوقف شده است. این توقف تنها توسط انقلابی ریشه ای متکی بر سنتز نوین کمونیسم رفع خواهد شد.. این نظام تنها شایسته سرنگونی است!

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

پیش به سوی ایجاد جمهوری سوسیالیستی نوین ایران!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینست مائوئیست)

فروردین 1398

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 سیل در کشور باز هم یک "آزمون الهی" یا کثافت جهان سرمایه داری
 در تاريخ
 2019-03-27
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در