Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
حق نان خوردن به قیمت جان !

 

حق نان خوردن به قیمت جان !

روزشنبه 9 بهمن ماه  در منطقه "قه ره دان بیوران علیا" سردشت در اثر سقوط بهمن، چهار جوان 18 تا 27 ساله کرد جان عزیزشان را به خاطر نان خوردن از دست دادند. وقتی خبر این حادثه از طریق دیگر کولبران به گوش اهالی مرزی و جوانان رسید آنها بی مهابا خود را به محل رساندند و جان 12 کولبر را از زیر آوار برف نجات دادند. نیروهای ارتشی و سپاه از ترس خشم مردم، از پایگاه هایشان بیرون نیامدند و از همانجا نظاره گر کمک مردم برای نجات باز مانده گان زیر آوار برفی و بیرون کشیدن جنازه ها بودند. کولبران کرد همچون هم سرنوشتهای آتش نشان شان سوختند اما  با برف زمستانی.

تنها در منطقه سردشت و پیرانشهر قریب ده هزار نفر از اهالی از این طریق تامین معاش می کنند و از هیچگونه حمایت اجتماعی مانند بیمه بهداشت و بیکاری برخوردار نیستند. در آمد هر کولبر در یک سفر حتی کفاف یک روز خانواده اش را هم نمی کند. در میانشان زنان و مردانی از هر سن و سال را می توان دید. از روستاییان تا جوانان تحصیل کردۀ شهری که هیچ یک آینده ای در این جامعه سرمایه داری اسلامی ندارند.

کوهستان های کردستان قتل گاه کولبران شده است. کولبران مرزی بر اثر شلیک گلوله های مزدوران سپاهی و ارتشی جمهوری اسلامی، بر اثر سرما و گرما و یا سقوط بهمن کشته می شوند یا هنگام فرار از دست این مرتجعین، با بارهای صد کیلویی به روی مین می روند ... و اگر دستگیر شوند باید جریمه بدهند. تنها در یک سال گذشته بیش از صد کولبر جانشان را از دست دادند. آنها به عنوان "قاچاقچی" کشته می شوند تا قاچاقچیان میلیاردر آسوده به کار خود مشغول باشند. بیشترین قاچاق ایران توسط ارگان سپاه پاسداران انجام می گیرد. تنها 80 اسکله غیر مجاز در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران موجود است که سهم استان هرمزگان 40 اسکله غیرمجاز تحت نظارت "برادران قاچاقچی" سپاه پاسداران است. تقریبا یک سوم معاملات که بالغ بر 20 میلیارد دلار است به شکل قاچاق و تحت نظارت نیروهای امنیتی و سپاه صورت می گیرد. این رقم بدون احتساب ورود مواد مخدر و ترانزیت آن توسط این نیروها ست. این، گوشه ای از جنایت های جمهوری اسلامی است.

کولبری، گورخوابی، دستفروشی، تن فروشی، بچه فروشی، اندام فروشی، کارتن خوابی در یک طرف، و در طرف دیگر، «بچه پولدارهای تهران» که فقط قیمت ماشین زیرپایشان می تواند به اندازه درآمد یکسال مجموعه کولبران مرزی ایران باشد، چهره ایرانِ جمهوری اسلامی است. این شکاف طبقاتی که با سرعتی شگفت انگیز بیشتر می شود، واقعیت متعارف نظام جمهوری اسلامی است؛ نظامی که هرگز قابل اصلاح نیست و باید از روی زمین محو شود.

این تنها حکایت ایران و مردمش نیست بلکه وضعیت کل دنیای سرمایه داری است. این سوال گزنده باید ذهن هر انسان آزاده ای را مشغول کند که این چه جهانی است که "حقی" به نام خوردن در آن وجود ندارد و فقدان این "حق"، برای اکثریت مردم جهان "طبیعی" به نظر می آید؟ چرا بخش مهمی از مردم دنیا از حقوق ابتدایی مانند شکم سیر، بهداشت، سواد محرومند؟ راه رهایی از این وضعیت چیست؟

برای این که با جنازهای سوخته و تن های یخ زده و فلاکت و بردگی و اشک های بازمانده گان و کودکان و خانواده های قربانیان روبرو نشویم تنها راه رهایی از این جنایت های غیرقابل تحمل، انقلاب، عصیان و شورش علیه تمامیت نظامی است که این گونه حیات انسان را فلاکت بار کرده و حتا طبیعت را به آستانه نابودی کامل کشیده است. رهایی از این وضع بدون آن که بخش مهمی از همین ستمدیده گان نسبت به ریشه ها و راه حل آگاه شوند و برای تغییر انقلابی این وضعیت و ساختن جامعه و جهانی که بنیادا متفاوت از منجلاب ضد انسانی کنونی باشد متشکل شوند، ممکن نیست.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)

11بهمن 1395

 

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 حق نان خوردن به قیمت جان!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2017-01-30
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در