Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ فوريه ۲۰۲۰                    
 
ترامپ سوگند یاد کرد نه یک رئیس جمهور «نرمال» بلکه یک فاشیست باشد!!!

 

ترامپ سوگند یاد کرد نه یک رئیس جمهور «نرمال» بلکه یک فاشیست باشد!!!

نباید گذاشت حکومت کند!

 

نشریه روولوشن 20 ژانویه 2017

 

سخنرانی دونالد ترامپ در مراسم تحلیف‌اش یک سخنرانی کلاسیک فاشیستی بود. او «دستگاه حاکم» را صرفا برای آن که خود را به‌عنوان منجی «مردان و زنان فراموش شده» جا بزند، تحقیر کرد. او پیروانش را یک «جنبش» خواند و گفت این روز متعلق «به آنان» است که همراه با وی «مسیر آمریکا و جهان.. را برای سال‌های طولانی آینده تعیین خواهند کرد». او حتا اشاره‌ای به نابرابری و بی‌عدالتی سیستماتیک علیه زنان، مردم سیاه و لاتین، همجنس‌گرایان و مهاجرین یا معلولین که همه و همه از شاخص‌های این کشور است، نکرد. او فقط در جمله‌ای که بارِ زیادی داشت اشاره کرد «تعصب» را می‌توان در خونِ فداکاری نظامی برای «کشور» حل کرد. او سوگند یاد کرد «کشتارهای گتوهای شهری را تمام کند»؛ و با توجه به تهدید‌های دوران تبلیغات انتخاباتی‌اش می‌توان گفت که این تهدیدی تلویحی برای راه انداختن تورِ سراسری شکار و دستگیری علیه سیاهان و لاتین ها است. او حتا اشاره‌ای به حقوق اساسی در زمینه‌ی حقِ مخالفت، آزادی مطبوعات، حاکمیت قانون نکرد. او فقط به یک حق اشاره کرد: «حقِ» ایالات متحده در این که منافع خود را در درجه‌ی اول بگذارد. بدون شک این جمله برای  هر شنونده‌ای در آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا یا خاورمیانه حکم یک شوخی بیرحمانه را دارد. در واقع شاید بتوان گفت حیرت‌انگیز ترین بخشِ سخنرانی‌اش این بود که ترامپ نه تنها مانند دیگر روسای جمهوری آمریکا تلاش نکرد این واقعیت که ایالات متحده سراسر جهان را استثمار کرده و در پی سلطه بر کلِ جهان است، پنهان کند، بلکه علاوه بر این تلاش کرد تصویر تخیلی ارائه داده و بگوید ایالات متحده قربانی عاجزِ همه‌ی مردم و ملل دیگر است. او عهد بست که از این پس «آمریکا در درجه‌ی اول» گذاشته خواهد شد. این یک برنامه‌ی عظمت طلبانه واقعی است و برای پیشبرد آن ترامپ بر به‌کار گرفتن تهاجمی ارتش تکیه خواهد کرد. ترامپ وعده داد که از ارتشِ «تقویت شده» برای «محو کردن» آنان که به اعتقاد او دشمنان آمریکا هستند، استفاده خواهد کرد. این برنامه خطر جنگ و به احتمال زیاد در مقیاسی که تاکنون تجربه نشده است را تشدید خواهد کرد. واکنشِ تحلیل‌گرانِ کانال تلویزیونی سی ان ان، قابل توجه است. اولین واکنشِ آن‌ها ابرازِ شوک و حیرتِ علنی از این بود که سخنرانی ترامپ تا چه حد تجزیه کننده و مطلقا عظمت طلبانه بود. اما در دورِ دوم صحبت‌ها که بعد از فاصله‌ی تبلیغات تجاری شروع شد، همه‌ی آن‌ها، «خود را جمع و جور کردند» و شروع به کُند کردنِ لبه‌های تیزِ سخنرانی ترامپ کرده و با ضربه‌بین دنبال یافتن چیز‌های نرمال و آشنا در سخنرانی او بودند.

خیر! این سخنرانی نرمال نبود. بلکه دو برابر کردن بانک بود. اگر تا به‌حال برای‌تان روشن نبود بهترست روشن بشوید: چنان‌چه رژیم ترامپ/پنس واقعا خود و حاکمیت‌اش را تحکیم کند ما با فاشیسم یعنی وضعیتی جدی و کیفیتا بدتر روبرو خواهیم بود.

به خیابان‌ها بروید. در خیابان بمانید. شروع به گسترش نیروهای‌تان بکنید تا شمارِ کسانی که به این رژیم فاشیستی «نه!» می‌گویند به میلیون‌ها و ده‌ها میلیون نفر برسد و مانع حاکمیت این رژیم بشوید. به نام بشریت ما تن به یک آمریکای فاشیست نخواهیم داد.

 

        «منافع، اهداف و طرح‌های بزرگ امپریالیست‌ها منطبق بر منافعِ ما، منطبق بر منافع اکثریت عظیم مردم در ایالات متحده و اکثریت عظیم مردم در کلِ جهان، نیست. امپریالیست‌ها در جستجوی منافع‌شان دچار مشکلاتِ سختی شده‌اند. به این مشکلات نه از نقطه نظرِ امپریالیست‌ها و منافعِ آنان بلکه از نقطه نظر منافع اکثریت عظیم بشریت و نیازِ اولیه و عاجل بشریت به ایجادِ یک جهان بهتر و در پیش گرفتن راهی دیگر باید نگریست و به آن پاسخ داد». باب آواکیان: بیسیکس: 3:8

وبسایت حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

www.cpimlm.com

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 ترامپ سوگند یاد کرد نه یک رئیس جمهور «نرمال» بلکه یک فاشیست باشد!!! نباید گذاشت حکومت کند!
 نوشته
 نشریه روولوشن
 در تاريخ
 2017-01-22
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در