Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
رفسنجانی: جنایتکاری که به سزای اعمالش نرسید، نظامش را باید سرنگون کرد!

 

رفسنجانی: جنایتکاری که به سزای اعمالش نرسید، نظامش را باید سرنگون کرد!

رفسنجانی از بنیان گذاران یکی از ارتجاعی ترین جمهوری های تاریخ نظام سرمایه داری بود. جمهوری ای که تاریک اندیشی دینی و رویاهای متعفن شیخ های مشروعه خواه شیعه را با چرخ دنده های استثمار خرد کننده ی نظام سرمایه داری مدرن پیوند زد. همراه با همپالگی هایش و تحت رهبری خمینی، این جمهوری خرافه و استثمار، خفقان و تاریک اندیشی را با شقاوت و رذالتی بی نظیر بر خاکستر یک انقلاب و حسرت مردم خاورمیانه و جهان از وقوع یک انقلاب واقعی در این نقطه از جهان استوار کرد و ریاکارانه آن را «انقلاب» و «استقلال از امپریالیسم» نامید. افسوس پیش از ان که در دادگاه های مردمی همراه با دیگر سران جمهوری اسلامی به خاطر ضدیت این نظام با پایه ای ترین و ابتدایی ترین حقوق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کارگران و زحمتکشان این کشور، به خاطر جنایت علیه زنان و ملل تحت ستم، به خاطر سرکوب اندیشه و قتل روشنفکران، به خاطر کشتار زندانیان سیاسی، به خاطر ارتکاب جنایت جنگی در حق مردم افغانستان و عراق و سوریه به سزای اعمالش برسد، مُرد.

او یک جنایتکار جنگی و یک جنایتکار اقتصادی بود

اکبر هاشمی رفسنجانی تا واپسین لحظۀ زندگی اش یک جنایتکار جنگی و یک جنایتکار اقتصادی بود. نه فقط به خاطر کارنامه اش در دهۀ 60 و 70 بلکه بیش از هر چیز در بنا، تثبیت و تداوم دولتی که سر تا پا غرق در خون و جنایت است. هاشمی رفسنجانی به همراه دیگر اعضای حزب چماق به دستانِ جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای، میر حسین موسوی، محمد خاتمی و غیره در صدر رهبری ضد انقلاب اسلامگرا و دوشادوش خمینی قرار داشتند. «انقلاب اسلامی» این ها با شکار و کشتار کمونیست ها و دیگر آزادیخواهان، تحمیل قانون شریعت و حجاب به زنان، لشگرکشی ارتش و سپاه علیه جنبش های دهقانی و ملی، سرکوب شوراهای کارگری و تجمعات کارگران بیکار تحت عنوان «فتنه و اغتشاش»، سرکوب دانشجویان و تشکلات دانشجویی و استادان آزادیخواه و صاحب علم و دانش شکل گرفت. به حقوق فردی آن چنان تعرض شد که حتا رژیم خودکامه و مستبد شاه جرات آن را نکرده بود. حتا برای دین و ایمان مردم نگهبان گماشته شد و حیات آحاد مردم و کشور رسما به دست یک فقیه شیعه گذارده شد. معیار و محک «حق شهروندی» تبعیت از این دولت سرمایه داری اسلام گرا معنی و برای تحکیم آن خون ها بر زمین ریخته و سرها به دار آونگ شد. رهبری سرکوب فاشیستی جنبش انقلابی مردم ایران از طریق دستگیری، شکنجه، اعدام و نهایتا قتل عام ده ها هزار زندانی سیاسی از مهمترین فعالیتهای رفسنجانی در دهۀ تاریک 60 بود. هدایت جنگ ارتجاعی ایران و عراق به مدت هشت سال از دیگر فعالیت های اساسی او در این مقطع بود. دهۀ 60 از هاشمی رفسنجانی، چهرۀ یک جنایتکار جنگی را هم در عرصه داخلی و هم بین المللی ترسیم کرد.

دهۀ 70 همراه شد با فقرۀ دیگری از تبهکاری های هاشمی رفسنجانی. او در هیئت «سردار سازندگی» زمینه های ادغام هر چه بیشتر اقتصاد و جامعۀ ایران در متن و مدار سرمایه داری جهانی و نظام اقتصادی امپریالیستی را فراهم کرد. اجرای طرحهای نئولیبرالی صندق بین المللی پول و بانک جهانی در اقتصاد ایران که در بلند مدت به فلاکت مضاعف، بی آیندگی و بی ثباتی و بی کاری بخشهای وسیعی از طبقۀ کارگر منجر شد از این مقطع آغاز شد. طرحهای اقتصادی که وجه عمده شان پس از دو دهه به صورت نابودی هر چه بیشتر محیط زیست، خشک شدن دریاچه ها و تالابها، ویرانی اقتصاد کشاورزی ایران، تخلیۀ دهات، مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها و زاغه نشینی در حاشیه ها، خود را نشان می دهند. در دوران «سازندگی» او، بر متن ادغام هرچه بیشتر اقتصاد ایران با نظام سرمایه داری جهانی، قشر جدیدی از سرمایه داران بزرگ اسلام گرا عمده ترین ابزار تولید و ثروت های جامعه را در چنگ خود گرفتند و به بهره کشی از نیروی کارگر و کار کن جامعه پرداختند. پا به پای پروژه های اقتصادی «سردار سازندگی»، وزارت اطلاعات دولت او نیز دست به کار شکار، ترور و قتل روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، دگر اندیشان و مخالفین و فعالین سیاسی در داخل و خارج از ایران شد. در تمامی این سالها فساد مالی وسیع و رانت خواری های عظیم اقتصادی جزء فعالیتهای رایج و روزمرۀ حلقات خانوادگی، آشنایان و نوچه های رفسنجانی بودند. او با دست رنج کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان جامعه و ثروت کشور هیولای سپاه پاسداران را آبیاری و «هزار فامیل» حکومتی را به وجود آورد.

 

دهۀ 80 اما برای رفسنجانی بر پاشنۀ دیگری چرخید. تجدید صف بندی جناح های درون حاکمیت و تشدید نزاع های میان این جناح ها، رفسنجانی و دار و دسته اش را تا حدودی از سفرۀ قدرت دور کرد و به ناکامی های سیاسی چند باره برای او انجامید. اما او در تمام این دوران در صف «ولایت» و «نظام اسلامی» ایستاد و همواره مهمترین هدفش را دفاع از این رژیم و حفظ تمامیت آن عنوان کرد. در آغاز دهۀ  90 به روی کار آمدن و دفاع از دولت «تدبیر و امیدی» پرداخت که ستون های آن عبارت بود از گشودن دروازه های اقتصاد ایران به روی سرمایه های جهانی و شراکت جنایتکاران ارتش و سپاه پاسداران در ائتلافهای منطقه ای امپریالیستی و کشتار مردم عراق و سوریه. او در آخرین پردۀ حیات سیاسی اش تکیه بر تخت «مجلس خبرگان رهبری» زد تا شاید تدبیری برای حفظ نظامشان پس از مرگ علی خامنه ای بیاندیشد. تضاد او با رقبای سیاسی داخلی اش، تضاد جناحهای مختلف طبقۀ حاکمۀ سرمایه داران بود و اختلاف نظر بر سر چگونگی سمتگیری با قدرتهای امپریالیستی رقیب (مشخصا، با امپریالیسم آمریکا یا روسیه) و نحوۀ استثمار و سرکوب توده های مردم. او در تمام این کشاکشها مصلحت خود، جناح سیاسی اش و حتی حفظ نظامشان را در تظاهر به سمتگیری بیشتر با مردم دید، اما این تظاهر صرفا پوششی بود برای پوشاندن عمق آشتی ناپذیری و تخاصم جمهوری اسلامی با منافع فوری و درازمدت اکثریت مردم ایران و فقط روشنفکرنمایان خودفروش و قلم به مزد و هنربندان کاسه لیس که پیشاپیش توهمات خورده بورژوازی حقیر و ترسوی شهری به تطهیر و تقدیس چهره و نام امثال هاشمی رفسنجانی به عنوان «مراد» و «راهگشا» و «الگو» دلمشغولند، این حقیقت را ندیده اند و نخواهند دید.

 

واقعیتِ تاریخ به قضاوت عملکرد رژیم جمهوری اسلامی از اکبر هاشمی رفسنجانی چهرۀ کریهی ترسیم کرده است، حتی اگر فرومایگان و دروغ پردازان بخواهند این کراهت را در تصویر وارونه ای از رنگها و نقشها پنهان کنند. بهترین راه برای افشا و رونمایی از چهرۀ واقعی هاشمی رفسنجانی در دید متوهمین و خوش خیالان، سرنگونی انقلابی تمامیت این رژیم است که او یکی از معمارانش بود. این ضرورتی است که بدون تحقق آن هیچ روزنه ای بروی جامعۀ ما برای پیشروی به سوی آینده ای که شایستۀ زیستن است  باز نخواهد شد. مقایسۀ جامعه ای که او ساخت با جامعۀ برآمده از انقلاب کمونیستیِ آینده، بهترین شاخص و معیار برای ترسیم زشتیِ نقش، چهره، ایدئولوژی و جهانبینی او است.

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

20 دی 1395/ 9 ژانویه 2017

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 رفسنجانی: جنایتکاری که به سزای اعمالش نرسید، نظامش را باید سرنگون کرد!
 نوشته
 سایت حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2017-01-09
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در