Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
درباره جان باختن 12 گریلای پژاک

درباره جان باختن 12 گریلای پژاک

در تاریخ 13 مهر 1395/ 4 اکتبر 2016 دوازده تن از گریلاهای یگانهای مدافع شرق کردستان (YRK) شاخه نظامی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در منطقه ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه در درگیری با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی جان باختند. رژیم ایران در جریان این جنایت علاوه بر قوای زمینی و هوایی اش از مزدوران شبه نظامی بومی و محلی نیز استفاده کرد. تمامی جان باختگان جوانانی از شهرهای گوناگون کردستان بودند. جوانانی که سیمایشان یادآور جان باختگانی چون شیرین علم­هولی، فرزاد کمانگر و دیگران بود. این جوانان همچون ده ها هزار جوان دیگر در سراسر جهان با آمال و آرزوهای مشابه در ریشه کن کردن ستم، تبعیض، سرکوب و اشغالگری علیه مردم خود جان بر کف پا به میدان مبارزه می گذارند و در جستجوی راه هستند.

 امروزه کردستان تبدیل به منطقه تاخت و تاز و جنایت انواع نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی شده است که در ارتکاب جنایت با یکدیگر مسابقه می دهند: از نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی تا احزاب حاکم در اقلیم، شبه نظامیانی که توسط ارتش آمریکا تعلیم می بینند تا نیروهای امنیتی اسراییل و عربستان و اسلام گرایان سلفی و داعشی و غیره. در چنین وضعی، مبارزین این منطقه با صحنه ای پیچیده مواجهند که شناخت نداشتن از کلیه ی این دشمنان وضعیت را پیچیده تر می کند. در نتیجه، هشیاری و شناخت از کلیه این دشمنان شرط اول و الزامی در متحد کردن توده های مردم در کردستان و پیشبرد موفقیت آمیز مبارزه علیه جمهوری اسلامی و با هدف سرنگونی آن است. جان باختن این جوانان را به خانواده های آنان و همرزمانشان تسلیت می گوییم.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

20 مهر 1395 برابر با  11  اکتبر 2016

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 درباره جان باختن 12 گریلای پژاک
 در تاريخ
 2016-10-12
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در