Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ فوريه ۲۰۲۰                    
 

زخم ها و ضرورت های زمانه

این جمهوری اسلامی است. نظام کهنه ای که از هر روزنه اش، جنایت سرریز می کند. حاکمان، بی هیچ پرده پوشی، تخت شکنجه را بر سر بازار نهاده اند؛ شلاق سرمایه به دست، رذالت را جار می زنند. شیارهای خونین بر پشت کارگران آق دره هنوز به هم نیامده، تازیانه را به تهدید بالای سر کارگران معترض بافق می چرخانند. روز از پی روز پیگرد و حبس کارگران است و معلمان و دانشجویان و روشنفکران دگراندیش. در هیاهوی پسا برجام، زیر سایۀ دیپلماسی ظریف و سرنیزۀ امنیت حاج قاسم، برای اینکه صدای اعتراض و حق طلبی ات به گوش ها برسد باید مثل جعفر عظیم زاده از جان مایه بگذاری. برای اینکه شاد باشی و شادی ات را در «میهمانی مختلط» با دیگران قسمت کنی باید خطر لو رفتن و تحقیر و تعزیر را به جان بخری. برای اینکه جوان بودن، آزاده بودن، زن بودن و زنده بودنت را اعلام کنی و به حجاب اسارت گردن نگذاری باید سینه به سینۀ گشت ارشاد بایستی.

این فقط یک فرد نیست که در گوشۀ بند یا بر تخت بیمارستان به جرم اعتراض به قوانین ضد مردمی و ناعادلانه ای که کارگران و زحمتکشان را نشانه گرفته با مرگ دست و پنجه نرم می کند. این فقط سی چهل جوان در این شهر و آن شهر نیستند که به خاطر بی اعتنایی به احکام و باید نبایدهای کهنۀ شرعی به حبس می افتند و تعزیر می شوند. این فقط تک دختری جوان نیست که با مشت و لگد به گوشۀ ون پرتابش می کنند. این افکار عمومی است که شلاق می خورد و ضرب و شتم می شود و نفس اش به شماره می افتد؛ حتی اگر هوشیار نباشد. این اعصاب جامعه است که پاره پاره می شود حتی اگر خود را به خواب زده باشد. این کل مردم اند که تحقیر می شوند حتی اگر نه نامی از آق دره شنیده باشند و نه جعفر را بشناسند.

مشکل اما فقط نشنیدن و نشناختن نیست. مشکل اینست که دل نگرانی ها برای سرنوشت «شهرزاد و فرهاد» باشد و اشک ریختن ها برای ناکامی های شان. مشکل اینست که حق کشی و بی عدالتی در فرهنگ جامعه با رای و رفتار «داوران استیج» معنا شود. مشکل اینست که به این رژیم عوامفریب اجازه دهند سفره و جیب خالی مردم را با «نرخ تورم تک رقمی» پر کنند. مشکل اینست که زندگی و ارزش ها و اهداف محدود شود به آنچه نظام سرمایه داری، ایدئولوژی مذهبی ـ ناسیونالیستی ـ پدرسالار و زن ستیز ترسیم می کند. مشکل، دیدن جنایت و بهره کشی و تحقیر و سرکوب است و دم بر نیاوردن. مشکل، بهانه پیدا کردن برای دست روی دست گذاشتن است. مشکل، همراه شدن با ایدئولوژی تسلیم و اطاعت و گلیم خود از آب کشیدن است؛ یعنی درست همان چیزی که حاکمان ستمگر نه فقط اینجا که در سراسر دنیا می خواهند.

این زندگی شایستۀ زندگی کردن نیست. این نظام کهنۀ طبقاتی و حاکمان و حافظانش نیز حتی برای لحظه ای سزاوار بر جای ماندن نیستند. اصلاح رژیم جمهوری اسلامی حرف مفت است. انتخاب از بین بد و بدتر همیشه بدترین شرایط را بر جامعه مسلط می کند. برای رهایی باید خلاف جریان حرکت کرد. باید به جنگ افکار عقب مانده و توهماتی رفت که ذهن توده ها را به بند کشیده و محصول همین نظام  و روابط حاکم است. در این راه، ما افق کمونیسم را پیش می نهیم، پرچم جامعه و دولت نوین سوسیالیستی را می افرازیم، آگاهی انقلابی را می گسترانیم، و با اتکاء به نیروهای پیشرو و معترض و تسلیم ناپذیر در میان زحمتکشان و زنان و روشنفکران، جنبشی با هدف انقلاب اجتماعی را پی ریزی می کنیم. در جریان نبرد با قدرت حاکم، توده ها را متحول کنیم. دست اتحاد و همراهی ما به سوی همۀ کسانی دراز است که در هر عرصه، و به هر طریق، نظم حاکم را بر نمی تابند و حاضرند فعالانه در برابر جنایت و ستمگری و عوامفریبی و خرافه پراکنی حاکمان ایستادگی کنند.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست - لنینیست - مائوئیست)

تیرماه 1395

ژوئن 2016

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 زخم ها و ضرورت های زمانه
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2016-06-27
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در