Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
کشتار جوانان کُرد به دست ارتش فاشیستی – اسلامی اردوغان

کشتار جوانان کُرد به دست ارتش فاشیستی – اسلامی اردوغان 

 

ارتش فاشیستی-اسلامی تحت امر اردوغان چندین ماه است در شهرهای مختلف کردستان ترکیه (باکور) به کشتار مردم و جنایت مشغول است. روزانه مردان و زنان جوان، کودکان و سالخوردگان، روشنفکران و روزنامه نگاران، گریلاها و غیر نظامیان، مسلح و بی سلاح در محاصرۀ نظامی اینان دسته جمعی  یا توسط تک تیراندازان نیروهای ویژه تک تک به قتل می رسند.  

خیابانهای شهرها و روستاهای کردستان بار دیگر به خونین سرا و قتلگاه توده ها تبدیل شده است. ماشین جنگی و تسلیحات مکانیزۀ یکی از درنده ترین ارتشهای ناتو و متحدین آمریکا، زمین و آسمان را سوراخ سوراخ می کنند و آدمکشان فاتحانه بر نهری از خون و پیکرهای متلاشی شده، رجز مبارزه طلبی میخوانند. تنها در هفته اخیر در دو مورد شاهد قتل عام نزدیک به 70 نفر بوده ایم که در یک مورد آن، سی نفر از جمله مجروحین زنده زنده در آتش برافروخته شده توسط ارتش و پلیس، سوختند. نظامیان و گرگهای خاکستری جمهوری نژاد پرست ترکیه، با تبعیت از میراث اسلام محمدی، امپراتوری عثمانی و کمالیسم به اجساد زنان کشته شده تجاوز میکنند.

رسانه های وقاحت و بی شرمی «دنیای آزاد» دسته جمعی در مقابل این کشتار سکوت کرده اند. آنها که تا همین چند ماه پیش لحظه به لحظه از مقاومت زنان و مردان کوبانی در مقابل داعش خبر رسانی و تصویر پردازی می کردند، حالا چند کیلومتر آن طرف تر بر موجی از خون در خیابانهای سور، جزیره، شرناخ، فارقین و غیره چشم بسته اند.

اردوغان و دار و دسته تبهکارش در چانه زنی با شرکای امپریالیستش، تازه مژده برپایی دریای خون را میدهد و سفرا و فرستادگان ویژۀ ایالات متحده و آلمان و فرانسه مشغول بده بستان با دولت ترکیه بر سر بحران پناهجویان سوری و قراردادهای تجاری شان هستند. تکه تکه شدن مردم برای هیچ کدامشان اهمیتی ندارد. بورژوازی ترک و بخش وسیعی از اقشار متوسط و خرده بورژوازی نیز پشت این لشکرکشی سادیستی و جنون آمیز متحد شده اند. حتی مسعود بارزانی این جاشزادۀ بالفطرۀ کمپرادورهای کرد هم بر جنایات متحدینش در آنکارا حکم تأیید گذاشته و به تظاهرات مردم کردستان عراق در اعتراض به این کشتار یورش می برد.

«پروژه صلح» عبدالله اوجالان و رهبران پ ک ک با پیشگامان نوعثمانی گری، برای یک دور دیگر دود شده و به هوا رفته و «طرح تفاهم شایستۀ برادری دو طرف» در پرده ای از خون مردم غرق شده است. رهبران حزب دمکراتیک خلقها با کارتهای نمایندگی مجلس در جیب، شاهد کشتار جوانان کردستان هستند و البته هنوز «خویشتندار» و امیدوار به از سرگیری «مذاکرات صلح».

قداره به دستان ارتش و دولت جمهوری ترکیه، تکبیر گویان و زوزه کشان در حالی که سرودهای شووینیستی و پان ترکیستی بر لب دارند، برای ریشه کن کردن نسلی از جوانان انقلابی کرد که دیگر امیدی به پروژه های ساخت و سازش ندارد، وجب به وجب خاک کردستان را شخم میزنند.

افشای این کشتار اسلامی- فاشیستی که تایید امپریالیست های آمریکایی و اروپایی را نیز دارد، نه فقط یک مسئولیت سیاسی بلکه یک وظیفۀ اخلاقی است. سکوت مرگبار سیاست بازان بورژوا و امپریالیست و رسانه های بی شرمشان را باید شکست و ابعاد قتل عام مردم کردستان را به گوش جهان رساند.

 

حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

11 فوریه 2016

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 کشتار جوانان کُرد به دست ارتش فاشیستی اسلامی اردوغان
 در تاريخ
 2016-02-11
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در