Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ فوريه ۲۰۲۰                    
 
لغو تحریم ها، آغاز تجدید ساختار اقتصاد ایران، غسل تعمید روابط جدید با آمریکا

 

لغو تحریم ها، آغاز تجدید ساختار اقتصاد ایران، غسل تعمید روابط جدید با آمریکا

 

سران حکومت های ایران و آمریکا لغو تحریم های بین المللی علیه ایران را اعلام کردند و هر یک به زبان خود آن را خدمت به مردم کشورهای خود و بشریت اعلام کردند. روحانی اعلام کرد «همه خوشحال اند». اوباما، باز شدن «پنجره» گشایش بیشتر روابط با جمهوری اسلامی را اعلام کرد.  هم زمان زندانیانی را که از یکدیگر به گروگان گرفته بودند آزاد کردند تا روابط جدید میان جمهوری اسلامی و آمریکا را غسل تعمید دهند. مراکز مالی «ورود دوباره ایران به بازار جهانی» را اعلام کردند. بازار بحث بر سر چگونگی تقسیمِ «بازار جدید و بکر ایران» در محافل سرمایه گذاری جهانی داغ است و این موضوع در روزهای آینده مرکزی بحث «اجلاس داووس» که مهمترین اجلاس سالانه ی سرمایه داران بزرگ جهان است خواهد بود.

 برداشته شدن تحریم های بانکی و تجاری بر مبنای نقشه ای برای تجدید ساختمان مجدد اقتصاد ایران و ادغام هرچه بیشتر آن در نظام سرمایه داری جهانی که تحت سلطه ی انحصارات مالی و صنعتی و تجاری امپریالیستی است. این فرآیند آغاز شده است و اوضاع ایران به سرعت در حال تغییر است. هیئت های اقتصادی کشورهای اروپایی همراه با مقامات بلندپایه ی کشورشان یکی پس از دیگری وارد تهران شده اند و کاروان آنان ادامه دارد. (رجوع کنید به مقاله «ایران بعد از قرارداد هسته ای» در نشریه حقیقت شماره 73)

توافق هسته ای و گسترش روابط با غرب و آغاز روابط رسمی جمهوری اسلامی با «شیطان بزرگ» در واقع آغاز تجدید ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی و ادغام هرچه بیشتر جمهوری اسلامی در شبکه ی روابط اقتصادی بین المللی و روابط قدرت سیاسی بین المللی است. جمهوری اسلامی در پاسخ به تضادهای عمیق در ساختار اقتصادی و سیاسی اش که خطر فروپاشی را محتمل کرده بود یکی از ستون های هویتی و سیاسی اش یعنی ضدیت با «شیطان بزرگ» را کنار گذاشت و وارد رابطه و همکاری رسمی با امپریالیسم آمریکا شد. تضادهای درونی ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران در حال جوشیدن بود و پاسخ می طلبید و رابطه با آمریکا این مساله را آشکارتر کرده است. بدون ادغام عمیق تر ایران در کارکردهای اقتصادی نظام جهانی امپریالیستی و در شبکه موکلین امپریالیست های غربی، حل این تضادها برای جمهوری اسلامی غیرممکن بود و بدون رابطه با آمریکا چنین ادغامی، حداقل در آینده ی نزدیک غیرمحتمل می نمود.

با این وجود عادی سازی کامل روابط جمهوری اسلامی با آمریکا به عوامل بسیاری وابسته  است. زیرا تغییر در روابط ایران و آمریکا یعنی بازترسیمِ  نقشه استراتژیک خاورمیانه. این مساله از یک طرف، با مخالفت شدید اسراییل و عربستان مواجه است. و از طرف دیگر، جمهوری اسلامی حیات خود را مدیون دخالت گری ها و ایدئولوژی اسلامی ش در منطقه است. از عراق تا سوریه گرفته یا یمن و لبنان و آفریقا در تلاش است از این دخالت گری در حفظ موقعیتش و چانه زنی با امپریالیستها بهره ببرد. در هر حال، فرجام این فرآیند هنوز روشن نیست و مسلما جمهوری اسلامی را با تلاطمات و بحران های داخلی و منطقه ای غیرقابل پیش بینی مواجه خواهد کرد.

بر خلاف ادعاهای تبلیغاتی سران جمهوری اسلامی و ژستهای بادکنکیِ سران جمهوری اسلامی که در این قرارداد طرفین «برنده» بودند و بازنده ای موجود نبود، اما این قرارداد نشان داد تمام دولت های مرتجع جهان، از جمله جمهوری اسلامی که به ظاهر یکی از "سرکش" ترین آنها  است باید تابع و فرمانبر نظام جهانی سرمایه داری- امپریالیستی باشند. در نظام سلسله مراتبی امپریالیسمِ جهانی، «جایگاه برابر» فقط به روابط آن شش قدرتی که در اجلاس ژنو بودند (یعنی، آمریکا- بریتانیا- روسیه- فرانسه- آلمان- چین به علاوهی ژاپن که در جلسه نبود ولی در زمره قدرت های بزرگ است) اختصاص دارد و دولتهای کشورهای تحت سلطه مانند جمهوری اسلامی، ترکیه، پاکستان، عربستان و غیره به طور تبعی در این نظام سازمان یافته و اداره میشوند.

 بخشی از نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج رژیم از این توافق در پوست خود نمی گنجند و می گویند، با این توافق از برخورد دو نیروی متخاصم یعنی رژیم اسلامی و امپریالیستها جلوگیری شده و جلو رشد بنیاد گرایی گرفته خواهد شد و مردم ایران از زیر فشار و فقر بیرون می آیند ودخالت مذهب در زندگی شان کمتر خواهد شد. این ها هم خود را فریب می دهند و هم دیگران را.

هر شکل از «توسعه اقتصادی» و «تغییر سیاسی» که در جمهوری اسلامی به وجود آید، نتایجش برای مردم گسترش شکاف فقیر و غنی، گسترش بیکاری، سرکوب کارگران، سرکوب و بی حقوقی سیاسی روشنفکران مخالف و تشدید زن ستیزی و پدرسالاری خواهد بود. تبدیل جوانان به گوشت دم توپ جنگ های ارتجاعی در خاورمیانه در دستور کار جمهوری اسلامی و یکی از نتایج «بهبود روابط» با آمریکا خواهد بود.

تصور نادرستی در میان عده ی زیادی از مردم رایج است که گویا "اگر رابطه با آمریکا سر بگیرد، دموکراسیِ آمریکایی و رشد اقتصادی به همراه خواهد آورد". برای زدودن خوش‏خیالی در مورد "توسعه‏ی اقتصادی" کافی است به وضعیت کشورهای مشابه ایران که زیر تحریم نظامِ بین‏المللی هم نبوده‏اند نگاهی بیندازیم نتایج 14 سال «توسعه» مشابه در ترکیه در مقابل چشم همگان است.

به جای این توهمات باید امکان و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با دولت و جامعه‏ای کیفیتا متفاوت، باید در اذهان توده های مردم جا باز کند. نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی قدرت منفور خود را برای یک دوره استراتژیک دیگر تحکیم کند. علیه این رژیم تاریک اندیش جنایت پیشه باید توفان مبارزه به راه انداخت و آن را سرنگون کرد.

حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

27 دی – 17 ژانویه 2016

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 لغو تحریم ها، آغاز تجدید ساختار اقتصاد ایران، غسل تعمید روابط جدید با آمریکا
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م.ل.م)
 در تاريخ
 2016-01-18
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در