Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه: همه ی این ها را باید با انقلاب سرنگون کرد!

سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه: همه ی این ها را باید با انقلاب سرنگون کرد!

 

روحانی، رئیس جمهور ایران برای سفری رسمی به ایتالیا و فرانسه دعوت شده است. او خود را معمار گشودن روابط گسترده تر میان جمهوری اسلامی با قدرت های سرمایه داری امپریالیستی غربی می داند. وی بارها وفاداری جمهوری اسلامی به اتحاد با این قدرت ها را با هدف جنگ با داعش علام کرده است. 

اما جمهوری اسلامی ایران، اولین «داعش» خاورمیانه (از نوع شیعه آن) بوده است. جمهوری اسلامی توسط یک جنبش بنیادگرای اسلامی تحت رهبری آیت الله خمینی در سال 1979 در ایران به وجود آمد. این اسلام گرایان، ابتدا انقلاب مردم ایران علیه رژیم سلطنتی شاه را درهم شکستند و با تکیه بر قدرت دولتی، جنایت هایی مشابه جنایت های داعش را در ایران علیه مردم ایران پیش بردند. برای تحکیم حاکمیت خود در شهر و روستا مخالفین خود را دستگیر کردند و هزاران تن از آنان را بدون هیچ پروسه ی کیفری و صرفا بر مبنای «میلِ» شرعی آیت الله تیرباران کرده یا به دار کشیدند. این رژیم، قتل ناموسی زنان توسط مردان خانواده و مجازات سنگسار و قصاص را قانونی کرد. اسلام گرایان از همان ابتدا، به زنان اعلام جنگ دادند و با اجباری کردن حجاب و اونیفورم اسلامی، یک کارزار دایمی ایدئولوژیک- اخلاقیِ فاشیستی علیه زنان به راه انداختند.

فقط امپریالیسم آمریکا و سازمان سیا نبودند که در دهه ی 1980 در افغانستان جنگ سالاران اسلام گرا را را تقویت می کردند. جمهوری اسلامی ایران عمیقا در تقویت و گسترش اسلام گرایان شیعه در افغانستان و به بردگی کشیدن زنان افغانستان و نابودی آن سرزمین نقش داشته است. امروز نیز جمهوری اسلامی نه تنها درگیر در یک جنگ داخلی علیه مردم ایران است بلکه در رقابت با دیگر دولت های سرکوب گر و متعفن منطقه مانند عربستان سعودی و ترکیه در حال پیشبرد جنگ های نیابتی جنایتکارانه در عراق و سوریه و یمن است. آنان دست در دست یکدیگر خاورمیانه را در خطر جنگ های دینیِ بی انتها قرار داده اند.  

جمهوری اسلامی همیشه با ایالات متحده آمریکا و قدرت های اروپایی تضاد داشته است. اما این تضاد همواره ماهیتی ارتجاعی داشته است زیرا هر دو سوی این تضاد، قدرت های ستم گر و ویرانگری هستند که نظام های اجتماعی تاریخا پوسیده ای را نمایندگی و حفاظت می‏کنند و امروز دست در دست یکدیگر گلوی منطقه و مردم منطقه ما را می فشارند.

جمهوری اسلامی خدمات گرانبهایی را به ایالات متحده آمریکا و متحدینش در تجاوز نظامی و اشغال افغانستان و عراق کرده است. و امروز نیروی نظامی «قدس» آن در خدمتِ جنایت های جنگی امپریالیسم روسیه در سوریه است. با ورود ایران و روسیه به جنگ در کنار بشار اسد، مرحله ی جدیدی از رشد بنیادگرایی اسلامی و امپریالیسم در منطقه غاز شده است. 

 سرمایه داران اسلام گرای ایران، گلوبالیزاسیون سرمایه داری را تحت نظارت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیش برده اند. این سرمایه داران «بومی اسلامی» دست در دست سرمایه داران «خارجی» بیرحمانه کارگران ایران را استثمار و بیکار کرده اند، منابع طبیعی ایران را غارت کرده اند، کشاورزی را نابود و میلیون ها دهقان را آواره کرده اند و لطمات جبران ناپذیر به محیط زیست زده اند.  و امروز پس از عقد «قرارداد هسته ای» رشد افسارگسیخته ی سرمایه داری ابعاد فاجعه را عمیق تر و گسترده تر خواهد کرد.

پس چرا ایتالیا و فرانسه و به طور کلی اتحادیه اروپا به روحانی خوشامد می گویند؟ زیرا تفاوت ماهوی میان آن ها و جمهوری اسلامی نیست. آنان در سطوح گوناگون نگهبانان یک نظام جهنمی به نام سرمایه داری جهانی هستند. همه ی آن ها در جنگ های ویرانگر، جا به جایی و آواره شدن صدها میلیون پناهنده، برده کردن زنان، ستم گری ملی، گسترش جهل سازمان یافته ی دینی، محروم کردن صدها میلیون انسان حتا از یک وعده شکم سیر و آب آشامیدنی تمیز چه برسد برخورداری از یک زندگی معنا دار شریک اند.

سیل پناهندگان خاورمیانه ی جنگ زده و آفریقای ویران به اروپا این واقعیت را عریان تر از همیشه کرده است که معدود کشورهای ثروتمند اروپا از عقب ماندگی و فقر در بخش های بزرگی از جهان نفع می برند. میلیون ها نفر از مردم اروپا با کشتار روزانه ی پناهندگان در آب های مدیترانه، سیم های خاردار در مرزها، اردوگاه های کثیف، رشد جریان های فاشیست و قوانین فاشیستی تکان خورده و مشروعیت دولت های اروپایی را به زیر سوال کشیده اند اما این کافی نیست. اروپا هم نیاز به انقلاب دارد. انقلابی انترناسیونالیستی و نه «اروپایی»؛ انقلابی با ایدئولوژیِ رهایی بخشِ «انترناسیونالیست است نژاد انسان ها». 

برای خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی ایران، برای اینکه مردم خاورمیانه از شر همه ی دولت های سرکوبگر ارتجاعی خلاص شوند، برای بستن زخم های کهنه ی استعمار، برای پایان دادن به حیات جنبش های اسلام گرای ارتجاعی، برای خاتمه بخشیدن به جنگ های امپریالیستی و خود امپریالیسم، برای محوکردن برده گی زنان، برای آن که دریاها تبدیل به قتلگاه مهاجران نشود، برای اینکه مرزها از بین رفته و کره زمین به صاحبان واقعی اش برسد ... باید این نظام سرمایه داری را در تمامیتش از بین برد، با تمام روابط تولیدی استثمارگرانه اش، با تمام روابط اجتماعی ستم گرانه اش، با تمام نهادها و افکار ارتجاعی کهنه اش. برای پاک کردن چهره زمین از این تاریکی و زباله هیچ راه دیگری به جز انقلاب اجتماعی قهرآمیز نیست. تنها بر ویرانه های این جهان کهنه می توان جهانی حقیقتا نوین به دست میلیاردها انسان زحمت کش و زنان و مردان تحت ستم بنا کرد.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست) - 15 نوامبر 2015

فعالین حزب کمونیست ایران (م.ل.م) در اروپا در اکسیونی که

کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به 37 سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

فراخوانده است شرکت خواهند کرد.

تظاهرات مرکزی روز چهارشنبه :

 ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶؛ از ساعت ۱۵ تا ۱۷
پاریس؛ میدان  République

تظاهرات  بعدی پنجشنبه:  ۲۸ ژانویه؛ از ساعت ۱۴ تا 17

میدان Invalides پاریس هفتم

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه: همه ی این ها را باید با انقلاب سرنگون کرد!
 در تاريخ
 2015-11-09
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در