Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
مردم سنندج با سرود انترناسیونال و پرچم های سرخ یاد رفیق کوروش بخشنده را گرامی داشتند!

 

 

مردم سنندج با سرود انترناسیونال و پرچم های سرخ یاد رفیق کوروش بخشنده را گرامی داشتند!

با کمال تاسف مرگ زود هنگام رفیق کوروش بخشنده از فعالین جنبش کارگری و مبارزات انقلابی مردم کردستان را شنیدیم. وی بر اثر ایست قلبی درگذشت. جنبش انقلابی و توده های ستمدیده در کردستان و سراسر ایران، یکی از پیش گامان خود را از دست داد. رفیق کوروش هیچوقت از مبارزه با رژیم سرمایه داری اسلام گرای حاکم بر ایران دست نکشید. وی جسورانه در عرصه های مختلف، در زمینه ی کارگری و در میان مردم مناطق فقیرنشین شهر سنندج فعالیت سیاسی می کرد. در محلات قدیمی شهر سنندج کمتر کسی بود که با کوروش بخشنده و پابرجایی او در مبارزه علیه رژیم آشنا نباشد. به همین علت این رفیق هیچگاه از چشم مامورین جنایتکار و سازمان اطلاعاتی رژیم به دور نماند. این مرتجعین، رفیق کوروش را هر از گاهی با اتهام هایی همچون توطئه و دسیسه علیه جمهوری اسلامی راهی زندان می کردند.

انقلابیون و مبارزین و توده های مردم  شهر سنندج در زیر نگاه مزدوران و ماموران امنیتی، جنازه رفیق کوورش  را طی مراسم باشکوهی، با حمل پرچم های سرخ و خواندن سرود انترناسیونال به خاک سپردند. به این ترتیب مراسم خاک سپاری کوروش تبدیل به حرکتی انترناسیونالیستی علیه جمهوری اسلامی و سرمایه داری جهانی شد. با مشاهده ی این مراسم و شنیدن «انترسیونال است نژاد انسان ها» به زبان کردی، سخن لنین به خاطر می آید که، «کمونیسم از هر روزنه ی جامعه بیرون می جهد» و نشان می دهد که آرمان و آرزو و پایه های مادیِ انقلاب کمونیستی موجود است و باید آن را سازمان داد و چنین انقلابی را به راه انداخت و به پیروزی رساند.   

یاد و خاطره رفیق کوروش و هزاران فعال کمونیست و انقلابی که دیگر در میان ما نیستند همواره با ما خواهد بود.  آنان زندگی خود را وقف مبارزه در راه سرنگونی جمهوری اسلامی کردند و آرزوی شان بنای جامعه ای بود که بر اساس استثمار و ستم گری طبقاتی و ملی و مذهبی و جنسیتی سازمان نیافته نباشد؛ جامعه ای سوسیالیستی که فقط می تواند پایگاهی برای انقلاب جهانی و مبارزه برای استقرار جامعه کمونیستی بشریت آزاد در سراسر کره زمین باشد.

از خانواده و رفقای کوروش می خواهیم که ما را در غم از دست دادن او شریک بدانند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

پیروز باد انقلاب کمونیستی!

حزب کمونیست ایران (م ل م)

16 آبان 1394

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 مردم سنندج با سرود انترناسیونال و پرچم های سرخ یاد رفیق کوروش بخشنده را گرامی داشتند!
 در تاريخ
 2015-11-07
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در