Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۱ آوريل ۲۰۲۰                    
 
جنایت آنکارا

جنایت آنکارا

 

 صبح روز شنبه میتینگی که تحت عنوان «صلح» با فراخوان حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ) و چند تشکل چپ و کارگری و صنفی در شهر آنکارا برگزار شده بود طی چند انفجار به خاک و خون کشیده شد. با این عمل جنایت کارانه تا کنون بیش از صد نفر جانباخته و چند صد نفر مجروح شده اند. عملیات مذکور علائم عملیات های جنایت کارانه ی داعش را دارد اما هم دستی های رژیم اردوغان و داعش بر هیچ کس پوشیده نیست. فراخوان دهندگان گردهماییِ «صلح» دولت را متهم کرده اند که نه تنها حفاظت  قانونی میتینگ را تامین نکرده بود بلکه پس از انفجار بمب ها و کشتار مردم، پلیس به کسانی که قصد کمک به مجروحین را داشتند حمله کرد.

طی چند ماه گذشته و پس از شکست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه (آکپ) و به دست نیاوردن حد نصاب برای تشکیل دولت، این چندمین جنایت پس از کشتار جوانان سوروچ و دیاربکر و محاصره نظامی و اقتصادی چندین شهر کردستان و دستگیری وسیع فعالین احزابی است که در چارچوب قانون اساسی ترکیه عمل می کنند. سرکوب و ارعاب شدید رویه ای است که دولت اردوغان- اوغلو تا برگزاری انتخابات اول نوامبر در پیش گرفته است.

اوضاع ترکیه متاثر از جنگ سوریه و گسترش جنگ های خاورمیانه است؛ پروژه های عظمت طلبانه ی دولت اردوغان برای تشکیل دولت اسلام گرای عثمانی، همراه با افت رشد اقتصادی ترکیه شکست خورده است. گسل هایی چون ستم ملی و جنسیتی حاد شده و شکاف طبقاتی هر روز بیشتر می شود. دولت اسلامی آکپ با دست زدن به جنایت هایی از این دست یا راهگشایی برای آن میخواهد حاکمیت خود را در این اوضاع بحرانی حفظ کند.

یک بار دیگر توده های ستم دیده با این حقیقت روبرو شدند که تا زمانی که قدرت سیاسی حاکم همراه با ارتش و تمام نهادهای سرکوب گر آن سرنگون نشود تحقق آرزوهایشان ممکن نیست. رهبرانِ ه.د.پ و پ.ک.ک همراه با برخی دیگر از احزاب و سازمان ها و افراد چپ، این تصویر توهم آلود را به توده های مردم دادند که گویا با ورود به پارلمان، مسیر مسالمت آمیز حل تضادهای اجتماعی، از جمله ستم ملی کُرد، باز خواهد شد. اما خیلی زود کشتی این توهمات با صخره های سخت واقعیت برخورد کرد. دیدیم هنگامی که بورژوازی منافع خود را در خطر ببیند حتی چارچوبه های قانونی خودش را لگدمال میکند. برای بورژوازی، کشیدن احزاب سیاسی اپوزیسیون به راه فریبکارانه ی پارلمانی و انتخاباتی صرفاً چاشنی و مکملی است برای سرکوب دولتی. جنایاتی از نوع کشتار جوانان و زنان و زحمتکشان و فعالین نیروهای مترقی در دیاربکر و استانبول و سوروچ و آنکارا و یا دفن معدن چیان سوما همه بخشی از کارکرد نظام طبقاتی در ترکیه و سراسر جهان است.

جنایت ایستگاه مرکزی قطار شهر آنکارا که جان بسیاری از مبارزین و فعالین سیاسی ترکیه را گرفت نشان داد که اوضاع ترکیه و کل خاورمیانه هر روز وخیم تر از پیش می شود. شرکت کنندگان در این میتینگ کسانی بودند که خواهان دنیای دیگری بودند. بسیاری از آنان جوانانی بودند که طی چند سال اخیر در مبارزات جنبش پارک گزی و در مبارزات اعتراضی علیه سیاست های زن ستیزانه حزب اسلامی آکپ پا به عرصه مبارزه گذاشته بودند. ما ضمن گرامیداشت یاد همه این جانباخته گان و تسلیت به خانواده هایشان عهد می کنیم که بر جاده ی انقلاب کمونیستی پایدار و استوار بمانیم و دیگران را نیز به این راه فرا بخوانیم  تا در هر گوشه ی جهان در اتحادی انترناسیونالیستی، انقلاب های واقعی با هدف سرنگون کردن نظام سرمایه داری و ساختن جامعه ای که از هر لحاظ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کاملاً متفاوت از جوامع موجود باشد بنا کنیم و کلیه ی انقلاب ها را با افق و برنامه ی استقرار کمونیسم در  جهان پیش ببریم. جز این هر راه دیگر بی راهه است. این گونه است که به واقع می توانیم به حساب خون هایی که چنین جنایت کارانه و ناعادلانه بر زمین ریخته شده اند برسیم و عدالت را اجرا کنیم.

 

حزب کمونیست ایران (م.ل.م) – 11 اکتبر 2015

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 جنایت آنکارا
 در تاريخ
 2015-10-12
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در