Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
جمهوری اسلامی شاهرخ را هم از ما گرفت!

جمهوری اسلامی شاهرخ را هم از ما گرفت!

جمهوری اسلامی شاهرخ را هم از ما گرفت. همین دیروز، یکشنبه 22 شهریور در زندان گوهردشت کرج، این خبر تلخ را شنیدیم و ناباورانه دوباره خواندیم و خواندیم. رفیق شاهرخ زمانی صدای رسای طیف زندانیان سیاسی چپ و کارگران انقلابی در سال های اخیر بود. آشکارا علیه نظام سود و سرمایه بیانیه صادر می کرد؛ تبهکاری ها و جنایات رژیم در زندان و بیرون از زندان و در جامعه را محکوم می کرد و به توده های کارگر و زحمتکش پیام اتحاد و تشکل می داد. شاهرخ زمانی بر سر دیدگاه و راهی که به آن باور داشت نه در برابر دستگاه سرکوب و شکنجه گران زندان کوتاه آمد و نه حاضر شد نامش را زیر «بیانیۀ مشترک گروهی از زندانیان سیاسی» بگذارند که از آن بوی شووینیسم فارس و زیر پا گذاشتن حقوق ملل ستمدیده به مشام می رسید.

 

 حالا جمهوری اسلامی به ما اعلام می کند که شاهرخ زمانی بر اثر سکتۀ مغزی مرده است. کبودی ها بر پیکر شاهرخ و دهان پر خونش گویای «مرگ مشکوک» دیگری است. پروندۀ سی و هفت سالۀ رژیم پر است از این «سکته ها و خودکشی ها و تصادف های مشکوک».

با توجه به  زد و بندهای جدید رژیم تبهکار اسلامی با آمریکا و دیگر قدرت های امپریالیستی، می باید تشدید سرکوب ها و جنایات دولت علیه فعالین سیاسی و اجتماعی را حدس زد. در پی توافق هسته ای قرار است دور جدیدی از ریاضت کشی اقتصادی آغاز شود که این می تواند زمینه ساز نارضایتی و بی ثباتی بیشتر باشد؛ زمینه ساز انفجار خشم عمومی زمانی که کارد به استخوان می رسد. با این دورنما است که جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صداهای مخالف و افشاگر، سرکوب فعالان جنبش های مختلف طبقاتی و اجتماعی، ترساندن و یا تطمیع روشنفکران و دگراندیشان متوهم و سازشکار، برنامه می ریزد. از دید رژیم هر آنچه باعث افزایش آگاهی توده ای مردم از ماهیت و عملکرد نظام حاکم شود، نگذارد که طرح های استثمار و غارت را بی دردسر جلو ببرد، روحیه و اندیشۀ اتحاد و تشکل علیه نظام را انتشار دهد، خطرناک است. و حرف و عمل شاهرخ زمانی چنین بود.

 

نقطۀ پایان نهادن به این همه جنایت و تبهکاری در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و شروع ساختمان جامعه ای است که در آن نشانی از استثمار و ستم های طبقاتی و جنسیتی و ملی و مذهبی نباشد. جامعه ای سوسیالیستی که پایگاهی برای انقلاب جهانی کمونیستی خواهد بود. هزاران هزار انقلابی و مبارز کمونیست در میدان های جنگ انقلابی و یا در زندان های نظام طبقاتی، در راه تحقق این آرمان دست یافتنی جان داده اند. نُت هایی که شاهرخ زمانی با مبارزۀ الهامبخش و آشتی ناپذیر خود نوشت در ترانه های جامعۀ انقلابی فردا جاری خواهد بود و خاطره مقاومت او همواره در حافظه مبارزات انقلابی طبقه کارگر زنده و پایدار خواهد ماند.

  

حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)

23 شهریور1394

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 جمهوری اسلامی شاهرخ را هم از ما گرفت!
 در تاريخ
 2015-09-15
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در