Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
آغاز دور جدیدی از تلاش های دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در ترور مخالفین

 

آغاز دور جدیدی از تلاش های دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در ترور مخالفین

طی دو روز گذشته نیروهای نفوذی رژیم در کردستان عراق حملاتی را هم زمان علیه دو نیروی اپوزیسیون کرد آغاز کردند که خوشبختانه با شکست مواجه شد. نیمه های شب شنبه هفده ام مرداد (9 آگوست) یکی از عوامل نفوذی جمهوری اسلامی قصد ترور کاک رضا کعبی از رهبران "سازمان زحمتکشان کردستان ایران" را در مقر مرکزی این حزب در "بانه گه وره" در نزدیکی شهر سلیمانیه عراق داشت که با عکس العمل وی، این مزدور نتوانست به هدف خود برسد. متاسفانه این فرد موفق به فرار شد. یکی دیگر از عوامل نفوذی جمهوری اسلامی در میان پیشمرگان "حزب کومه له کردستان" در تلاشی ناموفق قصد داشت در مقر مرکزی این حزب در روستای "زرگویزله" در چند کیلومتری شهر سلیمانیه انفجاری صورت دهد.

این عملیات ترور و تخریب در زمانی صورت می گیرد که قاسم سلیمانی، سرجاسوسِ جمهوری اسلامی در منطقه، هفته گذشته در حال جوله میان سلیمانیه و هولیر بوده است. طی همین روزها نیز دولت اقلیم کردستان بیش از صد نفر از شهروندان ایران را که به دلیل جرایم گوناگون زندانی بودند تحویل جمهوری اسلامی داد.

توافقات هسته ای بین جمهوری اسلامی و شش قدرت امپریالیستی آغاز دور جدیدی از تشدید تضادها و درگیری های خونین در خاورمیانه است. این رژیم مفلوک برای بقای خود می خواهد نقش پیاده نظام قدرت های امپریالیستی به خصوص امپریالیسم آمریکا در منطقه را بازی کند و نظام ویرانگر سرمایه داری- امپریالیستی جهان می خواهد از استعدادها و مهارت های جنایتکارانه ی این رژیم برای استقرار نظمی نسبی در منطقه ی شعله ور خاورمیانه بهره جوید. ترور، بمب گذاری، زندانی کردن فعالین جنبش های اجتماعی و راه انداختن جو ارعاب و خفقان علیه نیروهای مخالف رژیم با هدف زهر چشم گرفتن از توده های محروم جامعه، امری است که این رژیم از روز اول تولدش در پیش گرفته است. اما امروز با اوضاعی تشدید شونده روبرو هستیم. در گوشه ای دیگر از این منطقه، با برهم خوردن فرآیند مذاکرات «صلح» میان پ.ک.ک و دولت اسلام گرایِ اردوغان، پیگرد قضایی رهبران پارلمانی کُرد آغاز شده است و در این میان قدرت های امپریالیستی مزورانه سکوت کرده اند.

در همین راستا عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی با هدف منفعل و مرعوب کردن مخالفین خود و ایجاد فضای امنیتی در داخل و خارج کشور، تلاش های شان برای نفوذ و تخریب نیروهای اپوزیسیون را افزایش داده اند. این گونه اقدامات مذبوحانه نه نشانه قدرت که حاکی از ضعف و استیصال رژیم است. در مقابل این اقدامات، نیروهای کمونیستِ انقلابی و کلیه ی افراد و نیروهای آزادیخواه و عدالت جوی اپوزیسیون جمهوری اسلامی موظف هستند نقشه های شوم جمهوری اسلامی را افشا کنند و هشیاری خود و توده های مردم را نسبت به جنایت های گسترش یابنده ی جمهوری اسلامی بالا برند. دستور کار ما کمونیست ها، فعالیت و کوشش خستگی ناپذیر برای آگاه کردن، بسیج و سازماندهی توده ها و کلیه ی زحمتکشان و ستمدیدگان جامعه جهت پیشبردِ نقشه مند سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی با هدف استقرار دولت و جامعه ی سوسیالیستی در ایران است. این تنها راه رهایی اکثریت مردم است و به این جهت راهی است که جای همه ی رهروان آزادیخواه و عدالت جو در آن است.  

سرنگون باد دولت جمهوری اسلامی ایران!

زنده باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

19 مرداد1394- 2015-08-10

www.cpimlm.com

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 آغاز دور جدیدی از تلاش های دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در ترور مخالفین
 در تاريخ
 2015-08-11
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در