Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
دين آموزه اطاعت است؛ اطاعتی كوركورانه!

دين آموزه اطاعت است؛ اطاعتی كوركورانه!

 

 

بار دیگر جنایتی هولناک و و حشت بار در روز پنجشنبه 28 اسفند سال گذشته در شهر کابل در مرکز قدرت افغانستان در مقابل اداره مرکزی پلیس  شهر کابل و در چند صد متری کاخ ریاست جمهوری "دولت اسلامی" افغانستان به وقوع پیوست. فرخنده دختر آگاه افغانستانی به سراغ ملایی مفت خور می رود که این پول ها چیست که از خواهرم و مردم گرفته ای؟ ملای مرتجع دندان گرد وقتی با اعتراض و مخالفت فرخنده علیه باج گیری خود مواجه می شود به اهالی محل و جوانان می گوید فرخنده قرآن را به آتش کشیده است. فرخنده به دست جاهلین می افتد و پلیس دخالت می کند و پس از لحظاتی پلیس حاضر در صحنه،  فرخنده را برای قتل به دست جاهلین محل می سپارد.

این یک حکم مارکسیستی است که دین آموزه اطاعت است؛اطاعتی کورکورانه! و مردان حاضر در محل این آموزه دینی را در مورد فرخنده آگاه و شجاع  را به شنیع ترین و با سبعیتی وصف ناپذیر به  اجرا در می آورند.

 

 متعاقب این جنایت در شهرهای کابل و هرات و مزار شریف و دیگر مناطق، زنان، روشنفکران و جوانان آگاه عکس العمل نشان دادند . حرکت جسورانه و خشم زنان به حدی بود که بسیاری مقامات محلی به تکاپو افتادند بگونه ای که  زنان جسور و خشمگین مانع از شرکت یکی از مراجع مهم مذهبی به مراسم خاکسپاری فرخنده شدند. زنان  خواهان محاکمه آمرین و عاملین این جنایت شده اند. معترضین با دادن شعارهایی مانند:"ما همه فرخنده ایم" "حمایت از جنایت، جنایت است جنایت" "جهالت جهالت دشمن انسانیت" " عین و غین شرمتان باد" (اشاره به غنی و عبداله) اعتراض شان را نشان داده  و کماکان به اعتراضات خود ادامه می دهند. این جنایت در زمانی رخ می دهد که اشرف غنی رئیس جمهور و همدستش عبداله عبداله وزیر امور خارجه که ماه ها بر سر تقلب در انتخابات یکدیگر را افشاء می کردند و با دخالت آمریکا در تقسیم قدرت بر سر جایشان نشستند به پا بوس ارباب در واشینگتن رفته اند تا با چانه زنی، زمان بازگشت سربازان اشغال گر آمریکایی و متحدین شان را به تعویق بیندازند. خوب است بدانیم که غیر از مطبوعات فارسی زبان در زمان سفر "غین و عین" به آمریکا هیچ واکنشی در مدیای غرب نسبت به این جنایت نشده است.

 

 موقعیت زنان در افغانستان بعد از اشغال توسط قدرتهای امپریالیستی  نه تنها بهتر نشده بلکه اینبار از جانب دو نیروی بنیادگرای دولتی و طالبان نیز تحت وحشیانه ترین اشکال ستم قرار گرفتهاند.

مقامات حکومتی در ابتدا توهین به قرآن و مقدسات را محکوم کردند و اعلام داشتند که مردم به وظیفه خود عمل کرده اند اما زمانی که با اعتراضات زنان، جوانان و روشنفکران و هنرمندان ... روبرو شدند، مجلس ارتجاعی افغانستان خواهان بررسی این جنایت شد. این مسئله از یکسو برای آرام کردن معترضین و از سوی دیگر برای  متمایز کردن خود از طالبان و درعین حال، برائت جویی از اسلام است چون دین کماکان نقش مهمی در ادامه دستگاه ستم و استثمار دارد.

 

 با دستگیری چند جوان جاهل که  فرهنگ حاکمین را به اجرا گذاشته و با آموزه های دولت اسلامی پرورش یافته اند، می خواهند معترضین را آرام کنند. پیشاپیش حاصل این تحقیقات روشن است و ره به جایی برای روشن شدن این جنایت نخواهد برد. با وجود روشن  شدن آمر و عاملین این جنایت  و گسترش اعتراضات مردم و هم دستی پلیس با جاهلین و افتضاحی که برای دولت افغانستان به بار آورده است، رئیس پلیس کابل به خانواده فرخنده پیشنهاد می کند ما نمی توانیم امنیت شما را تامین کنیم بهتر است شما شهر را ترک کنید؟!!!

 

حوادثی از این دست، امری لحظه ای و نتیجۀ خشم چند جوان جاهل بر پایۀ تعصبی که به خدای ناموجود و کتاب های «مقدسی» که نوشته دست بشر است، نیست. تجاوز دست جمعی در هند به زنان و دختران جوان، خرید و فروش زنان غیر مسلمان ایزدی در حکومت داعش بر اساس حکم قرآن که زنان و بردگان را غنیمت جنگی حساب می کند، سیاست سنگسار و اسید پاشی در ایران و اعدام دختران هم چون ریحانه که حاضر نشده اند به ستم و خشونت گردن بگذارند، گسترش صنعت پورنوگرافی و بردگی جنسی در کشورهای امپریالیستی و کل دنیای سرمایه داری نشان از زن ستیزی و نهادینه کردن موقعیت فرودست زنان و جایگاه شان در جهان کنونی  است.

 

جنایات تکان دهنده ای نظیر قتل فرخنده بار دیگر نشان می دهد که تا وقتی حکومت های مرتجع دینی و نیروهای بنیادگرای جنایتکار و نهادهای استثمارگر مدافع آنها در منطقه وجود دارند مبارزه با خرافه و تعصب مذهبی امری فرعی و کم اهمیت نیست. برای آزاد کردن ظرفیت مبارزاتی توده های مردم در جهت سازماندهی انقلاب اجتماعی و از بین بردن افکار و ارزش های اسارت بار دینی، باید مبارزه ای جدی و عمیق و پیگیرانه راه انداخت. و در این راه هیچ هراسی از تعصبات و حملات و عوامفریبی های حاکمان ستمگر و مرتجعان نباید داشت. این بخشی لاینفک و ضروری از تبلیغ و ترویج کمونیستی است. امروز ساختار ستم طبقاتی، جنسیتی و ملی، و جریان های نژادپرستانه و تبعیض گرانه از خرافه و احکام و باورهای دینی نیرو و قوام می گیرند.

قتل فرخنده و فرخنده های بیشماری که هر روز در سراسر دنیا قربانی می شوند را به موضوعی برای به راه انداختن اعتراضات رادیکال و شکل دادن به جنبشی با هدف انقلاب کمونیستی تبدیل کنیم.

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

فروردین 1394

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 دين آموزه اطاعت است؛ اطاعتی كوركورانه! قتل فرخنده در افغانستان
 در تاريخ
 2015-03-26
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در