Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
ریحانه ی ما به جرم کشتن مامور اطلاعاتی آن ها اعدام شد

ریحانه ی ما به جرم کشتن مامور اطلاعاتی آن ها اعدام شد

 
اعدام ریحانه جباری نسبت به اعدام زنان دیگری که نظام قضاییِ جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم رعایت «ناموس» و «اخلاق» اسلامی یا تن ندادن به تجاوز و بردگی طناب دار برگردنشان می اندازد یک ویژگی داشت. در این مورد، مقتول یکی از مزدوران اطلاعاتیِ رژیم و در نتیجه، فشرده و نماد خود رژیم بود. در این ماجرا، خودِ رژیم احساس مقتول بودن را می کرد. بنابراین حتا اگر کوهی از شواهد در اختیار قوه قضاییِ جمهوری اسلامی مبنی بر متجاوز بودنِ سربندیِ اطلاعاتی می گذاشتند بازهم راهی می یافتند تا ریحانه را اعدام کنند – نه به خاطر مجازاتِ خودِ ریحانه بلکه برای ترساندن زنان ایران که بدنشان در معرض تجاوز 36 ساله این رژیم بوده است و برای اینکه عملِ بسیار موجه ریحانه در دفاع از خود در مقابل متجاوزِ بی شرم و حیوان صفت، تبدیل به الگویی برای همه ی زنان نشود و مقاومت شان علیه زن ستیزی این نظام تبدیل به شورشی انقلابی نگردد.

 اعدام ریحانه درست در شرایطی انجام شد که علیه اسیدپاشی به صورت زنان جوان توسط اوباش حزب اللهی، شورشی در میان زنان و مردان در شهرهای مختلف در حال جوانه زدن استو این شرایط نیز اعدام ریحانه را بسیار بامعنا می کند. به این ترتیب، جمهوری اسلامی، زورِ قانون و دستگاه سرکوب خود را به رخ زنان می کشد همانطور که سربندی متجاوز، در آپارتمانی قفل و زنجیر شده زور بازویش را به رخ ریحانه کشید تا او را تسلیم کند اما حقا که ریحانه نگذاشت تا شرارت و گستاخیِ این مردک اطلاعاتی، این نماد تفاله های در قدرت، بی مجازات بماند و با هر آن چه در دسترس داشت بادکنک نخوت و تفرعن او را که در قدرت بودن و مرد بودن در نظامی مردسالار باد کرده بود، ترکاند و جامعه را از وجود او پاک کرد. یادش به خیر و درود بر شجاعتش.


پیش به سوی شورش انقلابی زنان علیه جمهوری اسلامی ایران


حزب کمونیست ایران (م.ل.م)


 3 آبان 1393


- See more at: http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=82610#sthash.DDwskwJJ.dpuf

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 ریحانه ی ما به جرم کشتن مامور اطلاعاتی آن ها اعدام شد
 در تاريخ
 2014-10-25
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در