Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ فوريه ۲۰۲۰                    
 
به یاد رفیق سربدار سعید شحنی !

به یاد رفیق سربدار سعید شحنی !

 

در كمال تاسف باخبر شدیم كه رفیق سربدار سعید شحنی  در شهر ویکتوریای کانادا در اثر بیماری سرطان درگذشت.

همان طور که در اطلاعیه یاران سعید آمده است او : " سربداران را پشتوانه افتخار امیزی در زندگیش میدانست این خاطرات  شعله امید آینده ای آزاد و برابر را در دلش روشن نگه داشته بود."

ما همدردی صمیمانه خود را با همسر، دختر عزیزش و اعضای خانواده، یاران و رفقای سعید اعلام می داریم. باشد تا با همبستگی رفيقانه اندوه از دست دادن وی را تحمل كنیم.

 

یاد و خاطره اش گرامی باد!

 

حزب كمونیست ایران (ماركسیست – لنینیست – مائوئیست)

19 نوامبر 2013

 

به یاد رفيق سعیدsaied.jpg

 


روز یکشنبه 17  نوامبر رفیق سعید شحنی در سن  پنجاه  سالگی  بعد از مدت کوتاهی  مبارزه با سرطان از میان ما رفت.

تابستان بود که سعید با ارامش خبربیماریش   را دریافت کرد  و با همان روحیه اخرین ماههای زندگیش را با ما سخاوتمندانه  تقسیم کرد. با صمیمیت با ما به مرور گذشته و یاد اوری از  رفقا یش پرداخت. سربداران را پشتوانه افتخار امیزی در زندگیش میدانست این خاطرات  شعله امید اینده ای ازاد و برابر را در دلش روشن نگه داشته بود.

از یک خانواده کارگری در مسجد سلیمان بدنیا امد و با سازمان رزم خونین در سال 1358 به تشکیلات اتحادیه کمونیستها پیوست. او از فعالین دانش اموزی  بود و دربسیاری از فعالیت های انقلابی نقشی فعال داشت. در مباحث داخلی تشکیلات با قبول بحث اکثریت سازمان در شهریور سال 60  با عده ای دیگر از  رفقای   تشکیلات مسجد سلیمان به جنگلهای امل اعزام شد.   با سازمان یافتن در یکی از گروههای نظامی توانست با  روحیه ای شاد و باز، سختی ها  را تحمل  و  در بسیاری از درگیریهای نظامی نقش موثر داشته باشد. به سعید لر معروف شد چون اوازهای زیبای  لری ورد زبانش بود.

شبهایی که یاران سربدار دور اتش جمع میشدند و استراحت میکردند این سعید بود که با صدایی خوش نوای لرستان را  به جنگلهای شمال میاورد و میخواند.


ئاسمان ئوری گرفت تیره و تیره     کی دیه دو تا برار و یک بمیرن.

سالهای بعد همین را به یاد رفقای سربدارش دو برادر  کاک اسماعیل  و کاک محمد میخواند.

و بعد از قیام امل و عقب نشینی به جنگل  و درگیریهای متعدد درماههای بعد از ان  به اصفهان رفت. سال 1363 بعد از دستگیری بسیاری از رفقا از جمله رهبری تشکیلات  به المان امد . بعد از تمام کردن درسش در رشته الکترونیک به کانادا رفت و بعد از چندی در  کالج شهر ویکتوریا  به تدریس پرداخت.

سعید حساس ارام  ولی پر شور بود. مسائل را با نگاهی تیز میدید و با طنز خاص خودش  نظرش را بیان میکرد.

در طول این سالها دنبال کردن مسائل انقلاب از نکات عمده زندگیش بود. او بی عدالتی را برنمی تافت.  و براستی عاشق زندگی بود. یادش گرامی باد.

در  گذشت این عزیز را به همسرش  فمکه  دخترش تیام و سایر اعضای  خانواده  و دوستانش  تسلیت   میگوییم.


یاران  سعید

18 نوامبر 2013

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 به یاد رفیق سربدار سعید شحنی !
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2013-11-21
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در