Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ فوريه ۲۰۲۰                    
 
اعدام زبونانه جوانان کرد و بلوچ توسط جمهوری اسلامی محکوم است!

اعدام زبونانه جوانان کرد و بلوچ توسط جمهوری اسلامی محکوم است!

 

شب گذشته حبیب اله گلپری پور  جوان مبارز  کردی که از مهر ماه سال 1388 به اتهام فعالیت علیه رژیم و رابطه با گروههای سیاسی کرد در اسارت رژیم جمهوری اسلامی بود  در شهر ارومیه به دار آویخته شد و جان عزیزش را از دست داد.  وی که پس از حوادث سال 1388  تا کنون در زندان به سر می برد، با وجود  شرايط سختی که مزدوران رژيم برای زندانيان به وجود آورده اند بارها تحت شکنجه قرار گرفت و مدت های مدیدی را در زندان انفرادی به سر برد ولی تسلیم ددمنشی های رژیم قرار نگرفت.

هم زمان با این جنایت  خبر از اعدام  16 زندانی سیاسی بلوچ به انتقام کشته شدن 18 مزدور نیروهای رژیم در منطقه سراوان می رسد. این نه اولین جنایت رژیم است و نه آخرین آن.  کشور ایران زندان ملل است، ستم گری ملی یک رکن مهم این رژیم است و تا هنگامی طبقات استثمارگر در قدرتند  شاهد چنین جنایاتی خواهیم بود. جوانان بسیاری از خطه کردستان و بلوچستان و خوزستان در لیست اعدام قرار دارند و با هرتحرکی  از  این مناطق سرهایی بالای دار می رود.

به دنبال حوادث سراوان، روحانی، قهرمان "نرمش قهرمانانه"  از وزیر کشور خواست با تشکیل کمیسیون ویژه ای همراه با نیروی انتظامی به مقابله با "اشرار" بپردازند. از طرف دیگر دادستان  عمومی زاهدان گفت ما هشدار داده بودیم که اقدام مقابله به مثل خواهیم کرد! هر چه "نرمش قهرمانانه" در مقابله با غرب بیشتر می شود سرکوب و جنایت و اعدام و فقر  در داخل شدت بیشتری به خود می گیرد.

رژيم با توجه  به بحران اخير در خاورميانه می خواهد دست به جنايتهای ديگری در داخل بزند. بيشک اين جنايات نشان از اعلان ورشکستگی و درمانده گی رژيمی سرپا پوسيده است تا شايد چند صباحی ديگر به زندگی کثيف خود ادامه دهد. مبارزات ملل تحت ستم  برای رفع ستم ملی  يک بار ديگر نشان خواهد داد  که رژيم جمهوري اسلامي، آنچه را کاشته، برداشت خواهد کرد.

طرحها و نقشه های سبعانه رژيم که نشان از درمانده گی اوست نبايد بی پاسخ بماند و نمی ماند. ما کارگران، دانشجويان، زنان و جوانان را فرا می خوانيم که مراسم ياد بود حبیب اله گلپری پور و سایر  جانباختگان  را به محلی برای افشای جنايات رژيم بدل سازند. اين مبارزه بايد به صحنه مبارزه پر شور سياسی عمومی تبديل شود و تنها با يک انقلاب راستين و مستقل از امپرياليستها و مرتجعين  می توان به اين جنايات پاسخ در خور را داد. نقشه های شومی که جمهوری اسلامی در سر می پروراند بیش از هر زمانی نشانه شکنندگی این رژیم است. نشانه وقایع تکان دهنده و نبردهای خونینی است که در راهست. نبردهائی که باید قهر انقلابی سازمان یافته را برای تسویه حساب کامل با مرتجعین اسلامی در دستور کارخود قرار داده، نظام دولتی شان را سرنگون کرده  و برقراری جامعه ای فارغ از ستم و استثمار را هدف قرار دهد.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

زنده باد حق ملل در تعیین سرنوشت خویش!

زنده باد انقلاب!

زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

4 آبان 1392

2013-10-26

آدرس های اینترنتی حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

www.cpimlm.com

cpimlm@gmail.com

haghighat@sarbedaran.org

 https://www.facebook.com/cpimlm1380

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 اعدام زبونانه جوانان کرد و بلوچ توسط جمهوری اسلامی محکوم است!
 در تاريخ
 2013-10-26
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در