Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ فوريه ۲۰۲۰                    
 
در محکومیت قتل عام اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف

 

 

در محکومیت قتل عام اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف

تصاویر دهشتناک از کشتار اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف بار دیگر بیانگر ماهیت ارتجاعی نیروهای حاکم بر منطقه و جهانی است که در چنبره­ی قدرت های امپریالیستی، دولت ها و جریانات ارتجاعی و اسلام گرای بومی و منطقه ای گرفتار آمده است. پیکرهای غرق در خون، مغزهای متلاشی شده و صورتهای دریده شده زنان و مردانی که با دستهای بسته اعدام شدند افشاگر چهره جنایتکارانه مزدوران وابسته به رژیم جمهوری اسلامی و ارتش و پلیسِ دولت عراق است که نزدیک به یک دهه پیش با تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و متحدینش با شعار «الله واکبر» بر سر کار آمد.

توحش و سبوعیت این جنایت هولناک و بیانیه­ی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که بنا به ماهیت تاریخی و ایدئولوژیکش از دیدن قتل و قساوت به وجد و شعف می آید، معرف چهره واقعی دشمن است و دشواری راهی که پیش رو داریم و سندی است بر ضرورت عاجل تغییر بنیادین جهان از شّر تمامی طبقات و نیروهای مرتجع و جنایت کار. ضمن آنکه سکوت و مماشات آمریکایی ها و متحدینشان بار دیگر اثبات کرد که این فقط افعیِ جمهوری اسلامی نیست که کبوتر نمی زاید، بلکه افعیِ هیچ کدام از جناح های امپریالیستی نیز هیچگاه کبوتر نزاییده و نخواهد زایید.

محکوم کردن این جنایت و فجایع دیگری که امروز در سراسر منطقه از سوریه و مصر تا عراق و بحرین و یمن با بازی گردانی دولتها و جریانات اسلام گرا، امپریالیستی و بورژوایی در حال وقوع است حداقل کاری است که نیروهای انقلابی و کمونیست باید انجام دهند، اما آنچه که بیش از پیش طلب می شود همانا ضرورت سرنگونی تمام عیار مرتجعین و بر ساختن جهان و جامعه ای بنیاداً متفاوت و نوین است.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)

شهریور 1392

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 در محکومیت قتل عام اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف
 در تاريخ
 2013-09-03
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در