Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹                    
 
درود بر موج نوين مبارزات توده اي

درود بر موج نوين مبارزات توده اي

 

سال 1383 را به سال تعيين تكليف با جمهوري اسلامي بدل كنيم!

 

درود بر معلمان مبارز كه با اعتصاب سراسري شان بر روحيه همبستگي در ميان مردم دميدند!

درود بر كارگران دليري كه به اشكال گوناگون پرچم مقاومت در مقابل زور گوئي هاي جمهوري اسلامي و سرمايه داران را برافراشته اند!

درود بر زنان شجاعي كه با برگزاري هشت مارس به اشكال مختلف  ارزشهاي اسلامي و مردسالارانه را به مصاف طلبيدند!

درود بر خلق كرد كه با تظاهراتهاي توده اي قدرتمند، نفرت خود از جمهوري اسلامي را بعنوان عامل اصلي تفرقه و ستم گري ملي نشان دادند!

درود بر شورش دلاورانه مردم فريدونكنار كه مبارزات قهر آميز چند روزه آنان تبلور  خشم فروخورده مردم سراسر كشور بود!

درود بر جوانان مبارز كه چهارشنبه سوري را به صحنه اعتراض سياسي و جنگ و گريزهاي خياباني و گوشمالي مزدوران رژيم بدل كردند!

 

موج مبارزاتي نويني در گوشه و كنار كشور به اشكال گوناگون براه افتاده است. موج نويني كه اقشار و طبقات مختلف را در برگرفته و عرصه را بر گردانندگان جمهوري اسلامي تنگتر كرده است.

اين موج را سر بازايستادن نيست. اين موج پس از شكست مفضتحانه انتخابات مجلس هفتم آغاز گشته است. ديگر باورهائي چون اصلاح رژيم از درون در ميان مردم خريداري ندارد. باورهاي ورشكسته اي كه توسط جلادان عوامفريب دو خردادي و بزدلان ملي مذهبي تبليغ مي شد.

در اين موج مردم پرشورتر، بي مهاباتر و متحد تر و قدرتمندتر از گذشته به سنگرهاي ارتجاع يورش مي برند. ناشكيبائي در تحمل ظلم، نافرماني هاي توده اي، سركشي هاي معترضانه، و نبردهاي قهر آميز خياباني همه و همه بيانگر روحيه انقلابي جديدي است كه در ميان مردم پا گرفته و در حال گسترش است. اين روحيه حاصل تلاشها، فداكاريها و از جان گذشتگي هاي مردم در سال گذشته است.

سال 1382 ، سال سرفرازي و غرور مردم ايران است. سالي كه با خيزشهاي قهرمانانه شبانه خرداد و تير، با اعتراضات و اعتصابات گسترده دانشجوئي و كارگري و شورشهاي قهري در شهرها و شهركهاي ايران رقم خورده است. سالي كه سمت و سوي تحولات سياسي بيش از هر زمان ديگر به حضور مردم معترض در خيابان گره خورده است. مردمي كه در يافته اند كه معني هر لحظه از تداوم عمر جمهوري اسلامي به معناي فقر و فلاكت بيشتر، بدبختي و مصيبت بيشتر، فروپاشي بيشتر جامعه و خونريزي بيشتر از پيكر شان است. مردمي كه بيش از گذشته دريافته اند چشم اميد بستن به جنگ زرگري دو جناح حكومتي، يا امپرياليسم آمريكا به عنوان منجي،  بي اعتمادي به نيروي خويش است.

مردمي كه بيش از گذشته به نيروهاي كمونيست و انقلابي پيشرو و مترقي نشان داده اند كه:

توده ها اهرم سيل و رعد و توفانند

توده ها باروت اند

توده ها منتظر شعله شمعي هستند

باشد تا سال جديد نيروهاي پيشاهنگ كمونيست بيش از پيش به وظايف انقلابي خود عمل كنند، شراره هاي آگاهي كمونيستي را در گوشه و كنار كشور بپراكنند، بذرهاي تشكل انقلابي را در خاك مساعد بكارند و انقلاب مسلحانه توده اي را تدارك ببينند.

 

مرگ بر جمهوري اسلامي و اربابان امپرياليستش!

برافراشته باد پرچم ظفر نمون جنگ خلق!

زنده باد انقلاب! زنده باد كمونيسم!

 

حزب كمونيست ايران (ماركسيست _ لنينيست _ مائوئيست)

اول فروردين 1383

 

آدرس پستي:  POSTFACH  900211  ,51112 KOLN , GERMANY

تارنماي حزب كمونيست ايران (م ل م) : WWW.SARBEDARAN.ORG

پست الكترونيكي: Haghighat@sarbedaran.org

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 سال 1383 را به سال تعيين تكليف با جمهوري اسلامي بدل كنيم! درود بر موج نوين مبارزات توده ای
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2004-03-20
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در