Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹                    
 
قطع¬نامه راه¬پیمایی زنان در

قطع­نامه راه­پیمایی زنان در

 

تاریخ 04- 08 مارس 2006

 

 

 

ما زنان و مردان د راینجا گرد آمده ایم تا به 27 سال سرکوب سیستماتیک دولتی علیه زنان طبق قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی توسط مرتجعین اسلامی حاکم بر ایران اعتراض کنیم.

 

ما زنان و مردان در اینجا گرد آمده ایم که اعلام کنیم؛ بیش از 27 سال است که زنان ایرانی در برابر این قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی مقاومت و مبارزه کرده و هرگز به آن تن نداده اند.

امروز ما اینجا هستیم که صدای مبارزات آنان را به گوش شما انسان های آزاده برسانیم.

در شرایطی در اینجا گرد آمده ایم که جمهوری اسلامی ایران، جامعه را به ورطه نابودی، فقر و فلاکت، اعتیاد  و تن­فروشی کشانده است. ایران را به زندانی بزرگ برای زنان و مردان بدل کرده است. سرکوب زنان و تحمیل هرگونه موقعیت بردگی به آنان موجب شده که هر روزه ده­ها زن که در­اوج ناامیدی و رنج دست به خودکشی و خودسوزی بزنند. آنان جامعه را در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسوی اضمحلال وانحطاط کشانده اند.

امروز رژیم جمهوری اسلامی در اوج ورشکستگی و از دست دادن مشروعیت سیاسی خود، موضوع تسلیحات هسته ای را بعنوان  وسیله ایی برای مماشات با دولت های جهان بوش قرار داده تا از این طریق هم به حیات نظام ارتجاعی  خود بیفزاید و بار دیگر با بهانه دشمن خارجی  نارضایتی و خشم مردم را فرونشاند.

ما زنان و مردان در شرایطی در اینجا گرده آمده ایم، که مرتجعین حاکم بر جهان و دول ارتجاعی منطقه خاورمیانه از جمله ایران، مردم این منطقه را  به بهانه "دمکراسی" ما را در مقابل انتخاب بین سیاهچال های جمهوری اسلامی ایران یا  زندان های ابوقریب قرار داده اند.

در شرایطی در اینجا گرد آمده ایم  که جنگ طلبان و متجاوزین حاکم بر جهان هم چنان بر طبل جنگ می کوبند و می خواهند همان بلایی را بر سر مردم ایران بیاورند که بر سر مردم افغانستان و عراق آورده اند. طی تجاوز نظامی به این کشورها صدها هزار نفر جان باختند، هزازان نفر بی خانمان شدند ، بسیاری شهرها تبدیل به مخروبه شدند ، و بسیاری از منابع تولیدی نابود شدند، بطوری که کشوری مثل عراق در حال اضمحلال است. و هنوز ماشین جنگی آمریکا و دولت های متحد اش دست از از خونریزی و کشتار نکشیده­اند. و به یاری دست نشاندگان بومی­اشان تا کنون تعدادی از زنان در افغانستان سنگسار شده­اند.

ما  زنان ایران انتخاب خود را کرده ایم. نه به بوش! نه به قدرتهای بزرگ دیگر!  و نه به نوکران سابق آنان در خاورمیانه!

ما در اینجا گرد آمده ایم تا این انتخاب را به نمایش بگذاریم.

ما خواهان:

جدایی دین از دولت و کوتاه شدن دست مذهب از کلیه شئونات زندگی زنان و کلیه مردم هستیم!

 

حذف کلیه ارزش­های دینی از آموزش و پرورش، قوانین و دولت هستیم!

 

لغو کلیه قوانین نابرابر علیه زنان هستیم!

 

لغو کلیه مجازات های اسلامی علیه زنان هستیم!

 

آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هستیم!

 

آزادی بی قید و شرط همه کارگران دستگیر شده در اعتصابات اخیر هستیم!

 

قطع اخراج زنان پناهجو به کشورهایی هستیم که بدلیل جنسیت شان مورد سرکوب و پیگرد دولتی هستند!

 

لغو فوری کلیه حکم های اعدام و سنگسار همه زنان که هم­اکنون در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند،هستیم!

 

محاکمه و مجازات کلیه کسانی هستیم که در کشتارهای بزرگ سیاسی و قتل های زنجیره ای آمر و عامل بوده اند.

 

محاکمه و مجازات علنی کلیه کسانی که در تجاوز و قتل صدها زن دست داشته­اند، هستیم!. 

 

ما با خواسته های خود در این راهپیمایی  بار دیگر انتخاب خود را که جهانی دیگر است اعلام می کنیم!

 

ما همراه با همه مردم ستمدیده و آزادیخواه، جهانی دیگر خواهیم ساخت.

 

کارزار زنان علیه کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی

 

4 تا 8 مارس 2006

 www.karzar-zanan.com    karzar2005@yahoo.com

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 قطع­نامه راه­پیمایی زنان
 نوشته
 کارزار زنان علیه کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی
 در تاريخ
 2006-03-08
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در