Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ ژوئن ۲۰۲۰                    
 
فراخوان

فراخوان

حمایت از مبارزات مردم ایران و مبارزه با جمهوری اسلامی!

دیدار در مقابل سازمان ملل متحد!

 

در شرایطی که جمهوری اسلامی در بی ثباترین دوران تاریخ موجودیت خویش بسر میبرد، رئیس جمهور منتصب باند کودتاچی برای بقای حکومتش به سازمانی (ملل متحد!) دعوت شده است، که چشم خود را بروی شکنجه و اعدام، جنایت و تجاوزات جنسی پاکترین جوانان، زنان و مردان مبارز ایران، روشنفکران انقلابی کمونیست وانقلابیون در سه دهه از تاریخ مبارزات مردم ایران بسته است.

در شرایطی که مردم جهان با شوق، امید و نگرانی فراوانی شاهد به خیابان آمدن و به تحقیر گرفتن قمه بدستان و هفت تیرکشان لباس شخصی بسیج و سپاه از طرف زنان و جوانان نسل نوین مبارزین ایران هستند،  احمدی نژاد می خواهد وانمود کند که همه چیز تحت کنترل است و چای نگرانی نیست. احمدی نژاد به "سازمان ملل" می آید تا رسما به اربابان جهان بگوید که دروازه های ایران بیش از همیشه به روی نفوذ عمیقتر و گسترده تر سرمایه های خارجی باز است تا هر چه می خواهند کارگران و زحمتکشان و مردم ایران را استثمار و سرکوب  کنند و منابع طبیعی کشور را به یغما ببرند.

در روزهای حضور احمدی نژاد چشم بسیاری از مردم دنیا، خاصه مردم ایران، به نیویورک دوخته خواهد شد. توده های مردم ایران با اشتیاق اخبار را دنبال خواهند کرد تا ببینند جوانان، زنان و ایرانیان خارج از کشور و ترقیخواهان در آمریکا و نیروهای اپوزیسون چه می کنند؛ چگونه صدای مقاومت آنان را به گوش جهانیان می رسانند. باشد که اعتراض وسیع ما همراه با سایر نیروهای مترقی خارجی و انترناسیونالیست آسمان نیویورک را روشن کند و به همه آزادیخواهان و ستمدیده گان الهام بخشد.

ما هواداران حزب کمونیست ایران ( ماکسیست- لنینیست - مائوئیست) در آمریکای شمالی  بخاطر پشتیبانی از موج مبارزات اخیر مردم ایران در جهت سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی برای شرکت در تظاهرات ایرانیان مقیم آمریکا و سایر کشورها در برابر ساختمان سازمان ملل متحد به نیویورک خواهیم رفت تا  بخشی از بلوک حمایت انترناسیونالیستی از مبارزات مردم ایران را سازمان دهیم.

رفقا و دوستان مبارز، عکس عزیزان، دوستان و رفقائی که طی سی سال حاکمیت این رژیم  جانباخته اند را با خود به تظاهرات بیاورید.

 

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی ایران!

زنده باد مبارزات قهرمانانه مردم ایران!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

درود به زنان و مردان مبارز ایران که  برای جهانی نوین میرزمند!

نه به حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل و هر گونه دخالت امپریالیستها در  ایران!

زنده باد انقلاب!

 

هواداران حزب کمونیست ایران( مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) آمریکای شمالی

15 سپتامبر2009

روزهای چهارشنبه 3 2 سپتامبر و پنجشنبه 24 سپتامبر ساعت 10 صبح

محل تظاهرات:

DAG HAMMARSKJOLD Plaza

First Ave. & 47th Street, Manhattan, New York

برای اطلاعات بیشتر  لطفا با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید

917- 776-4927 or 770-846-9406

 

برای انجام وظایف انترناسیونالیستی خویش از تمامی دوستان و رفقا دعوت میکنیم که در فوروم سپتامبر 23 ساعت

30: 7 شب-  که به ابتکار کتابخانه انقلاب سازمان یافته شرکت کنیم . (در اسرع وقت مکان آن به اطلاع علاقه مندان خواهید رسید) موضوع بحث این فوروم: ایران- پشتیبانی از مبارزات بحق مردم ایران علیه رژیم  ارتجاعی  جمهوری اسلامی ایران می باشد!

نه به حمله آمریکا یا اسرائیل و هرگونه تجاوز و دخالت امپریالیستها علیه ایران!

سخنرانان شامل:

. لاری اورست، نویسنده کتاب"نفت، قدرت و امپراطوری" و تحلیلگر مجله انقلاب، ارگان حزب کمونیست انقلابی

  آمریکا می باشد..

.  یک زن کمونیست انقلابی و زندانی سیاسی سالهای 1983 تا 1991 که شاهد کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی

   بود.

. يک انقلابی کمونیست از ایران در تبعید.

آن ها در مورد علل ریشه ای بحران کنونی و مقاومت در ایران و امکان پذیر بودن بدیل و راه حل متفاوت و مختلفی در ضدیت با تئوکراسی اسلامی و امپریالیسم غرب سخن خواهند گفت.

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 فراخوان حمایت از مبارزات مردم ایران و مبارزه با جمهوری اسلامی! دیدار در مقابل سازمان ملل متحد!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2009-09-15
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در