Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   سه-شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ می ۲۰۲۰                    
 
فراخوان

فراخوان

 

مردان و زنان آزادیخواه!

 

در راهپیمائی "کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان" شرکت کنید!

 

پرچم رهائی زنان را در دست گیرید!

 

از مبارزه سازش ناپذیر زنان انقلابی حمایت کنید!

 

صف قدرتمندی در مقابل ارتجاع و امپریالیسم سازمان دهید!

 

بار دیگر زنان "کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان" با سازماندهی آکسیونهای مختلف و راهپیمائی مرکزی در شهر لاهه هشت مارس روز جهانی زن را  گرامی می دارند.

ما از همگان می خواهیم که فعالانه در آکسیونها و راهپیمائی مرکزی کارزار زنان شرکت کنند.

راهیپیمائی پنج روزه سال گذشته کارزار زنان نقش موثری در افشای مرتجعین جمهوری اسلامی و امپریالیستهای جنگ طلب داشت؛ شور و تحرکی بی سابقه به جنبش زنان در خارج از کشور بخشید و امیدواری انقلابی و اتحادی رزمنده را به نمایش گذاشت. 

باشد تا بار دیگر خیابانهای شهر لاهه (دن هاگ) در کشور هلند شاهد عزم و مبارزه جوئی و همبستگی جهانی زنان باشد.

این راهپیمائی در شرایط حساس کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نه تنها بیان مبارزه و مقاومت زنان ایرانی در مقابل رژیم زن ستیز و ارتجاعی جمهوری اسلامی است. بلکه تقویت کننده قطب انقلابی در جامعه ایران و در میان جنبشهای ضد جنگ در اروپا است.

قطب انقلابی که مردم بیش از هر زمان دیگری، برای مقابله با رژیم اسلامی و دسایس امپریالیستها  بدان نیاز دارند.

قطب انقلابی که قاطعانه برای سرنگونی رژیم اسلامی مبارزه کند و همچنین در مقابل طرحهای جنایتکارانه امپریالیستی ایستادگی کند.

قطبی که جامعه انقلابی و نوینی را نوید دهد که بر سر لوحه آن آزادی زن و مبارزه با هر شکل از مرد سالاری حک شده باشد.

بدون شک شرکت فعال شما در این راهپیمائی به تقویت جنبش آزادیخواهانه زنان ایران یاری می رساند. به بخش رادیکال و سازش ناپذیر جنبش زنان کمک می کند که بتوانند قدرتمندانه تر در مقابل  طرحها و ترفندهای امپریالیستها و مرتجعین اسلامی ایستادگی کنند.

باشد تا  هم دل و همصدا در این راهپیمائی فریاد زنیم:

نه به ارتجاع نه به امپریالیسم! ما خواهان جهان دیگریم و  آنرا خواهیم ساخت!

 

زنجیرها را بگسلیم! خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی در راه انقلاب رهاکنیم!

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست)

اول مارس 2007

  

برای آگاهی بیشتر از فعالیت های کارزار زنان و تظاهرات 8 مارس در شهر لاهه به سایت زیر مراجعه نمایید.

www.karzar-zanan.com

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 فراخوان در راهپیمائی "کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان" شرکت کنید!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2007-03-01
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در