Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ ژوئن ۲۰۲۰                    
 
تا زمانی كه جمهوری اسلامی پا برجاست خونریزی از پیكر مردم ادامه خواهد یافت

تا زمانی كه جمهوری اسلامی پا برجاست خونریزی از پیكر مردم ادامه خواهد یافت!

 

 بار ديگر جمهوری اسلامی دست به جنايت زد. دو تن از زندانيان سياسی اعدام شدند. جلادان رژيم، علی صارمی زندانی سياسی دهه شصت را به جرم همراهی با مجاهدين و علی اكبر سيادت را به جرم جاسوسی برای دولت اسراييل در سحرگاه هفتم دی ماه به دار آويختند.

اتهام به جرائم واهی همواره از شگردهای كثيف جمهوری اسلامی برای سركوب مردم بوده و هست. هدف اين اعدامها چيزی جز ارعاب مردم نيست. جنايتكاران حاكم هر بار بر مبنای ملاحظات سياسی و امنيتی خود بخشی از جامعه را نشانه می گيرند. برای ارعاب توده های تحتانی هفته ای نيست كه چند نفر را تحت عناوين مختلف اعدام نكنند. در 29 آذر، 11 جوان بلوچ را در زاهدان اعدام كردند. برای ارعاب مردم كردستان داس مرگ را به حركت در آورده و  سعی كردند حكم اعدام حبيب الله لطيفی را به اجرا در آورند. خوشبختانه با مبارزه شورانگيز مردم سنندج عقب نشستند.

هيچيك از اين اعدامها نشانه قدرت گردانندگان اين نظام خون آشام نيست. اين اعدامها نشانه ضعف و استيصال شان است. جمهوری اسلامی در چنبره تضادها و مشكلات لاينحل خود گير كرده و بر سر و روی مردم چنگ می اندازد. سران سياسی امنيتی جمهوری اسلامی بهتر از هر كسی می دانند كه در چه شرايط شكننده ای بسر می برند و هر آن می توانند با فروپاشی و سقوط  روبرو شوند يا همچون سال گذشته با خشم توفنده مردم مواجه شوند، بويژه در زمانی كه تحت عنوان «هدفمند كردن رايانه ها» می خواهند سخت ترين رياضت كشی را بر كل جامعه اعمال كنند.

آنان با اينگونه اعدامها نشان دادند كه انتخاب خود را كرده اند؛ برای حفظ قدرت خود حاضرند به هر اقدام كثيف و جنايتكارانه ای دست يازند. 

سئوال اين است آيا مردم ما نيز انتخاب خود را كرده اند؟ آيا دريافته اند كه بدون مبارزه ای قاطعانه و سازش ناپذير نمی توانند اين رژيم را به عقب رانند؟ بدون نبردی از جان و آگاهی مايه گرفته قادر به سرنگونی اين حكومت قرون وسطايی نيستند؟ آيا دريافته اند كه می توان با تكيه به نيروی خود و استقلال از هر قدرت ارتجاعی داخلی و خارجی مبارزه خود را به پيش برند؟ و هرگونه توهم را نسبت به جناحی از سركوبگران كه از قدرت رانده شده اند و امروزه خواب «دوران طلايی خميني» را می بينند، بدور اندازند. نسبت به كسانی كه يد طولايی در سركوب مردم به اتهام «محاربه، جاسوس،منافق، مفسد فی الارض و كمونيست» داشته اند.

نظام جمهوری اسلامی  بر پايه خونريزی گسترده از پيكر مردم ساخته و پرداخته شد. اعدام و جنايت در ذات اين نظام است. فقط با  انقلاب است كه می توان اين ماشين دهشت را از كار انداخت و به حساب هر قطره خونی كه رژيم از پيكر خلق جاری كرده رسيدگی كرد.  تنها با مقاومت آگاهانه و سازمانيافته و پيشبرد مبارزه بر مبنای سرنگونی كليت اين نظام جهنمی است كه می توان دشمن را به عقب راند. ليست محكومين به اعدام در نظام جمهوری اسلامی پايانی ندارد. هر آن امكان به دار آويختن مبارزين ديگری نيز هست. وقت تنگ است! بايد مبارزه قدرتمند و سراسری را برای حفظ جان فرزندان خود سازمان دهيم. به هر طريق ممكن و در هر مكانی بايد اين جنايتهای زبونانه را افشا كنيم و مردم را ميدان آوريم.

در شرايط كنونی، خارج از كشور می تواند نقش مهمی در برانگيختن مردم ايران و جهان عليه اين اعدامها ايفا كند. صحنه های پرشور و رزمنده ای كه در اعتراض به اعدام فرزاد كمانگر صورت گرفت نشانه ظرفيت قدرتمندی است كه ميان مبارزان خارج از كشور موجود است. بايد آن اتحاد و همبستگی را دوباره به ميدان آورد و اعتراضات گسترده تری را سازمان داد.

خطاب ما بطور مشخص به آن دسته از جوانان مبارزی است كه طی يكسال گذشته مجبور به ترك كشور شده اند، آنان می توانند و بايد در پيشاپيش اين اعتراضات قرار گيرند و زمين و زمان را برای دفاع از جان بهترين فرزندان مردم بهم ريزند.

گرامی باد خاطره زندانيان جانباخته!

مرگ بر جمهوری اسلامي!

حزب كمونيست ايران (م - ل-  م)  هشتم ديماه 1389

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 تا زمانی كه جمهوری اسلامی پا برجاست خونریزی از پیكر مردم ادامه خواهد یافت!
 نوشته
 52 ط­ظ‚یظ‚طھ
 در تاريخ
 2011-01-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در