Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ ژوئن ۲۰۲۰                    
 
تهاجم سازمان يافته و فاشيستی نيروهای دولتی عليه مهاجران و زحمتکشان افغانستانی را در هم شکنيم

تهاجم سازمان يافته و فاشيستی نيروهای دولتی عليه مهاجران و زحمتکشان افغانستانی را در هم شکنيم!

 

همين چندی پيش بود که ورود مهاجران و زحمتکشان افغانستانی به پارکی در اصفهان ممنوع شد، هنوز فاجعه کشتار ده ها  پناهجوی افغانی در مرز ترکيه رعشه بر اندام هر انسان آزاده می اندازد و هنوز در گوش ها طنين انداز است. حال می شنويم که  تحت عنوان قتل يک دختر 18 ساله در شهر يزد نيروهای امنيتی رژيم و ارازل و اوباشش به محله های زحمتکشی افغانستانی ها که  از کمترين امکانات رفاهی  برخوردارند هجوم برده اند، منازل فقيرانه شان را به آتش کشيده و تخريب کرده اند، آنان را به انتقام خون يک دختر که خود قربانی همين  نظام مرد سالار و شوونيست  است به خاک و خون کشيده اند. هم زمان طی روزهای گذشته رسانه های رژيم از "ممنوعيت ارائه خدمات و مواد غذايی به اتباع بيگانه غير مجاز" در استان فارس خبر می دهند. دولت، مغازه ها، نانوايی ها، سوپر مارکت ها و مراکز فروش مايحتاج روزانه را موظف کرده است که به اين «اتباع بيگانه ی غير مجاز» چيزی نفروشند و  در صورت عدم رعايت اين طرح، محل کسب شان پلمب و جريمه خواهد شد. اين طرح ياد آور سياست های  فاشيستی  دولت هيتلر نسبت به يهودی های آلمان  در دوران جنگ جهانی دوم (1939-1945) است.  فردا شاهد آن خواهيم بود که دولت آنان را مجبور کند که به شکلی افغانستانی بودن خود را مشخص کنند – همان طور که فاشيست های نازی در آلمانِ هيتلری، يهودی ها را مجبور به اين کار می کردند. همه اين اعمال سازمان يافته ی دولتی گواه روشن يک سری  عمليات سازمان يافته حکومتی  عليه خواهران و برادران افغانستانی ما می باشد.

اين گونه اعمال  بايد از طرف همه کسانی که بندی با اين رژيم ندارند به شدت محکوم شود و با دفاع از زحمتکشان افغانستانی که بخشی جدائی ناپذير از طبقه کارگر، زحمتکشان و خلق های تحت ستم ايران هستند جواب درخوری به رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی و نيروهای سرکوب گرش  دهند. رژيمی که بيشرمانه افغانستانی های مقيم ايران را «اتباع بيگانه ی غير مجاز» می خواند، خود بيگانه ترين وغيرمجازترين نهاد موجود در ايران است و بيش از سی سال است که پرولتاريا و مردم زحمتکش ايران در گير و دار سرنگونی اين رژيم فاشيستی هستند.

 رژيم با اتخاذ اين اعمال جنايت کارانه می خواهد بين خود و مردم پلی بسازد و خود را از زير تيغ مبارزات مردم کنار کشد و به اين طريق با قربانی کردن زحمتکشان افغانستانی آنان را مسبب بحرانی که  بود و نبودش را رقم می زند، معرفی کند.

مهاجران افغانستانی به آشکارترين شکل تحت ستم شوونيسم ايرانی قرار دارند و از ستم ملی رنج می برند.  کارگران افغانستانی از دهه  پنجاه در ايران تحت شديدترين شرايط کاری با بی حقوقی استثمار می شوند. از بی حقوقی کامل سياسی و اجتماعی در رنجند؛ در معرض دستگيری و اخراج دائمی قرار دارند. مهاجران افغانستانی بخشی از پرولتاريای ايران هستند که در سرنگونی اين رژيم مذهبی و شوونيست منافعی عميق دارند و بايد کاری کنيم که در صف اول مبارزه برای دفن اين رژيم  قرار گيرند. در اين صورت انقلاب آينده انقلابی عميقا انترناسيوناليستی و اجتماعی خواهد بود. دولت انقلابی آينده ايران تحت رهبری نيروهای انقلابی و کمونيست  به همه قوانين سرکوبگرانه عليه کليه کسانی که در خاک ايران به سر می برند پايان خواهد داد. همان طور که در برنامه حزب ما آمده است: «حقوق پايه ای سياسی و اجتماعی آنان، از جمله حق شهروندی، حق کار، حق تحصيل، حق شناسنامه، حق ازدواج با ايرانی تباران وکليه حقوقی که هر تبعه ايرانی از آن برخوردار است را به رسميت خواهد شناخت.»

کليه ی نيروهای چپ و کمونيست، نهادها و افراد آزاديخواه در داخل و خارج از کشور بايد به هر طريق ممکن به مقابله با اين اعمال جنايتکارانه و سازمان يافته  برخيزند و جواب درخور را به  مزدوران رژيم و ارازل و اوباشش بدهند!

حزب کمونيست ايران ( م- ل- م) - 13خرداد1391

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 تهاجم سازمان يافته و فاشيستی نيروهای دولتی عليه مهاجران و زحمتکشان افغانستانی را در هم شکنيم!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2012-08-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در