Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ ژوئن ۲۰۲۰                    
 
در باره اعتراضا ت ضد رژیم در آذربایجان

 

در باره  اعتراضا ت ضد رژيمي در آذربايجان !

 

مدتي پس از چاپ کاريکاتوري شووينيستي در  روزنامه دولتي  "ايران" موجي از اعتراض  و تظاهرات ابتدا در دانشگاهها و سپس در شهرهاي آذربايجان براه افتاد.  در شهر تبريز طي شب گذشته (اول خرداد) جوانان ، زنان و توده هاي مردم به مظاهر نظام حمله کردند و دهها بانک و اداره دولتي و خودروهاي نظامي را به آتش کشيدند. تا کنون يک نفر کشته، چندين نفر زخمي و دهها نفر دستگير شده اند. در آذربايجان و خاصا تبريز حکومت نظامي اعلام نشده برقرار شده است.

پس از ادامه اين اعتراضات مقامات رژيم به دست و پا افتادند و فوري لغو موقت روزنامه ايران  از سوي هيات نظارت بر مطبوعات  و دستگيري سردبير و طراح کاريکاتور را اعلان کردند و ساير مقامات حکومتي و محلي با صدور اطلاعيه هاي پي در پي مردم را به آرامش دعوت کردند. جريان ضد انقلابي نهضت آزادي  که هميشه در برابر اعتراضات توده اي کاسه داغ تر از آش مي شود با صدور بيانيه هايي  به مردم هشدار داد که دشمن در پشت مرزها کمين کرده و از مردم آذربايجان خواست كه وحدت ملي را خدشه دار نکنند. جبهه مشارکت ارتجاعي هم به مردم آذربايجان فراخوان داد كه روزنامه ايران را تحريم کنند!

 

ايران زندان ملل است!  ستم ملي از زمان حکومت رضا شاه تا کنون بي وقفه عليه ملل مختلف در ايران اعمال مي شود. اين ستم يک رکن مهم دولت ارتجاعي در ايران است. اينکه جرياناتي ارتجاعي در درون اين ملل دست به بهره برداري از اين اوضاع مي زنند توجيه گر اين ستمگري شنيع نيست. اين نظام حرص و آز كه بزرگترين هنرش ابداع و اختراع انواع  و اقسام ستمگري و روابط برده وار است بايد سرنگون شود.

 

پرولتاريا و پيشاهنگان كمونيست اين طبقه پيگيرترين مبارزان ضد ستمگري ملي اند. برنامه كمونيستي پرولتاريا براي جامعه آتي كه در برنامه حزب كمونيست ايران (م ل م) مدون شده است برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت ( تا حد جدايي کامل و تشکيل دولت مستقل‏) براي تمامي ملل ستمديده ساکن ايران است. تنها با ايجاد دولتي انقلابي و اتحاد داوطلبانه و آگاهانه  ملل در کنار يکديگر ميتوان به اين بي عدالتي كه يكي از منابع عقب ماندگي كليت جامعه ماست پايان داد.

 

 زنده باد حق تعيين سرنوشت تا جدايي کامل و تشکيل دولت مستقل براي تمامي ملل ستمديده ايران!

مرگ بر رژيم جمهوري اسلامي ايران!

زنده باد انقلاب!

زنده باد کمونيسم!

 

حزب کمونيست ايران( مارکسيست- لنينيست- مائوئيست)

2 خرداد 1385

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 در باره اعتراضات ضد رژيمي در آذربايجان!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2006-05-23
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در