Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   سه-شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
ارتش خلق نپال خلع سلاح نخواهد شد

ارتش خلق نپال خلع سلاح نخواهد شد

 

اخيراً مطلبی ، تحت عنوان  " خلع سلاح ارتش خلق و شرکت مائوئيستها در دولت جديد نپال "  درنشريه پيام فدايی در رابطه با وقايع نپال و حزب کمونيست  ( مائويست ) درج شده ، که نه تنها حاوی اطلاعات نادرست ، غلط و جعلی می باشد ، بلکه کينه و عداوت آنارشيستی- شبه ترتسکيستی نويسنده به حزب کمونيست (م) نپال  نيز در آن کاملاٌ مشهود و آشکار می باشد . اينکه ، آيا اين کينه و عداوت  نويسنده به حزب کمونيست (م) نپال است ، که باعث ارائه اطلاعات غلط و جعلی  شده، و يا اطلاعات غلط و جعلی است، که سبب کينه نويسنده به اين حزب شده ؟  امری است که هدف اين مطلب نمی باشد .

خانم " روناک مدائن " ، نويسنده عنوان فوق، با چسباندن يک  خبر غلط  وجعلی ( خلع سلاح و انحلال ارتش خلق توسط حزب کمونيست مائوئيست نپال ) به يک خبرواقعی منتشر شده (آغاز مذاکرات حزب کمونيست (م) نپال با دولت جديد ، جهت برگذاری انتخابات مجلس موُسسان ) اوج بی خبری خود را از وقايع نپال و مواضع حزب کمونيست (م)  و بی مسوليتی در خبر رسانی را نشان داده است. با مراجعه به روزنامه های منتشر شده در نپال و اسناد منتشر شده از طرف حزب کمونيست (م) مشاهده می شود که " حفظ ارتش خلق و سازمان نظامی آن " بر خلاف جعليات

بی پايه و اساس نوشته " مدائن" ، از اصول غير قابل تغيير حزب کمونيست (م) نپال می باشد . پراچاندا رهبر حزب کمونيست (م) بارها اعلام کرده است، که ارتش خلق، تنها  نيروی ممکن است که در مقابل ارتش ضد مردمی نپال تعادل قوا را به نفع مردم در مقابله با ارتجاع حفظ کرده است. پراچاندا و تيم مذاکره کننده حزب کمونيست نه تنها با خلع سلاح و انحلال ارتش خلق موافقت نکرده اند، بلکه در شرايط مشخص کنونی تاکتيک تحميل پذيرش آن  به ارتجاع  و نيروهای بينابينی را  در دستور کار خود قرار داده اند . در اين رابطه  طرحی را ارائه داده اند که عبارت است از " استقرار ارتشهای دو گانه خلق و ضد خلق در پادگانهای خود و ممانعت از انجام هر گونه عمليات ، در طول برگذاری انتخابات مجلس موسسان و نظارت نماينده سازمان ملل بر اجرای آن " . اين است آن بخش خبرواقعی که " روناک مدائن " غير مسولانه آنرا از خبر حذف کرده و به جای آن خبر جعلی  " موافقت   حزب کمونيست (مائوئيست) با خلع سلاح و انحلال  ارتش  خلق "  را  به خبر مذاکرات  حزب کمونيست (م)  و دولت موقت  چسبانده           است. چسباندن دروغ وجعليات به واقعيت و حذف بخشی از آن ، ازشگردهای هميشگی رويزيونيستها و ترتسکيستها بوده است ، که  " مدائن " از اين شگرد بصورت ناشيانه در مطلبش استفاده کرده است. اين طرح  ، در شرايط مشخص کنونی ، در خدمت تکامل انقلاب دمکراتيک نوين نپال می باشد. چراکه اولاً : تحميل  پذيرش اين طرح به دولت موقت به عبارتی به معنی تحميل  پذيرش واقعيت ارتش  خلق و حاکميت آن( بر بخش وسيعی از نپال )  به ارتجاع  و نيروهای  بينابينی  می باشد، که  در اين شرايط  ، تاکتيکی  است    هوشمندانه، صحيح و در خدمت تکامل انقلاب . چرا که هر چند قطبهای دوگانه خلق و ضد خلق  ( انقلاب و ضد انقلاب ) در جامعه نپال شکل گرفته است، وقطب خلق (انقلاب ) تحت رهبری حزب کمونيست (م) گامهای اساسی را در جهت کسب قدرت سرتاسری برداشته است ، ولی ايجاد  انشعاب  در نيروهای بينابينی و جذب پايه اجتماعی آن  در شرايط مشخص کنونی و تحميل انزوای هر چه بيشتر به ارتجاع ، از اهداف مهم تاکتيکی حزب کمونيست (م) نپال می باشد ، و تاکتيک فوق در خدمت اين مهم قرار می گيرد. تنها ، کسانی  که  توان  فهم  درک  اين  تاکتيک را  نداشته باشند  به  جعليات پناه می برند. دوماً : نظارت سازمان ملل به اجرای اين طرح ( ماندگاری ارتشهای دوگانه در پادگانها در طول انتخابات ) به  معنی پذيرش واقعيت ارتش خلق ودر نتيجه حاکميت آن از جانب سازمانهای بين المللی می باشد ، واين هم يک پيروزی ديپلماتيک در عرصه بين المللی برای ارتش خلق محسوب می شود . " خانم مدائن " در پايان مطلب خود  نيز با چسباندن دروغ و جعليات ديگر به حزب کمونيست (م)  می گويد : " حزب کمونيست از موضع ضد سلطنتی قبلی خود نيز عقب نشينی کرده ..."  اين ديگر از آن جعلياتی است که تنها بايد هيستريک ضد کمونيستی داشت تا بتوان به آن دست زد .  دشمنی و مبارزه با شاه ورژيم سلطنتی در نپال  تنها در حزب کمونيست (م) معنی و جديت پيدا کرده است . رهبر اين حزب در آخرين اظهار نظرش در باره شاه و سلطنت ( در جولای 2006 )  بار ديگر ضرورت  لغو  سلطنت و برکناری شاه را  بيان کرده  است . بنابراين ، برخلاف دروغهای خانم مدائن ، هدف اصلی تاکتيک تحميل مجلس موسسان  به نيروهای بينا بينی ، لغو سلطنت وکوبيدن سر ارتجاع  و در نتيجه ايجاد تشدد و پراکندگی  در ارتجاع حاکم می باشد ، نه آن چيزی که ايشان جعل کرده است .

حزب کمونيست ( مائوئيست ) نپال يک حزب بزرگ اجتماعی است . اين حزب بيش از 80% کشور را آزاد کرده است ، رهبری يک ارتش نيرومند پارتيزانی را در اختيار دارد و از نفوذ  و اعتبار عظيمی درميان توده ها برخوردار است . اين حزب، يک گروه ده نفره خارجه نشين با روياهای چريکی نيست که شعارها و تاکتيکهايش تنها در ذهن و هوا باقی بماند . اين يک حزب مسوليت پذير است که با دقت کامل گامهای سنجيده را در جهت پيشروی و تکامل انقلاب بر

می دارد . و بر خلاف تفکر آنارشيستی و شبه ترتسکيستی خانم مدائن هدف حزب کمونيست (م) از سازماندهی انقلاب توده ها در کشور مشخص عقب مانده و نيمه فئودال نپال ، نه برقراری فوری سوسياليسم و لغو  " هرگونه مالکيت خصوصی "  ، بلکه انجام انقلاب دمکراتيک نوين به رهبری پرلتاريا و گذارآن به سوسياليسم می باشد . سرنگونی سلطنت و سرمايه داری کمپرادور و لغو فوری مالکيت فئودالی و سرمايه کمپرودوری از اهداف فوری و اوليه انقلاب نپال می باشد . چنانچه حزب فوق به تبعيت از افکار آنارشيستی خانم مدائن بخواهد شعار لغو فوری " هرگونه مالکيت خصوصی " را مطرح کند ، حمايت و پشتيبانی اکثريت مردم نپال را از دست  می دهد . ميليونها دهقان ، پيشه ور و توليدکننده کوچک  به سمت ارتجاع و بورژوازی  می روند ، و خود را در اقليت  و انزوا  قرار می دهد. اين آن سياستی نيست که حزب کمونيست (م) نپال بدنبال آن باشد. طرح سياست لغو فوری " هرگونه مالکيت " در نپال اگر از طرف يک گروه ده – بيست نفره خارجه نشين صادر شود تأثيرش در محدوده همان گروه خارجه نشين باقی می ماند و عمق فاجعه آميز بودن اين سياست در همان جمع ده بيست نفره خود را آشکار می کند . اما چنانچه اين سياست آنارشيستی از جانب حزب کمونيست (م) نپال  مطرح شود ، ابعاد فاجعه آميز آن تا اعماق جامعه اثر خود را باقی می گذارد . حزب   کمونيست (م)  نپال  بدور از هرگونه  شعارهای  آنارشيستی و يا رويزيونيستی  با تحليل مشخص از شرايط  مشخص  نپال ،  صحيح ترين   تاکتيک  انقلابی را  کشف ، و در خدمت  تحقق  انقلاب  دمکراتيک  نوين و امر رهبری  آن ، به مورد اجراء  در  می آورد . حزب کمونيست (م) نپال يک حزب جدی و مسوليت پذير است ، با پايه وسيع توده ای ، در آستانه کسب قدرت سياسی . حزبی  اين  چنين، نمی تواند  خود را اسير شعارها  و تفکرات آنارشيستی  طايفه   اصهاف کهف  عهد دقيانوس بکند .                                               

  

                             آرمان کوشا  2006-11-07      arman1917@yahoo.com

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 ارتش خلق نپال خلع سلاح نخواهد شد
 نوشته
 آرمان کوشا
 در تاريخ
 2006-11-07
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در