Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۵ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
28 مرداد را به روز مبارزه علیه ستم ملی و پیوند با مبارزات سراسری بدل کنیم

28 مرداد، سالگرد حمله به کردستان را

به روز مبارزه علیه ستم ملی و پیوند با مبارزات سراسری بدل کنیم!

 

سی سال پیش در  28 مرداد 1358 خمینی جلاد فرمان حمله به کردستان را صادر کرد. طی این فرمان ارتجاعی ارتش و سپاه پاسداران روانه کردستان شدند و جنایات عظیمی مرتکب شدند. کردستان به صحنه جنگ خونینی بدل شد. خلق کرد طی مقاومت قهرمانانه  پوزه قوای اشغالگر را به خاک مالید. تا بدان حد که خمینی پس از سه ماه مجبور به عقب نشینی شد و فریبکارانه فرمان آتش بس را صادر کرد.

از همان فردای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، کردستان همواره یکی از سنگرهای مهم مبارزه مردم ایران برای رهائی از ستم و استثمار بوده  وهست. مردم کردستان به اشکال گوناگون و روش های مختلف سی سال در مقابل ستم ملی مقاومت کرده اند. شعله های این مقاومت در مقاطعی فروکش کرده اما هیچگاه خاموش  نشده است. سی سال پیکار علیه ستم ملی و طبقاتی، خلق کرد را تبدیل به مردمی آبدیده و پیشرو کرده است. مردم کردستان در قالب سازمان های سیاسی انقلابی، به مدت دهسال جنگ عادلانه ای (که عالی ترین شکل مبارزه سیاسی انقلابی است) را علیه رژیم به پیش بردند. این مردم با تکیه به توان خود از دستاوردهای انقلاب 57 دفاع کردند و طعم آزادی های دمکراتیک و آزادی ایجاد تشکل های سیاسی را بیش از مردم مناطق دیگر ایران چشیدند. در کردستان، اتحادیه های دهقانی تشکیل شدند و دهقانان دست به تقسیم زمین های متعلق به مالکان بزرگ زدند. مردم کردستان از نزدیک شاهد تلاش های عظیم و آگاه گرانه سازمان های  کمونیستی بودند. دختران این خطه برای نحستین باردر تاریخ ایران دسته های مسلح پیشمرگه تشکیل دادند. همه این تجارب، نقش تاریخی ویژه ای به مردم کردستان داده و بار و مسئولیتی عظیم را بر عهده  شان قرار داده است.

همزمان با یورش جمهوری اسلامی به کردستان در سال 58، اوباشان حزب اللهی حمله گسترده ای را به دستاوردهای انقلاب 57 دردیگر نقاط ایران سازمان دادند. روزنامه های آزاد اندیش توقیف و  ستادهای سازمان های سیاسی و تشکلات توده ای و کارگری مورد هجوم وحشیانه قرار گرفتند. خمینی تلاش کرد کل جامعه را مرعوب کند. او به سوخت و ساز ماشین دولتی که از شاه به ارث برده بود به خوبی آگاه بود و بر پایه نیازهای آن عمل می کرد. شوونیسم فارس و اعمال ستم ملی همانند مرد سالاری و اعمال ستم بر زنان از ستون های اصلی این دولت طبقاتی در ایران بوده و هست. سرکوب آزادی های سیاسی و دمکراتیک، سرکوب کارگران و دهقانان،  جوانان، زنان، ملیت ها و اقلیت های مذهبی همگی اجزای بهم پیوسته ای از کارکرد این ماشین دولتی طبقاتی بوده و هست. همان دستی که تیغ بر صورت زنان می کشید، دانشجویان را مورد سرکوب قرار می داد، همان نیروی قهری که کارگران و دهقانان را به گلوله می بست، مناطقی چون کردستان را به اشغال خود درمی آورد. این موقعیت عینی مشترک و مقابله با این دشمن واحد و مشترک (یعنی این دولت طبقاتی) سرنوشت همه کسانی را که در زندانی به نام ایران اسیرند را به یکدیگر پیوند داده و می دهد.

بی جهت نبود که درآن دوره کردستان سنگر آزادی لقب گرفت و نگاه مردم سراسر کشور به کردستان اینگونه بود. سه ماه مقاومت رزمنده مردم کردستان نه تنها تناسب قوا را  به نفع مبارزه سراسری چرخاند بلکه نقش بسزائی در زدودن توهمات توده های مردم نسبت به ماهیت خمینی داشت. بعد از یورش به کردستان بود که دسته دسته جوانان انقلابی که در جریان قیام 22 بهمن مسلح شده و به کمیته های انقلاب اسلامی  پیوسته بودند، این نهادهای تازه تاسیس  سرکوبگر را ترک کردند.

در آن دوره نیروهای انقلابی و سازمان های توده ای تلاش های انقلابی بی سابقه ای برای حمایت از جنبش مقاومت کردستان سازماندهی کردند. دانشگاه به مرکزی برای جمع آوری کمک مالی و تدارکات پزشکی  بدل شد، پرستاران در گوشه و کنار کشور برای کردستان دارو جمع آوری کردند، تیم های داوطلب از جوانان برای یاری رساندن به خلق کرد راهی کردستان شدند. روحیه و انگیزه مبارزاتی مشترک و اهداف انقلابی مشترک  محرک هر دو جبهه مبارزه بود. این فضای انقلابی و روحیه انترناسیونالیستی قبل از هر چیز  مدیون تلاش های آگاهگرانه و سازمانیافته جنبش کمونیستی ایران در آن مقطع بود. روحیه انقلابی و فضای سیاسی ای که به همه ستمدیدگان ایران و جهان غرور و سربلندی می بخشید.

انقلاب سراسری ایران شکست خورد و جنبش انقلابی کردستان نیز علیرغم مقاومت طولانی تر نتوانست به اهداف خود دست یابد. اما کوله باری از درس ها و تجارب گرانبها باقی ماند تا این بار به کار نسل جدید مبارزان آید و آنها را قادر کند تا بر ویرانه نظام جمهوری اسلامی جامعه ای انقلابی و نوینی را سازمان دهند.

اکنون خشم سی ساله مردم سرباز کرده و جامعه وارد دور نوینی از مبارزه علیه جمهوری اسلامی شده است. مقاومت مردم در گوشه و کنار کشور عرصه را بر حاکمان اسلامی تنگ کرده و آنها را به جان هم انداخته است. باند موسوم به احمدی نژاد - خامنه ای، رقبای حکومتی خود را کنار زده تا برای حل بحران مرگ و زندگی، جمهوری اسلامی یکدست تر باشد. حکومت تلاش می کند با سرکوب مردم بحران را از سر جمهوری اسلامی دور کند و حیاتش را تضمین کند. خیابان های شهرهای بزرگ به اشغال نیروهای نظامی و سرکوبگر در آمده اند. صحنه هایی که سالها مردم شهر و روستا در کردستان شاهد بوده اند، اکنون در تهران و دیگر شهرهای بزرگ تکرار می شود. مردم کردستان با تکیه به تجارب انقلابی خود می توانند همچون سال های انقلاب نقش مهمی در سمت و سوی این خیزش انقلابی ایفا کنند.

به دلیل شکست ها و ضعف هایی که دامن گیر جنبش انقلابی و کمونیستی شده، آنگونه که باید ما شاهد پیوند و همبستگی مبارزاتی میان مردم کردستان با این مبارزه سراسری نیستیم. تقویت گرایشات ارتجاعی ناسیونالیستی در جنبش کردستان از یکسو و تقویت شوونیسم ارتجاعی ملت فارس از سوی دیگر، روحیات انترناسیونالیستی را که در سال 58 بر فضای کردستان حاکم بود کم رنگ و ضعیف کرده است. امروزه برخی نیروهای سیاسی کرد تحت عنوان  اینکه خیزش انقلابی سراسری ربطی به خواسته های مردم کرد ندارد یا با اعلام اینکه هنوز وقت آن نرسیده که مردم کردستان به خیابان ها بیایند، مردم کردستان را از دخالت گری فعال در خیزش اخیر باز می دارند. این رویکردها هم به ضرر مبارزات سراسری است و هم به ضرر روند مبارزه انقلابی در کردستان. به حزم و احتیاط فراخواندن مردم کردستان و ممانعت از ورودشان به میدان مبارزه سراسری کنونی، دست رهبران موج سبز را که خود از سرکوبگران اصلی جنبش انقلابی کردستان بودند باز می گذارد. مهمتر اینکه، موجب از دست دادن فرصت های انقلابی که در نتیجه بحران سیاسی حاکمیت و گسترش امواج پیکار مردم بوجود آمده می شود. این قبیل گرایشات محافظه کارانه مانع از ایفای نقش پیشروی کارگران و زحمتکشان کرد در جنبش سراسری کنونی می شود.

سرنوشت مردم کردستان و مردم سایر نقاط ایران بطور تنگاتنگی به هم گره خورده است. آنان با یک  دشمن واحد به نام دولت جمهوری اسلامی روبرو هستند. دولتی که حافظ منافع بورژوا ملاکان بزرگ در سراسر ایران بوده و بر اکثریت جامعه یعنی همه توده های تحت ستم و استثمار در ایران دیکتاتوری اعمال می کند. تنها از طریق یک انقلاب سراسری یعنی  انقلاب دمکراتیک نوین و سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر و حزب پیشاهنگش است که می توان این دیکتاتوری طبقاتی ارتجاعی را درهم شکست و جامعه ای آزاد بنا نهاد. جامعه ای که حق ملل در تعیین سرنوشت خویش یکی از بدیهی ترین اصول آن خواهد بود.

سی امین سالگرد 28 مرداد، فرصت مناسبی است که بار دیگر پیوند میان خلق های تحت ستم ایران تازه شود. نه تنها مردم سایر نقاط  باید فعالانه به حمایت از خواسته های مردم کرد و اشکال گوناگون مبارزات اعتراضی شان بپردازند بلکه مردم کردستان نیز باید پرچمدار مبارزات انقلابی سراسری شوند. 28 مرداد فرصت مناسبی است تا پرچم سرخ اتحاد انقلابی،آگاهانه و دواطلبانه میان خلقهای ایران به اهتزار در آید. پرچمی که از خون شوانه قادری ها، ابراهیم لطف اللهی ها، ندا آقا سلطان ها، ترانه موسی ها و کیانوش آسا ها  گرفته رنگ!

 

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست )

22 مرداد 1388

www.sarbedaran.org

haghighat@sarbedaran.org

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 28 مرداد، سالگرد حمله به کردستان را به روز مبارزه علیه ستم ملی و پیوند با مبارزات سراسری بدل کنیم!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2009-07-19
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در