Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   سه-شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ ژانويه ۲۰۲۰                    
 

 

درود بر كارگران خاتون آباد و مردم شهر بابك!

 

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران (م- ل- م) شماره 14 اسفند 1382

 

روز شنبه 4 بهمن 1382 كارگران معدن ذوب مس« نيروك» در روستاي  خاتون آباد شهر بابك در نهمين روز تحصن خود براي دستيابي به حداقل خواسته شان كه اشتغال دائم بود از زمين وهوا مورد تهاجم نيروهاي سركوبگر رژيم قرار گرفتند. اين حركت ددمنشانه منجر به جانباختن، مجروح شدن  و دستگيري عده اي ازكارگران و  مردم محل شد. متعاقب اين واقعه  مردم شهر بابك دست به شورش خياباني زدند. نقش زنان در جريان تحصن و شورش بعدي بسيار برجسته بود.

سركوب كارگران بخاطر خواستهاي صنفي، هم در جمهوري اسلامي و هم در رژيم شاه معمول بوده و پديده تازه اي نيست. سركوب كارگران خاتون آباد، يورش وحشيانه عمال شاه به كارگران جهان چيت را بخاطر مي آورد و يادآور سركوب  ماهيگيران انزلي و كارگران بيكار اصفهان در سال  1358 است كه در آن خونهاي بيشماري از جمله خون ناصر توفيقيان كمونيست انقلابي بر زمين جاري شد.

كشتار كارگران خاتون آباد و مردم شورشگر شهر بابك كه به دفاع از خواهران و برادران طبقاتي خود بپا خواستند، يكبار ديگر نشان داد كه اين رژيم پاسخ ابتدايي ترين  خواسته ها را با گلوله مي دهد. اين عمل جنايتكارانه نشانه اوج در ماندگي و ضعف رژيمي است كه در بحران عميق و همه جانبه اي بسر ميبرد و چاره اي جز انجام اينگونه اعمال جبونانه ندارد. خاتمي فريبكار هيئتي براي بررسي موضوع به منطقه فرستاد اما خيلي زود اين هيئت نيز به سرنوشت هيئت بررسي قتلهاي زنجيره اي دچار شد. هردو جناح حكومتي  بر سر اين سركوب متفق القول بودند. ولي از سوي ديگر، اين جنايت موجي از خشم و نفرت را درميان فعالين كارگري در داخل كشور و نيروهاي سياسي انقلابي در خارج از كشور برانگيخت. در داخل كشور چندين بيانيه ازچارگوشه كشور صادر گرديد. كارگران ايران خودرو و تبريز و كارگران خباز سقز و ساير نقاط به موقع از خود عكس العمل نشان دادند، و بيانيه هاي همبستگي صادر كردند. عده اي ازكارگران و مردم  شهر بابك فراخوان اعتصاب سراسري  در چهلمين روز جانباختن كارگران  در سراسر ايران را دادند!

 

كارگران خاتون آباد در چه شرايطي زندگي ميكنند؟

اكثريت كارگران معدن ذوب مس «نيروك» خاتون آباد ازاهالي بومي هستند. كارهاي سخت و ساختماني اين منطقه توسط زنان و جوانان و روستائيان صورت ميگيرد. راه اندازي اين معدن به اوائل دهه 1340 توسط كمپاني معروف جردن آمريكايي برميگردد. كمپاني جردن صاحب اصلي معادن مس در كشور شيلي كه بزرگترين صادر كننده مس جهان است، مي باشد. اين كمپاني  با همكاري اي ت ت(شركت بين المللي تلفن و تلگراف) كودتاي معروف 11 سپتامبر 1973 عليه آلنده و به قدرت رسيدن پينوشه را سازماندهي كرد. كمپاني جردن پس از كشف و شناسايي اين منطقه شروع به سرمايه گذاري و استخراج مس و طلا و نقره .... كرد. در زمان رژيم شاه  اين سرمايه گذاريها عمدتا توسط بخش خصوصي صورت مي گرفت. در زمان رژيم جمهوري اسلامي برادر رفسنجاني مدير عامل شركت شد. رفسنجاني و بسياري از فرماندهان سپاه پاسداران با شراكت شركت آلماني كروپ كنترل اين مجتمع را در دست گرفتند. شركت كروپ براي تامين نيازهاي جنگي جمهوري اسلامي دست به ايجاد پالايشگاه ذوب مس زد و مواد لازمه براي ساختن «موشك كرم ابريشم» را در اين منطقه توليد مي كرد.

اوائل دهه1360 كارگران اين پروژه بالغ بر چهل تا پنجاه هزار نفر ميشد. اينها اغلب دهقاناني بودندكه رفسنجاني با استفاده از پيوندهاي قبيله اي و خانوادگي خود به محل آورد و با بهره گيري ازمناسبات ماقبل سرمايه داري  به بهره كشي از آنان پرداخت. در اين ميان زنان بيشترين فشار مناسبات عقب مانده را بر دوش مي كشند. اين سرمايه داران، با استفاده از ارزش ها و مناسبات نيمه فئودالي زنان را به بيرحمانه ترين شكل استثمار مي كنند. اين زنان به نسبت مردان از دستمزد بمراتب كمتري برخوردارند و از حقوق ناچيزي كه در قانون ارتجاعي و ضد كارگري جمهوري اسلامي به كارگران تعلق مي گيرد نيز محرومند.

بخش مهمي از اين پروژه با اتكا به نيروي كار كارگران غير ماهر، موقتي و فصلي به پيش مي رود. كارگران در كنار اين شغل به دامداري نيز مي پردازند و در آلونكهاي محقري كه در دل كوههاي منطقه ساخته اند، مسكن دارند. صاحبان اين پروژه از اين طرق هزينه باز توليد نيروي كار را پايين مي آورند و فوق استثمار كارگران را سازمان مي دهند. بار مهمي از اين فوق استثمار بر كار طاقت فرساي زنان متكي است. چه در زمان شاه و چه اكبر شاه اكثريت كارگران اين پروژه تحت شرايط مشقت باري زندگي كرده و ميكنند. اين تازه شرايط آن بخش از طبقه كارگر ايران است كه در چنين پروژه هاي نسبتا باثباتي  اشتغال دارند!

اما شرايط كارگران خاتون آباد استثنائي نيست. وضعيت كارگران در ساير نقاط ايران نيز به همين وخامت است. طي چند سال اخير ما شاهد موج  بيكارسازي ها، عدم پرداخت دستمزدها در واحدهاي بزرگ صنعتي و متوسط كشور بوده ايم. طي يكسال اخير كارگران بسياري از اين واحدها دهها بار در اعتراض به وضع كار و معيشت وعدم پرداخت دستمزد خود جاده هاي اطراف كارخانه خود را بستند يا به اشكال ديگر اعتراض خود را نشان دادند. نمونه اخير آن كارگران كارخانه لوله سازي اهواز بود كه به مدت يكماه روزانه با نيروهاي سركوبگر رژيم در گير بودند.

روند بيكارسازي و عدم پرداخت دستمزدها نه تنها رو به بهبود نيست بلكه با بحراني كه رژيم را در بر گرفته هر روز شديدتر ميشود. بحران اين رژيم فقط  به حيطه سياست بر نميگردد، بلكه بحراني همه جانبه و همزمان سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. هر روزه جمعيت قابل توجهي از نيروي كار در آستانه اخراج قرار دارد و مشكل اشتغال به معضل بزرگ رژيم تبديل شده است.

در چند سال گذشته از يك سو مزدوران رژيم در «خانه ضد كارگر» براي حل معضل بيكاري  كارزاري را با شعار "كارگر افغاني اخراج بايد گردد" به راه انداختند و با طرح اين شعار ارتجاعي و شوونيستي موجب قتل چند كارگر افغانستاني در اصفهان و مناطق ديگر شدند. از سوي ديگر  مقامات رژيم براي برون رفت از اين بحران ادغام هر بيشتر در اقتصاد جهاني را تجويز ميكنند. رژيم در چند سال گذشته لوايحي را كه در ابتداي انقلاب براي سرمايه هاي خارجي موانعي ايجاد ميكرد، حذف نمود. اما واقعيت اين است كه با ادغام هر چه بيشتر ايران در روند گلوباليزاسيون خانه خرابي و بيكاري كارگران افزايش خواهد يافت. با نگاهي به ديگر كشورهاي تحت سلطه اين واقعيت آشكارتر مي شود.

امروز موقعيت زندگي  طبقه كارگر  در سطح جهاني در حال وخيمتر شدن است اين امر چه در كشورهاي امپرياليستي و چه در كشورهاي تحت سلطه به چشم ميخورد. خصوصي سازي و بيكارسازي و حمله به سطح معيشت كارگران يك روند بين المللي است و خرد كننده تر نيز خواهد شد.

همانگونه كه در نشريه حقيقت شماره 33 (دوره دوم) آمده سرمايه گذاريهاي خارجي نه تنها سبب اشتغال بيشتر نشده بلكه بر خيل ارتش بيكاران افزده است:

" 500 شركت بزرگ صنعتي كه كنترل 25 درصد از اقتصاد جهاني را در دست خود دارند،  5 0 ر0 % (پنج صدم درصد) از اهالي دنيا را به اشتغال خود درآورده اند! اين واقعيتي است كه با ادغام هر چه بيشتر كشورهاي جهان سوم در بازار جهاني، سرمايه هاي خارجي بيشتري وارد اين كشورها مي شود و حول آنها مقداري شغل ايجاد مي شود. اما چندين برابر اين ميزان، مشاغلي كه سابقا موجود بود از ميان مي رود؛ زيرا بازارهاي داخلي با كالاهاي خارجي انباشته شده و توليد كنندگان داخلي كه قدرت رقابت با آنها را ندارند ورشكسته مي شوند. اقتصاد كشاورزي و مشاغل اين بخش نيز به همين ترتيب سريعا نابود مي شوند. مثلا، امروز در هند هشتاد ميليون زن روستائي به همان اندازه شير از دام مي دوشند كه صد هزار توليد كننده محصولات لبنياتي در آمريكا. توليد كنندگان آمريكائي قادرند شير را ارزانتر از زنان روستائي هند وارد بازار هند كنند. اين افسانه سرائي است كه گويا ورود سرمايه هاي خارجي يا تكنولوژي پيشرفته غرب به ايران، موجب تغيير شكل سرمايه داري از "غير توليدي" به "توليدي" خواهد شد. ورود تكنولوژي مدرن و سرمايه ها، موجب تضعيف بخش "غير توليدي" سرمايه داري بوروكراتيك ـ كمپرادور ايران نخواهد شد. بالعكس سرمايه تجاري با استفاده بيشتر از تكنولوژي ارتباطات و حمل و نقل، كارآئي خود را بالا برده و حجم مبادلات خارجي و داخلي خود را افزايش خواهد داد و انحصار بيشتري در عرصه تجارت خارجي و داخلي اعمال خواهد كرد. اين سرمايه بر دامنه فعاليتهاي مالي (اعتباراتي و بانكي) خواهد افزود. ادغام هر چه بيشتر ايران در بازار جهاني به معناي اينست كه كليه موانع از سر راه تجارت بين المللي برداشته مي شود؛ و اين تنها دست تجار بزرگ را قويتر مي كند. اين خيالي باطل است كه سرمايه خارجي وارد ايران شده و در زمينه توليدي سرمايه گذاري خواهد كرد. خيالي باطل است كه سرمايه داران ايراني به سوي سرمايه گذاري در توليد روان خواهند شد. سرمايه هاي بزرگ (چه خارجي و چه داخلي) تنها وارد عرصه هائي مي شوند كه بر مبناي استانداردهاي بازار جهاني حداكثر سودآوري را داشته باشند."

حداكثر سودآوري يعني سرمايه دار هر وقت دلش خواست كارگر را اخراج كند. آنچه امروز طبقه كارگرجهاني شاهد آن است تشديد بيكاري، بي حقوقي، كشتار جمعي ، تجاوز، جنگ و نابودي است. هر چه امپرياليستها چنگالشان را در چار گوشه دنيا بيشتر فرو ميكنند و سرمايه هايشان را گسترش ميدهند چيزي جز  استثمار و فلاكت بيشتر براي طبقه ما به ارمغان نمي آورد.

«هر جا كه ستم هست، مقاومت هم هست» مسلما طبقه كارگر در مقابل اين روند مقاومت كرده و خواهد كرد اما واقعيت اين است كه صرفا با مبارزه اقتصادي نمي توان جلوي درهم شكستن طبقه كارگر را گرفت. اگر كارگران فراتر از چانه زدن بر سر فروش "بهتر" نيروي كارشان نروند وضعيت براي طبقه كارگر بسيار تيره و تارتر خواهد شد.

طبقه كارگر بايد پرچمدار مبارزه سياسي براي سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي شود. امروز كه گسل عميقي در صفوف ارتجاع  ايجاد شده و كشتي شكنجه گران ديروزي و اصلاح طلبان امروزي به گل نشسته و حناي خرافه مسالمت جوئي ديگر رنگي ندارد و خواست سرنگوني به خواستي عمومي تبديل شده است، بيش از هر زمان ديگر شرايط  براي طبقه كارگر و كمونيستهاي انقلابي آماده است كه قواي خود را گرد آورده و بر آهنگ تدارك خود براي آغاز جنگ خلق بيفزايند. تنها طبقه كارگر شايسته رهبري انقلاب است! طبقه كارگر بيشتر از هر طبقه ديگر از سرنگوني تمام و عيار اين نظام سود ميبرد. طبقه كارگر ايران بيش از هر طبقه ديگري در جامعه ايران خواهان تسويه حساب انقلابي با نظام نيمه فئودالي وابسته به امپرياليسم مسلط بر جامعه مي باشد. هيچ چيز به اندازه يك جراحي انقلابي و بدور افكندن دمل پوسيده روابط بورژوا_ ملاكي به نفع طبقه كارگر نيست. تنها طبقه كارگر است كه خواهان حل قطعي و به سرانجام رساندن انقلاب دموكراتيك نوين و گذار به انقلاب سوسياليستي مي باشد. كارگران بايد فعالانه در راه چنين انقلابي گام گذارند؛ بدون شك چنين انقلابي به حساب تمام جناياتي كه تا كنون رژيم متعفن جمهوري اسلامي مرتكب شده خواهد رسيد!

 

www.sarbedaran.org

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 درود بر كارگران خاتون آباد و مردم شهر بابك!
 نوشته
 حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران (م- ل- م) شماره 14
 در تاريخ
 2004-02-20
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در