Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   سه-شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
غرد وقتي رعد مرگ آور

غرد وقتي رعد مرگ  آور           بر رهزنان و دژخيمان

در اين عالم بر ما سراسر         تابد خورشيد نور افشان

 

درود بر موج سراسري جنبش سياسي دانشجويان و جوانان

اين جنبش دانشجوست نه جنبش آمريكا!

خاتمي خاتمي ننگ به نيرنگ تو!

انصار جنايت مي كند رهبر حمايت مي كند!

توپ تانگ فشفشه، آخوند بايد كشته شه!

 

جرقه مبارزه اي كه در كوي دانشگاه تهران زده شد موجب حريقي گسترده در سراسر كشور شد.

ديروز و ديشب، دانشجويان دانشگاه تبريز با شعار «اين جنبش دانشجوست نه جنبش آمريكا» «خاتمي خاتمي مرگ به نيرنگ تو» و «انصار جنايت مي كند رهبر حمايت مي كند»  مبارزه را ادامه دادند و خواهان حمايت مردم شهر تبريز از خود شدند. در شيراز مردم به خونخواهي جواني كه در درگيريهاي روزهاي قبل كشته شد به خيابانها ريختند؛ صد دختر جوان، روسريهاي خود را بدور انداختند و به درگيري با حزب الله پرداختند. در كرمان جوانان در يكي از ميادين شهر با شعار «توپ تانگ فشفشه، آخوند بايد كشته شه» به تظاهرات پرداختند. اصفهان، شاهين شهر، مشهد، بندر عباس، كرمان همدان، ميمه،  كرج و …. نيز شاهد دلاوري دانشجويان مبارز و جوانان انقلابي بود. عليرغم دست يازي رژيم جمهوري اسلامي به سركوب خشن و دستگيريهاي گسترده و بر خلاف پندار هاي واهي آنان اين موج مبارزاتي تداوم و گسترش يافت.

امواج مبارزاتي در شهرهاي كوچك و بزرگ در هم مي آميزد و زمينه را براي بوجود آمدن موجهاي سهمگين فراهم مي آورد تا با قدرت و بدون ذره اي ترحم برج و باروي استبداد مذهبي را در هم كوبد. دير نيست تا مردم دنيا صداي فروريختن كاخ مستبدين حاكم را بشنوند. عاليجنابان تخت و منبر نشين : غول از بطري بيرون آمده است و ديگر نمي توانيد آنرا بازگردانيد. مردم تصميم گرفته اند كه كار شما را به پايان برسانند.

 

جورج بوش، اين سردسته ژاندارمهاي دنيا نيز صداي مردم ايران را شنيد. در واقع صداي ناكارآمدي ماشين سركوب جمهوري اسلامي را شنيد. جورج بوش در مورد خواستهاي صريح دانشجويان خود را به كوچه علي چپ زد و در عوض «به حمايت از خواست مردم ايران براي ادغام در جهان مدرن» پرداخت. منظورش از «جهان مدرن»، امپرياليسم آمريكاست. يعني نظامي كه مردم دنيا منجمله مردم ايران را به بردگي كشانده است. نظام «مدرني» كه يا نيروهاي سلطنتي را كه از گور دوهزار و پانصد ساله برخاسته اند بر ما حاكم مي كند يا نيروهاي اسلامي را كه از گور هزار و چهار صد ساله برخاسته اند. همبستگي جورج بوش با مردم ايران همانند همبستگي طناب دار با گردن محكوم است.

طنين مبارزه مردم تهران در سراسر كشور و پا به ميدان گذاشتن توده ها در ابعاد وسيع تر، نشانه آنست كه يك جهش كيفي در اوضاع سياسي كشور صورت گرفته است. هر چقدر اين جنبش سراسري تر شود؛ هر چقدر بيشتر كارگران و زحمتكشان به آن بپيوندند؛ هر چقدر بيشتر خواستهاي پايه اي مردم زحمكتش، زنان ستمديده، ملل دربند در آن طنين انداز شود؛ هر چقدر بيشتر در مورد دشمنان رنگارنگ وضوح و روشنائي كسب كند؛ هر چقدر روشهاي راديكالتر و رزمنده تر اتخاذ كند، مرگ جمهوري اسلامي نزديكتر مي شود. جنبشي با كيفيت بالا، نه تنها مرگ جمهوري اسلامي را نزديكتر مي كند بلكه آنچنان زميني بوجود مي آورد كه هيچ تخم دو هزار و پانصد ساله و هزار و چهار صد ساله نتواند در ان بارور شود  و هيچ قدرت امپرياليستي نتواند بر آن سوار شود. ما نيازمند جنبشي هستيم كه نه تنها ناقوس مرگ جمهوري اسلامي را به صدا در آورد، بلكه فراتر رفته و در مقابل مرتجعين جديدي كه منتظرند تا فرصت طلبانه بر تخت حكومت بجهند سدهاي بلند ايجاد كند و اعلام كند: كور خوانده ايد. ما نيازمند جنبشي هستيم كه چشم انداز سياسي اش آنقدر روشن باشد كه بسادگي از همه پيچ و خمهائي كه دشمنان قديم و جديد بر سر راهش مي گذارند، گذر كند.  

 

رفقائي كه در سازمانها و گروه ها و محافل آگاه و انقلابي متشكل هستيد:

 رفقائي كه مبارزين نسل گذشته هستيد و خاطره سرخ ياران و تجارب گرانبهاي نبردهاي سخت گذشته را در دست داريد:

 وظيفه همه ماست كه فرصتهاي انقلابي را دريابيم و بدشمن امان ندهيم. رفقا: بي مهابا به امر  سازماندهي مردم ياري رسانيد؛ دسته هاي رزمنده از جوانان و زنان و كارگران براي گوشمالي انصار حزب الله ياري سازمان دهيد؛ در  ارتقاء آگاهي ضد ارتجاع ضد امپرياليستي جنبش بكوشيد؛ شبكه هاي خبررساني در سطح محلي و سراسري سازمان دهيد؛ و با ايجاد ستادهاي مخفي مبارزات اقشار و طبقات گوناگون و مناطق مختلف را هماهنگ كنيد؛ به انتقال تجارب انقلابي بپردازيد و نبوغ و دانش جمعي توده ها را براي خنثي كردن طرح هاي دشمن شكوفا كنيد. 

دوره اي هيجان انگيز ، حياتي  و پيچيده در زندگي سياسي كشور  شروع شده است. دوره اي كه مملو از وقايع غير منتظره و پيش بيني نشده است. روزهاي سرنوشت سازي را در پيش رو داريم؛ در روزهائي بسر ميبريم كه ارزش چندين سال را در خود نهفته دارند.

 چه خوش است مشاهده كشتي شكسته جمهوري اسلامي و بي پناهي آخوندهائي كه بيست و پنج سال خون مردم ما را در شيشه كردند؛چه خوش است بر لبه كوه هاي صعب العبور راه پيمودن و راه گشودن بسوي قله ها!

 

پيش بسوي برگزاري هر چه باشكوهتر سالگرد خيز 18 تير!

پيش بسوي سازماندهي توده ها!

 

حزب كمونيست ايران (ماركسيست - لنينيست - مائوئيست)

27 خرداد 1382

www.sarbedaran.org

emlai: haghighat@sarbedaran.org

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 درود بر موج سراسري جنبش سياسي دانشجويان و جوانان اين جنبش دانشجوست نه جنبش آمريكا! خاتمي خاتمي ننگ به نيرنگ تو! انصار جنايت مي كند رهبر حمايت مي كند!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2003-06-17
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در