Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   سه-شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
اعلام همدردي با بازماندگان قربانيان سونامي در آسيا

اعلام همدردي با بازماندگان قربانيان سونامي در آسيا

 

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 20 بهمن 1383

 

 روز اول ژانويه 2005 کميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي (ريم) بيانيه زير را به مناسبت فاجعه سونامي صادر کرد. (کميته ريم، مرکز جنيني احزاب و سازمانهاي مارکسيست لنينيست مائوئيست جهان است.)

 

سال 2005 زير سايه ابر دهشتناکي آغاز شده است. امواج سونامي مناطق ساحلي چند کشور واقع در آسياي جنوب شرقي و آسياي جنوبي را درهم شکسته و هزاران کشته و ميليونها بي خانمان برجاي نهاده است. جنبش انقلابي انترناسيوناليستي (ريم) همدردي عميق خود را با کساني که بار اين رنج را با خود حمل مي کنند، اعلام مي کند.

 

در مرحله کنوني از تکامل و شناخت علمي بشر، زلزله ها و سونامي ها هنوز تهديدات وحشتناکي براي انسانها مي باشند. اما همان مقدار ابزار و دانشي که براي اعلام خطر در دسترس انسان است، بشدت ناموزون و بطرز بيرحمانه اي ناعادلانه در جهان تقسيم شده است. در کشورهاي مختلف و بطور کلي در جهان، قدرت مردم در به حداقل رساندن خرابي ها و لطمات فجايع طبيعي، و  در نشان دادن عکس العمل سريع و کارآمد به اين حوادث، به درجات بسيار زياد وابسته به شکل سازمان اجتماعي بشر است.

مرگ و رنج مردم مناطق فاجعه زده، دل مردم سراسر جهان و اين مناطق را شکسته است؛ همه به هزار و يک طريق مي خواهند دست ياري بسوي مردم فاجعه زده دراز کنند. اما اغلب کنار زده مي شوند و به سطح ناظرين مستاصل فرآيند فاجعه بشري رانده مي شوند. حکام اين جهان، امپرياليستها و طبقات حاکمه ارتجاعي اين کشورها که متحد امپرياليستها مي باشند، از اين فاجعه سوء استفاده خواهند تا خود را منجي مردم جا بزنند. در حاليکه، مانع عمده اي که نمي گذارد بشر دانش جمعي و قدرت جمعي خود را متشکل کند و بطور سيستماتيک با فجايع طبيعي و فقر و بيماري و ديگر بدبختي ها مقابله کند، همين نظامي  است که آنان سودش را مي برند، در راس آن نشسته اند و با استفاده از زور آن را بر مردم تحميل مي کنند. ارتش آمريکا که دستش تا آرنج در خون است، با بوق و کرنا و نمايش هاي تلويزيوني، کمک رساني به مردم مناطق فاجعه زده را آغاز کرده است. در حاليکه خودش نيرومند ترين تحميل کننده همان فقر و عقب ماندگي است که باعث شده بيلان مرگ مردم سونامي زده به چندين برابر برسد. 

در مناطق سونامي زده  مردم بايد بطور اضطراري و بر پايه تعاون داوطلبانه، کمک رساني مردمي را سازمان دهند. ما  از  نيروهاي مائوئيست اين مناطق و نقاط ديگر جهان مي خواهيم که  به هر طريق که مي توانند به اين تلاشهاي مردمي ياري رسانند.

 

www.sarbedaran.org

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 اعلام همدردي با بازماندگان قربانيان سونامي در آسيا
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2005-01-20
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در